profil

Prawo organizacji gospodarczych - pytania

poleca 85% 390 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRAWO
1.Gdzie są zapisane zasady wolności działalności gospodarczej (swobody działalności gospodarczej)
odp: art. 20 Konstytucji

2. Jak się nazywają akty prawne dotyczące działalności gospodarczej.

odp: - KONSTYTUCJA – ustawa zasadnicza
- USTAWY – ustalane większością głosów Sejmu
- ROZPORZĄDZENIA – akty wykonawcze ustawy
- ZARZĄDZENIA – wydawane przez Prezesa Rady Ministrów lub poszczególnych ministrów
- UCHWAŁY
- UMOWY MIĘDZYNARODOWE

3. Źródła prawa w Polsce.

odp: KONSTYTUCJA Z 1997 r. art. 87

4. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej

odp: - ograniczeń nie można wprowadzać w formie rozporządzeń
- ograniczenia mogą być ustanowione gdy jest naruszony interes publiczny
- w przypadku Koncesji – w drodze ustawy zmieniającej ustawę o prowadzeniu działalności gospodarczej.

5. Umowy międzynarodowe – rodzaje:
odp: - RETYFIKOWANA – musi być zgoda wyrażona w ustawie (pokój, sojusz, układ polityczny, wojskowy, wolność praw i obowiązków, wolność konstytucji itp.
oraz te które nie wymagają zgody wymienionej w ustawie

OGRANICZENIA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

6. KONTYNGENTY
Odp: To ograniczenia obrotu międzynarodowego. Określenie ilości towaru w danym czasie po danej stawce cła. Na skorzystanie z kontyngentu musi być pozwolenie na import. Brak pozwolenia to wyższe cło.
Kontyngentu nie można zamknąć.
PLAFON – w każdym momencie można go zamknąć rozporządzeniem. Też jest ograniczeniem. Nie musi być pozwolenia.

7. Czym charakteryzuje się stosunek administracyjno-prawny.
Odp: - władztwem posiadanym przez organ administracyjny; (np. wydanie wpisu do ewidencji). Rodzaje:
a) materialno-prawny (uprawnienie lub żądanie w stosunku do organu administracyjnego)
b) procesowy:
1) procesowo-proceduralny (postępowanie przed organem administr. Np. odwołanie
2) sporne (postępowanie przed Sądem administr.)
W stosunku cywilno prawnym – brak władztwa. Jest równorzędność

8. Rozstrzygnij jaki charakter ma wpis do ewidencji.

Odp: - administracyjno-prawny

9. Definicja przedsiębiorcy

Odp: - Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną -wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są również wspólnicy w spółce cywilnej.

10. Działalność gospodarcza

Odp: Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpatrywanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zarobkowa.
Nie każda działalność gospodarcza jest działalnością zawodową, jednakże każda działalność zawodowa jest działalnością gospodarczą (np. notariusz)

11.
Definicja działalności gospodarczej:
Jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

12.
Czy spółki kapitałowe mogą prowadzić działalność gospodarczą dopiero po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)?
Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

13.
Czy spółka cywilna podlega wpisowi do KRS?
Spółka cywilna nie podlega wpisowi do KRS. Jedynie osoby cywilne prowadzące spółkę cywilną rejestrowani są KRS

14.
Jakie spółki nie są spółkami osobowymi?
- spółka z o.o.
- spółka akcyjna
Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna są spółkami osobowymi.

15.
Odpowiedzialność solidarna:
Występuje w spółce jawnej. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką jako podmiotem. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel może żądać spłacenia zobowiązania od wszystkich dłużników lub jednego. A spłacenie zobowiązania przez jednego, zwalnia od odpowiedzialności pozostałych.

16.
Odpowiedzialność subsydialna:
W spółce jawnej. Egzekucja najpierw prowadzona jest w stosunku do majątku spółki, później dopiero w stosunku do majątku wspólników.

17.
Odpowiedzialność z zobowiązania wspólników spółki jawnej:
Odpowiedzialność solidarna na zasadzie subsydialności

18.
Co to jest APORT?
Niepieniężne wkłady do spółki.

19.
Spółka Partnerska. Czemu służy i na czym polega:
Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania wiecej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, stomatologa, weterynarza, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.
Spółka Partnerska powstaje z chwilą wpisania do KRSu.
Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, oraz za zobowiązania spółki będące następstwem pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, który podlega kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.
Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie \ „i partner\ „bądź \ i partnerzy\ „ albo \spółka partnerska \”oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

20.
Na jakiej zasadzie odpowiadają za zobowiązania partnerzy w spółce partnerskiej?
Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, oraz za zobowiązania spółki będące następstwem pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, który podlega kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

21.
Jaki organ może występować w spółce partnerskiej?
Może występować Zarząd. Nie może rada nadzorcza.

22.
W jakiej formie może być sporządzona umowa spółki partnerskiej?
Umowa spółki partnerskiej może być sporządzona w formie aktu notarialnego.

23.
Jacy wspólnicy zakładają spółkę komandytową?
Komplementariusz i komandytariusz

24.
Zasady odpowiedzialności w spółce komandytowej?
- komandytariusz – odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej (wniesionego wkładu)
- komplementariusz – odpowiada za całość

25.
Sposób reprezentacji w spółce komandytowej?
Komplementariusz reprezentuje bez ograniczeń
Komandytariusz jako pełnomocnik

26.
Formy zawarcia umowy spółki komandytowej?
- akt notarialny

27.
Odpowiedzialność w spółce komandytowo – akcyjnej?
Co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń(komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.

39. Jaka jest wartość kapitału zakładowego spółki akcyjnej?Do założenia spółki akcyjnej konieczny jest kapitał zakładowy, zwany kapitałem akcyjnym w wysokości minimum 500 tys. złotych.40. Z czego składa się Krajowy Rejestr Sądowy?W myśl ustawy KRS składa się z:

1. rejestru przedsiębiorców

2. rejestru organizacji społecznych i zawodowych

(wykładowca podał: rejestr stowarzyszeń itp. podmiotów)

3. rejestru dłużników niewypłacalnych.41. Co wchodzi w skład (co zawiera) rejestru przedsiębiorców?(wykładowca podał: 6)

W rejestrze przedsiębiorców zamieszcza się szereg danych dotyczących w szczególności nazwy lub firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego formy prawnej, jego siedziby, adresu, a także oznaczenia organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, oznaczenia organów nadzoru, ustanowienia prokury.42. Jaka jest wartość jednej akcji?Minimum 1 zł.43. Na jakich zasadach fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą?W statucie fundacji musi być odpowiedni zapis dotyczący działalności gospodarczej, jeśli nie było zapisu o działalności gospodarczej fundacja musi zmienić statut. Środki majątkowe wydzielone na działalność gospodarczą muszą służyć pomnożeniu tego majątku na cele statutowe. Działalność gospodarcza musi mieć charakter akcesoryjny względem celów fundacji, musi być w drugim rzędzie (o charakterze dodatkowym). Środki na działalność gospodarczą nie mogą być mniejsze niż 1000 zł.44. Co to jest komercjalizacja?Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego (spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Komercjalizacji można dokonać w celu prywatyzacji lub nie. Jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa. Komercjalizacji w celu prywatyzacji dokonuje Minister Skarbu Państwa, natomiast w innym celu również minister, ale za zgodą rady Ministrów.45. Co to jest prywatyzacja pośrednia?Prywatyzacja pośrednia polega na zbyciu akcji (należących do Skarbu Państwa) bądź udziałów spółki powstałej w wyniku komercjalizacji osobom trzecim. Zwykle dokonuje się tego w drodze ogłoszonej publicznej oferty , albo w drodze przetargu publicznego.46. Co to jest prywatyzacja bezpośrednia?Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstw przez:

- sprzedaż przedsiębiorstwa

- wniesienie przedsiębiorstwa do spółki

- oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce.47. Na czym polega komercjalizacja z konwersją wierzytelności?Dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorstw państwowych zadłużonych, ale nie postawionych w stan upadłości. Przekształca się je tylko w spółki z o.o. Na zgodę komercjalizacji w tej formie muszą wyrazić zgodę wierzyciele posiadający powyżej 50 % wierzytelności.48. Na co wymagana jest koncesja?Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej (objętej monopolem państwowym) wymaga uzyskania koncesji (np. wydobywanie kopalin, poszukiwanie ich złóż, ochrona osób i mienia, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, obrót paliwami i energią, rozpowszechnianie programów RTiV , przewozy lotnicze). Koncesji udzielają odpowiedni ministrowie.49. Czy na sprzedaż alkoholu potrzebna jest koncesja?Nie. Na sprzedaż alkoholu wymagane jest zezwolenie.

PRAWO – PYTANIA DO TESTU

1. Gdzie jest zapisana zasada swobody gospodarczej
· 20 art. Konstytucji

2. Akty prawne dotyczące działalności gospodarczej
· Ustawa z dn.2 VII 2004r „o swobodzie działalności gospodarczej’

3. Źródła prawa;
· Konstytucja
· Ustawy
· Umowy międzynarodowe
· Rozporządzenia – akt wykonawczy
· Zarządzenia

4. Umowy międzynarodowe, które wymagają ratyfikacji (katalog zamknięty)
· Dotyczące pokoju
· Dotyczące sojuszu
· Wolności praw
· Układów politycznych i wojskowych
· Wolności praw i obowiązków
· Wolności o których mowa w Konstytucji
· Członkostwa w organizacjach międzynarodowych
· Znacznego obciążenia finansowego

5. Ograniczenia w swobodzie gospodarczej
· Wprowadzane w drodze ustawy

6. Koncesja
· Szczególne ograniczenie, bo ogranicza prowadzenie działalności na terenie kraju

7. Ograniczenie działalności gosp. za granicą
· Kontyngent : możliwość sprowadzenia pewnej ilości w pewnym czasie przy zmniejszonym cle
· Platon : różni się tym, ze w każdym momencie można go zamknąć
· INCOTERMS : zbór zasad obowiązujących w kontraktach międzynarodowych

8. INCOTERMS :
· Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu określiła zasady handlowe - zbór zasad obowiązujących w kontraktach międzynarodowych , np. handel między nami będzie odbywał się na zasadzie CIF, CIP, DDU – określa co do kogo należy i za co odpowiada

9. Czym charakteryzuje się stosunek cywilno-prawny i administracyjno-prawny
· Cywilno-prawny : równorzędność stron
· Administrcyjno-prawny : więź zachodząca pomiędzy podmiotem a organem administr., organ administracyjny ma władztwo


10. Jaki charakter ma wpis do Ewidencji działalności Gospodarczej
· Administracyjno-prawny

11. Definicja przedsiębiorcy
· Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

12. Działalność gospodarcza
· Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły ( nie musi mieć charakteru działalności zawodowej)

13. Czy spółki kapitałowe mogą prowadzić działalność gospodarczą przed wpisem do KRS
· Tak – tzw. spółka w organizacji

14. Spółka cywilna : definicja
· Umowa cywilno – prawna
· Nie podlega wpisowi do KRS-u , jedynie osoby będące wspólnikami są przedsiębiorcami i są wpisani do KRS-u
· Nie jest spółką prawa handlowego – jest UMOWĄ – nie ma osobowości prawnej

15. Spółki nieosobowe ( kapitałowe )
· Spółka Akcyjna
· Spółka Z.O.O.

16. Spółki osobowe
· Spółka jawna
· Spółka partnerska
· Spółka komandytowa
· Spółka komandytowo – akcyjna

17. Odpowiedzialność solidarna
· Wszyscy dłużnicy odpowiadają solidarnie za całość długu i do pełnej wysokości aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela, wierzyciel może żądać spłaty długu od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub każdego z osobna, uregulowanie długu przez jednego z dłużników zwalnia z długu pozostałych dłużników

18. Czym jest odpowiedzialność susydiarna
· Egzekucja najpierw prowadzona jest z majątku spółki później z majątku wspólników

19. Odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej
· Przede wszystkim solidarna, później subsydiarna, jedna drugiej nie wyklucza

20. Co to jest aport
· Niepieniężny wkład wniesiony do spółki ( nieruchomości, przeniesienie praw )

21. Spółka partnerska, na czym polega, czemu służy
· spółka , której funkcjonowanie oparte jest na bezpośrednim udziale i zaangażowaniu wspólników nie tylko wnoszących majątek, lecz także poświęcających spółce swój czas i pracujących na rzecz spółki, a także reprezentujących ją na zewnątrz w kontaktach z innymi podmiotami, utworzona przez wspólników (zwanych partnerami) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Każdy ze wspólników odpowiada za własną działalność oraz za osoby, którym zlecił pewne zadania. Wspólnik nie ponosi odpowiedzialności za błędy kolegów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zawody wolne: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły.

22. Odpowiedzialność w spółce partnerskiej
· Partnerzy nie odpowiadają za zobowiązania innych partnerów
· Każdy odpowiada za swoją działalność

23. Nietypowy organ w spółce partnerskiej
· Może zostać powołany zarząd, stosuje się przepisy regulujące zasady działalności zarządu w spółce z.o.o.24. W jakiej formie musi być sporządzona umowa spółki partnerskiej
· W formie aktu notarialnego

25. Kto zakłada spółkę komandytową ( substrat )
· Komplementariusz
· Komandytariusz

26. Zasada odpowiedzialności w spółce komandytowej
· Komplementariusz – odpowiada za zobowiązania bez ograniczeń
· Komandytariusz – odpowiada do pewnej sumy, która musi być oznaczona w umowie spółki – suma komandytowa

27. Sposoby reprezentowania w spółce komandytowej
· Komplementariusz – reprezentuje spółkę na zewnątrz
· Komandytariusz – może reprezentować spółkę jako pełnomocnik

28. Forma zawarcia umowy komandytowej
· W formie aktu notarialnego

29. Odpowiedzialność w spółce komandytowo-akcyjnej
· Komplementariusz – całkowita odpowiedzialność
· Akcjonariusz – nie odpowiada30. Podział spółek
· Osobowe
· Kapitałowe

31. Sposób reprezentacji w spółce komandytowo-kapitałowej
· Komplementariusz – reprezentuje spółkę
· Akcjonariusz – nie ma prawa reprezentowania spółki

32. Kapitał zakładowy spółki z.o.o.
· Kapitał zakładowy musi wynosić 50 tys.zł.
· Dzieli się na udziały, - udział nie może być mniejszy niż 500 zł.

33. Udziały w spółce z.o.o.
· Wszystkie są równe ( mają jeden głos ), ale są również uprzywilejowane:
* Co do prawa głosu: udział może mieć dwa głosy, ale nie więcej niż trzy
* W udziale w zyskach: dywidendy
* Przy podziale likwidowanego majątku spółki

34. Tryb powoływania zarządu w spółce z.o.o.
· Przez uchwałę wspólników

35. Zasady reprezentowania spółki z.o.o.
· Zarząd reprezentuje spółkę

36. Kiedy w spółce z.o.o. istnieje obowiązek powoływania rady nadzorczej
· Gdy kapitał zakładowy przekracza 500 tys. Zł.
· Wspólników jest więcej niż 25 osób

37. Walne zgromadzenie wspólników: szczególne
· Zwyczajne, zwoływane raz w roku prze zarząd

38. Nadzwyczajne walne zgromadzenie
· Mogą zwołać wspólnicy posiadający 1/10 kapitału zakładowego39. Wartość kapitału zakładowego spółki akcyjnej
· Kapitał zakładowy musi wynosić 500 tys.zł.

40. KRS składa się ze szczególnych rejestrów
· Rejestr przedsiębiorców
· Rejestr stowarzyszeń itp.( fundacje )
· Rejestr dłużników niewypłacalnych

41. KRS składa się z
· Sześciu działów

42. Wartość jednej akcji w spółce akcyjnej
· Nie może być mniejsza niż 1 zł.
43. Na jakich zasadach fundacje mogą prowadzić działalność gospodarczą
· Jeżeli w statucie są odpowiednie zapisy
· Działalność gospodarcza musi mieć charakter akcesoryjny ( dodatkowy )
· Środki na działalność nie mogą być mniejsze niż 1000 zł.
· Środki przeznaczone na działalność gospodarczą muszą być wyraźnie oddzielone od tych przeznaczonych na realizację celów fundacji

44. Komercjalizacja ( ustawa z dn. 30.08.1996r. ! )
· Polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę , akcyjną lub z.o.o.
· Dokonywana w celu prywatyzacji bądź nie
· Jeżeli nie to jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa
· W celu prywatyzacji : dokonuje minister skarbu
· W celu komercjalizacji : minister skarbu za zgodą Rady Ministrów
· Z komercjalizacji wyłączone są przedsiębiorstwa :
* postawione w stan upadłości
* postawione w stan likwidacji
* będące w fazie rozdziału lub połączenia
* jeżeli toczy się w stosunku do nich postępowanie ugodowe lub układowe
* Poczta Polska

45. Prywatyzacja pośrednia
· Akcje skarbu państwa zbywa minister skarbu
· Zbywa się w trybie :
* Oferty ogłoszonej publicznie
* Przetargu publicznego
* Rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia
· Pracownicy maja prawo do nabycia bezpłatnie akcji do 15% łącznie

46. Prywatyzacja bezpośrednia
· Sprzedaż może nastąpić w trybie:
* Przetargu publicznego
* Rokowań podjętych na podstawie publicznego zproszenia
· Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki w trybie:
* Rokowań
· Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania:
* Na podstawie umowy zawieranej maksymalnie na 15 lat

47. Komercjalizacja z konwersją wierzytelności
· Służą prywatyzacji przedsiębiorstw zadłużonych, ale nie postawionych w stan upadłości
· Przekształca się w spółkę z.o.o.
· Wierzytelności przekształcają się w udziały
· Musi się zgodzić więcej niż 50% wierzycieli

48. Na co wymagane są koncesje
· Wydobywanie kopalin
· Ochrona osób i mienia
· Obrót bronią i materiałami wybuchowymi
· Obrót paliwami i energią
· Rozpowszechnianie programów PR i TV
· Przewozy lotnicze

49. Sprzedaż alkoholu
· Nie wymaga koncesji jedynie zezwolenia

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 18 minut