profil

Jakie cele wychowawcze nauczyciel powinien mieć do uczniów?

poleca 83% 146 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Rozwinięcie u ucznia krytycznego umysłu.Krytyczny umysł to taki, który ma bogatą wiedzę o sobie i otoczeniu i posiada takie poznawcze umiejętności jak zdobywanie i porządkowanie informacji o świecie i sobie tak, by wmieć czynić świat sensownym i przewidywalnym.. 2)Wrażliwość na problemy i umiejętności ich rozwiązywania.
3) Rozwijanie systemu pojęć i opanowanie odpowiedniego języka. 4) Rozwinięcie rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego.5) Rozwinięcie myślenia twórczego.
6) Rozwinięcie postawy badawczej.
2. Nauczenie ucznia adekwatnego zachowania. Umiejętności: *Mistrzowskie opanowanie różnorodnych umiejętności, sprawności szkolnych i życiowych ( to są nawyki) *Umiejętności realizacji zadań. *motywacja uczenia się. *samokontrola *samoobserwacja *umiejętność zachowywania się w nowych sytuacjach, czyli umiejętność wykorzystania transferu umiejętności. *umiejętności organizacje związane z zarządzaniem sytuacji uczenia się.
3. Spowodowanie by uczeń był zdrowy psychicznie. Cechy: -realistyczna orientacja w otoczeniu, - adekwatne pojęcie samego siebie,- samoświadomość, - integracja osobowa, zaufanie do siebie i innych, - odpowiedzialność, - umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, - oparte na sympatii i empatii reakcje z innymi.
4. Pomaganie uczniowi w znajdowaniu m-ca w społeczeństwie. Cechy: *poszanowanie godności człowieka, * poczucie przynależności do diad (para) grup i wspólnot *poczucie solidarności z innymi, *gotowość do podejmowania wyzwań ze str. społeczeństwa * różne kompetencje społeczne, * wiedza o funkcjonowaniu społeczeństwa.
3 RODZAJE KOMPETENCJI 1. Kompetencje specjalistyczne (wiedza, umiejętności w zakresie nauczonego przedmiotu) 2. Kompetencje dydaktyczne – umiejętność właściwego rozplanowywania zajęć w ciągu roku tak, by najwięcej czasu poświęcić na tematy najważniejsze , -umiejętność logicznego kontrowania lekcji, precyzowania celów.
3. Operacjonalizacja celów. – umiejętność zachęcania uczniów do aktywności przy uwzględnianiu cykl uczenia się, - umiejętność takiego rozmieszczania uczniów aby sprzyjało to celom nauczyciela i ułatwiało uczenie się– kompetencje psychologiczne (nauczyciela), - umiejętności inspirowania, motywowania uczniów do nauki, integrowania ich w zespół. Do nich należą w szczególności pozytywne nastawienia do ludzi (są to działania, w których chodzi o zdrowie, dobre zachowanie i postępy w nauce umieją: ( Nauczyciel powinien być) I aktywność, II myślenie pozytywne i postawa szacunku dla innych) - umiejętność unikania najczęstszych przyczyn, zakłóceń w komunikowaniu się ludzi przyczyny to: niepełna świadomości niektórych własnych motywów. - nieuwzględnienie umiejętności słuchaczy
-sprzeczność języka ciała ze słowami-przedwczesna interpretacja motywów-filtr farcepcyjny ( widzimy, słyszymy to co chcemy zobaczyć, usłyszeć – jest to zjawisko tzw. Ślepoty umysłowej.- dotyczy to sytuacji takich inf, które mogą podważać nasze własne dobre o dobie mniemanie i zranić miłość własną. I takie inf., które sa niezgodne lub sprzeczne z innymi inf., dobrze ugruntowanymi z mózgu. -komunikacje jednostronne (my mówimy i nie dopuszczamy innych do głosu)
UMIEJETNOSCI POROZUMIEWANIA SIĘ: -aktywne słuchanie ( koncentracja uwagi, kontakt wzrokowy, lekkie nachylenie ciała do rozmówcy, używanie zachęcających zwrotów, otwartość na punkt widzenia ucznia, powściągliwość w wyrażeniu własnego zdania, empatia, parafrazowanie, zdawanie pytań.(używanie zwrotów charakterystycznych dla rozmówcy w swoich wypowiedziach) -umiejętność przemawiania, rozmawianie( rozmowa to komunikacja dwustronna, ale rozmowa to nie jest prowadzanie dwóch monologów) -asertywność (umiejętność mówienie NIE) -umiejętność rozwiązywania konfliktów i negocjowania,
-umiejętność motywowania uczniów do nauki (umożliwianie, zdobycie wiedzy ogólnej i zawodowej przez uczenia przy pomocy różnych sposobów uatrakcyjniania procesu uczenia się.-rozbudzanie zainteresowań stosując różne metody nauczania -nauczyciel powinien być entuzjastyczny. Nauczanie uczniów korzystania z różnych źródeł inf. (słowniki, internet, obserwowania świata) -nauczenie praktycznego wykorzystywania wiedzy poza murami szkoły -rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez nauczanie problemowe i pokazywanie ciągów przyczynowo skutkowych Nauczanie samodzielnego uczenia poprzez nagradzania własnego zdania, zachęcanie do krytykowania autorytetów. – nauczenie postawy aktywnej, twórczej i z poczuciem humory.- ... – uczenie się przez własny przykład, przyznawania się do błędów., - liczenie podejmowania samodzielnych decyzji ,-kształtowanie umiejętności współpracy,- uczenie odróżnia rzeczy ważniejszych od mniejważnych. ,- uczenie odwagi cywilnej, - uczenie otwartości dzięki stworzeniu określonej atmosfery, w której można przyznać się do błędów, pokazać własną słabość dzięki stwarzaniu okazji do pracy w grupie,- zwiększanie odporności na stres, czyli zmniejszanie lęku i agresji.


Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy