profil

Jakie cele wychowawcze nauczyciel powinien mieć do uczniów?

poleca 85% 463 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Rozwinięcie u ucznia krytycznego umysłu.


Krytyczny umysł to taki, który ma bogatą wiedzę o sobie i otoczeniu i posiada takie poznawcze umiejętności jak zdobywanie i porządkowanie informacji o świecie i sobie tak, by wmieć czynić świat sensownym i przewidywalnym.

2) Wrażliwość na problemy i umiejętności ich rozwiązywania.

3) Rozwijanie systemu pojęć i opanowanie odpowiedniego języka.

4) Rozwinięcie rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego.

5) Rozwinięcie myślenia twórczego.

6) Rozwinięcie postawy badawczej.

2. Nauczenie ucznia adekwatnego zachowania.


Umiejętności: *Mistrzowskie opanowanie różnorodnych umiejętności, sprawności szkolnych i życiowych (to są nawyki) *Umiejętności realizacji zadań. *motywacja uczenia się. *samokontrola *samoobserwacja *umiejętność zachowywania się w nowych sytuacjach, czyli umiejętność wykorzystania transferu umiejętności. *umiejętności organizacje związane z zarządzaniem sytuacji uczenia się.

3. Spowodowanie by uczeń był zdrowy psychicznie.


Cechy:
- realistyczna orientacja w otoczeniu,
- adekwatne pojęcie samego siebie,
- samoświadomość,
- integracja osobowa, zaufanie do siebie i innych,
- odpowiedzialność,
- umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji,
- oparte na sympatii i empatii reakcje z innymi.

4. Pomaganie uczniowi w znajdowaniu m-ca w społeczeństwie.
Cechy:
- poszanowanie godności człowieka,
- poczucie przynależności do diad (para) grup i wspólnot
- poczucie solidarności z innymi,
- gotowość do podejmowania wyzwań ze str. społeczeństwa
- różne kompetencje społeczne,
- wiedza o funkcjonowaniu społeczeństwa.

RODZAJE KOMPETENCJI


1. Kompetencje specjalistyczne (wiedza, umiejętności w zakresie nauczonego przedmiotu)

2. Kompetencje dydaktyczne - umiejętność właściwego rozplanowywania zajęć w ciągu roku tak, by najwięcej czasu poświęcić na tematy najważniejsze, - umiejętność logicznego kontrowania lekcji, precyzowania celów.

3. Operacjonalizacja celów.
- umiejętność zachęcania uczniów do aktywności przy uwzględnianiu cykl uczenia się,
- umiejętność takiego rozmieszczania uczniów aby sprzyjało to celom nauczyciela i ułatwiało uczenie się - kompetencje psychologiczne (nauczyciela), - umiejętności inspirowania, motywowania uczniów do nauki, integrowania ich w zespół. Do nich należą w szczególności pozytywne nastawienia do ludzi (są to działania, w których chodzi o zdrowie, dobre zachowanie i postępy w nauce umieją: (Nauczyciel powinien być) I aktywność, II myślenie pozytywne i postawa szacunku dla innych) - umiejętność unikania najczęstszych przyczyn, zakłóceń w komunikowaniu się ludzi przyczyny to: niepełna świadomości niektórych własnych motywów. - nieuwzględnienie umiejętności słuchaczy
- sprzeczność języka ciała ze słowami-przedwczesna interpretacja motywów-filtr farcepcyjny (widzimy, słyszymy to co chcemy zobaczyć, usłyszeć - jest to zjawisko tzw. Ślepoty umysłowej.- dotyczy to sytuacji takich inf, które mogą podważać nasze własne dobre o dobie mniemanie i zranić miłość własną. I takie inf., które są niezgodne lub sprzeczne z innymi inf., dobrze ugruntowanymi z mózgu. -komunikacje jednostronne (my mówimy i nie dopuszczamy innych do głosu)

UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ


- aktywne słuchanie (koncentracja uwagi, kontakt wzrokowy, lekkie nachylenie ciała do rozmówcy, używanie zachęcających zwrotów, otwartość na punkt widzenia ucznia, powściągliwość w wyrażeniu własnego zdania, empatia, parafrazowanie, zdawanie pytań. (używanie zwrotów charakterystycznych dla rozmówcy w swoich wypowiedziach)
- umiejętność przemawiania, rozmawianie (rozmowa to komunikacja dwustronna, ale rozmowa to nie jest prowadzanie dwóch monologów)
- asertywność (umiejętność mówienie NIE)
- umiejętność rozwiązywania konfliktów i negocjowania,
- umiejętność motywowania uczniów do nauki (umożliwianie, zdobycie wiedzy ogólnej i zawodowej przez uczenia przy pomocy różnych sposobów uatrakcyjniania procesu uczenia się.
- rozbudzanie zainteresowań stosując różne metody nauczania -nauczyciel powinien być entuzjastyczny. Nauczanie uczniów korzystania z różnych źródeł inf. (słowniki, internet, obserwowania świata) -nauczenie praktycznego wykorzystywania wiedzy poza murami szkoły
- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez nauczanie problemowe i pokazywanie ciągów przyczynowo skutkowych Nauczanie samodzielnego uczenia poprzez nagradzania własnego zdania, zachęcanie do krytykowania autorytetów.
- nauczenie postawy aktywnej, twórczej i z poczuciem humory.- ...
- uczenie się przez własny przykład, przyznawania się do błędów,
- liczenie podejmowania samodzielnych decyzji,
- kształtowanie umiejętności współpracy,
- uczenie odróżnia rzeczy ważniejszych od mniej ważnych.
- uczenie odwagi cywilnej,
- uczenie otwartości dzięki stworzeniu określonej atmosfery, w której można przyznać się do błędów, pokazać własną słabość dzięki stwarzaniu okazji do pracy w grupie,
- zwiększanie odporności na stres, czyli zmniejszanie lęku i agresji.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata