profil

Integracja Polski z Unią Europejską

poleca 85% 226 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Unia Europejska jest to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ze sobą ściśle współpracować budując dobrobyt i bezpieczeństwo. Poprzez swoje instytucje Unia prowadzi politykę gospodarczą, obejmującą wszelkie dziedziny życia gospodarczego. Prowadzi wspólną politykę: rolną, handlową, energetyczną, ochrony konsumentów, przemysłową, transportową i strukturalną. Polska od momentu wprowadzenia gospodarki rynkowej była bardzo zainteresowana integracją ze wspólnotami europejskimi.
Nie ma wątpliwości, że rozszerzenie Unii leży w interesie zarówno krajów kandydujących, jak i samej Unii. Dla krajów kandydujących stabilność polityczna i lepsze perspektywy gospodarcze są głównymi siłami napędowymi do członkostwa. Dla Unii korzyści również będą liczne, nie tylko w kategoriach dobrobytu w ramach wzrastającego rynku wewnętrznego, lecz również w kategoriach stabilności i bezpieczeństwa. Dlatego już w 1991 roku Polska podpisała Układ Europejski, czym zapoczątkowała proces integracji. Natomiast w roku 1994 Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo.

Jak potężna jest Unia Europejska?
Przypada na nią 23% produkcji przemysłowej i 1/5 światowego eksportu. Członkami Unii są: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia i Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia i Szwecja, oraz 10 nowych państw członkowskich: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Malta.
Unia posiada własną flagę, która przedstawia dwanaście złotych gwiazd tworzących krąg na ciemnoniebieskim tle. Jako hymn europejski została wybrana „Oda do radości”, której autorem tekstu jest Fryderyk Schiller, a kompozytorem melodii Ludwig van Beethoven.

Korzyści, jakie otrzyma lub już otrzymała Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej:
•Polscy przedsiębiorcy uzyskają dobre warunki włączenia się do jednolitego rynku UE. Otrzymają szansę rozwoju i poprawy konkurencyjności.
•Znacznemu polepszeniu ulegnie bezpieczeństwo gospodarcze naszego kraju.
•Uzyskamy pomoc strukturalną, która przyniesie istotny wzrost rozbudowy infrastruktury oraz likwidację wieloletnich zapóźnień rozwojowych na szczeblu regionalnym i lokalnym.
•Negocjacje akcesyjne dotyczące rolnictwa przyniosły rezultaty, dzięki którym możliwe będzie dokonanie przekształceń strukturalnych w rolnictwie polskim. Bez zasilenia ze środków UE rolnictwo nie znalazłoby innych, znaczących źródeł rozwojowych.
•Możliwe będzie większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przepływów kapitałowych, podejmowanych decyzji inwestycyjnych itp.,
•Przystąpienie do UE przyniesie zwiększenie pewności obrotu prawnego, dodatkowe możliwości podejmowania pracy w Polsce, w tym awansu zawodowego, głównie dla średniej kadry zarządzającej,
•Przyjęcie wysokich standardów ochrony środowiska w UE spowoduje poprawę sytuacji ekologicznej w nowych krajach członkowskich, a co za tym idzie na całym kontynencie europejskim.
•Prawdopodobnie, jako konsekwencja powyższych zmian, obniżenie poziomu cen i usług dla konsumentów na rynku UE, co może również stymulować wzrost gospodarczy,
•Dokona się postęp cywilizacyjny, co zagwarantuje nieskrępowany dostęp do jej potencjału naukowego
Przystąpienie do UE stwarza Polsce szereg wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj:
•Konsekwentne i terminowe dostosowanie polskiego prawa do wymogów panujących w UE.
•Zagwarantowanie takich środków publicznych, które umożliwiłyby wchłonięcie pomocy strukturalnej (własny wkład finansowy).
•Przyspieszenie modernizacji zakładów z sektora spożywczo-rolnego, w tym rozwijanie nowoczesnych form przedsiębiorczości na terenach wsi.
•Przyspieszenie rozwoju mniej zamożnych regionów Polski.
•Dostosowanie polskiej granicy wschodniej do roli granicy Unii Europejskiej.
•Zwiększenie nakładów finansowych na ochronę środowiska i transport.

Koszty poszerzenia UE:
Koszty ponoszą kraje, które są płatnikami netto, czyli więcej wpłacają do unijnej kasy, niż z niej otrzymują. Koszty rozszerzenia netto wyniosą w latach 2004-2006 wg. Oficjalnych obliczeń Komisji Europejskiej 10,3 mld euro.

Jakie konsekwencje przystąpienie do Unii Europejskiej poniesie społeczeństwu polskiemu?
1.CENY. Uczestnictwo Polski w europejskim Rynku Wewnęcznym wpłynie na zmiany cen towarów i usług na naszym rynku. Jednak ceny w Polsce nie zrównają się z cenami unijnymi. Wynika to z faktu, że jednym z głównych czynników mających wpływ na poziom cen w danym kraju jest poziom dochodów. Na początku naszego członkostwa nastąpią niewielkie zmiany wynikające min. ze zniesienia ceł na artykuły żywnościowe. Korzystne dla polskich rolników zasady Wspólnej Polityki Rolnej wpłyną na wzrost cen skupu produktów rolnych. Być może w wyniku tego podrożeją przetwory mleczne i mleko, mięso wołowe, a także cukier. Mniej będziemy płacić za produkty importowane min. salami, wina, oliwki, olej sojowy itd. Podrożeją papierosy, zwiększą się ceny wody oraz energii. Spadną natomiast ceny alkoholu importowanego.
2.EDUKACJA I NAUCZANIE. Edukacja jest sprawą indywidualną każdego państwa Unii. Każdy kraj decyduje, jakich metod kształcenia używa i w oparciu, o jakie podręczniki. Obowiązkowy okres nauki w szkole(do ukończenia szkoły średniej I-go stopnia lub naszego gimnazjum)określony jest przez poszczególne państwa. W Unii występują również programy edukacyjne, które sprzyjają współpracy międzynarodowej: Sokrates, Leonardo da Vinci, Erasmus i Młodzież. Funkcjonuje również „swobodny przepływ studentów”, czyli student z jednego państwa może uczyć się w państwie, który sam wybierze. Unia dąży także do tego, aby podnieść poziom nauczania oraz upowszechnić znajomości języków obcych.
3.DOPŁATY DLA ROLINKÓW. Każdy rolnik, niezależnie od rodzaju produkcji w jego gospodarstwie, otrzyma w pierwszym roku po przystąpieniu do UE 161 zł na każdy hektar powierzchni swojego gospodarstwa, 199 zł w 2005 roku, 238 zł w roku 2006.
4.DOKUMENTY OSOBISTE. Wzory dokumentów każde państwo ustala samodzielnie. Unia określa szczegółowo informacje, jakie powinny znajdować się na takim dokumencie. Dokumenty, które już posiadamy w nowej wersji(plastikowej) spełni ją wszystkie unijne wymogi.
5.GRANICE. Swoboda poruszania na całym obszarze Unii należy do podstawowych korzyści.
Nie są to oczywiście wszystkie konsekwencje, jakie odczuje społeczeństwo naszego kraju. Pojawi się również kwestia ziemi i nieruchomości, kwestia podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz wiele innych kwestii związanych z życiem społeczeństwa.

Jakie cele stawia sobie Unia?
•Promowanie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej.
•Ciągły i zrównoważony wzrost gospodarczy.
•Przyspieszenie tempa podnoszenia poziomu życia.
•Zacieśnianie związków między państwami.
•Większa stabilizacja.

Służyć temu ma otwarcie granic, swobodny przepływ ludzi, kapitału towarów i usług. Tworzenie więzów solidarności poprzez wprowadzenie wspólnej polityki oraz instrumentów finansowych(wspólna waluta euro)

Proces wejścia Polski do Unii Europejskiej:
Polska rozpoczęła negocjacje akcesyjne 31 marca 1998 roku. Rada Europejska w Helsinkach w grudniu 1999 roku wytyczyła „mapę drogową negocjacji”, zawierającą hologram zakładający ich zakończenie w 2002 roku.
15 listopada 2001 roku przyjęto Europejską Strategię Rządu RP, w której potwierdzono determinację do zakończenia rokowań z Unią Europejską i uzyskania członkostwa w 2004 roku. Realizacja założeń kolejnych Strategii Rządu RP doprowadziła do zakończenia negocjacji akcesyjnych z UE w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku.
Traktat Akcesyjny, który określa warunki przystąpienia Polski do UE został podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Traktat ten jest umową międzynarodową, zawartą przez dotychczasowe kraje Unii z nowymi członkami. Zwiera on min. opis praw i obowiązków nowych członków UE, szczegółową charakterystykę ustaleń zawartych w toku negocjacji, wykaz aktów prawnych obejmujących nowe kraje członkowskie, wspólne deklaracje dotychczasowych państw UE.

Zgodnie z decyzjami Rady Europejskiej w Brukseli (w dniach 24-25 października 2002), potwierdzonymi zapisami Traktatu Akcesyjnego, przystąpienie 10 nowych państw(w tym oczywiście Polski) do Unii Europejskiej nastąpiło z dniem 1 maja 2004 roku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut