profil

Białoruś

poleca 82% 1147 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
białoruś

Granice:
Północ: Litwa (502 km)., Łotwa (141 km.), Rosja
Południe: Ukraina (981 km.)
Wschód: Rosja (959 km.)
Zachód: Polska (605 km.)
Położenie:
Białoruś leży we wschodniej Europie.
Położenie geograficzne : 53 00 N, 28 00 E
Powierzchnia:
207,6 tysięcy km.2 .
Stolica:
Mińsk (1,68 mln. mieszkańców, 1997)
Większe miasta:
( 1991): Homel (501 tys.), Witebsk (356 tys.), Mohylew (368 tys.), Grodno (303 tys.), Brześć (295 tys.).
Język urzędowy:
białoruski, rosyjski.
Jednostka monetarna:
1 rubel białoruski (BRB)
Ludność:
10,366,7 tys. mieszkańców (2000). Średnia gęstość zaludnienia: 49 osób/km2. Najgęściej zaludniona jest środkowa część kraju (60 osób/km2, najsłabiej Polesie (25 osób/km2). Ludność miejska stanowi 45%.
Ustrój polityczny:
Republika Białoruśi
Skład etniczny:
Białorusini (77,9%), Rosjanie (13,2%), Polacy (4,1%), Ukraińcy (2,9%), Żydzi (1,9%).
Religia:
prawosławni 60%, katolicy 8%, niewierzący 30%.
Średnia długość życia:
68 lat (2000): mężczyźni 61 lat, kobiety 74,4 lata.
Warunki naturalne:
Powierzchnia nizinna z rzeźbą polodowcową. Znaczna część Białorusi położona jest w zachodniej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, 70% powierzchni poniżej 200 m n.p.m. Na północy wyżyny morenowe (Wyżyna Białoruska) przechodząca w Pojezierze Wileńskiej. Na południu, ok. 20% powierzchni kraju zajmują rozległe tereny bagienne i torfowiska (Polesie). Najwyższy szczyt kraju: Dierżyński 346 m n.p.m. na Wzniesieniach Mińskich.
Podział administracyjny:
6 obwodów (oblasti) i 1 obwód stołeczny.
Klimat:
Klimat umiarkowanie ciepły. średnia temperatura w styczniu od -8 do -4C, natomiast w lipcu 17-19C. Średnie roczne sumy opadów od 550 do 700 mm, przewaga opadów latem. Średnia temperatura powietrza i średnia suma opadów w stolicy kraju wynoszą: w styczniu -6C i 40 mm, w lipcu 17C i 90 mm.
Wody:
Rzeki i jeziora:
Gęsta sieć rzeczna, większość żeglowna oraz wykorzystywana do spływu drewna. Główne rzeki: Prypeć, Dniepr, Dźwina, Niemen, Berezyna, Sożem, Jasiołda, Willa. Ponad 10 tys. jezior polodowcowych: Narocz (80 km2), Oświejskie, Dryświaty. Najwięcej jezior na Pojezierzu Brasławskim.
Flora i fauna:
Ponad 30% powierzchni kraju zajmują bagna i torfowiska. Naturalną szatę roślinną kraju stanowią lasy mieszane, na północy brzozowe, sosnowe i jodłowe, na południu dębowe, jesionowe, klonowe, grabowe, olszynowe, osikowe i bukowe, pokrywające 30% oraz roślinność bagienna i torfowiskowa. Największe zbiorowiska leśne tworzą puszcze: Grodzieńską, Nalibocką i Białowieską, rozciągające się wzdłuż granicy z Polską. Świat zwierzęcy reprezentują: łosie, dziki, bobry, żubry, jenoty. Duże zanieczyszczenie środowiska po awarii elektrowni w Czernobylu na Ukrainie.
Analfabetyzm:
2%
Przyrost naturalny:
- 4,69% (2000).
Struktura wiekowa:
- 0 - 14 lat: 19% (mężczyźni - 982,959; kobiety- 942, 062)
- 15 - 64 lata: 68% (mężczyźni - 3, 411 684; kobiety - 3, 614 453)
- 65 i więcej: 13% (mężczyźni - 466, 929; kobiety - 948, 632)
Grunty uprawne:
- grunty orne 29%
- pastwiska 15%
- stałe uprawy 1%
- lasy i tereny zalesione 34%
- inne 21%
Najwyższy punkt geograficzny: Góra Dzierżyńskiego 346 m
Najniższy punkt geograficzny: rzeka Niemen 90 m
Bogactwa naturalne: lasy, złoża torfu, małe złoża ropy i gazu ziemnego.
Mapa Białoruśi:

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty