profil

Growth of youth's life threats and health / Wzrost zagrożeń życia i zdrowia młodzieży

poleca 91% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

The growth of youth's threats of life and health is particularly connected with abuse so called stimulant such like: liquor, drugs, nicotine, medicines... These days plague i.e.(=id est) AIDS pose very serious problem.

From immemorial time man used alcoholic drinks. They accompanied him by the opportunity of different ceremonies, they helped him to relax, to improve mood etc.

Today youth abuse liquor on parties, discos, not at all taking under attention how much evil and disaster drinking liquor carries. Liquor evoke destructions in body such like: the damage of blood vessels, nerve cells, which leads to intellectual and psychical disorders, inflammatory states of livers, inflammation of gullet, gastric and duodenum ulcers, heart damages and evoke hypertension.

The cause of taking the drugs are: rejection of children, lack of acceptance of surroundings, adolescence, overload of studying, insufficient knowledge about results of taking the drugs. The long-lasting results of taking the drugs are among other things: emaciation, vomiting, hallucinations, aggression, depression, devastation of organism, etc.

Nicotinic addiction joins smoking cigarettes. The nicotine is quickly absorbed to blood by mucous membrane of mouth cavity and upper respiratory tract. Similarly like liquor, it has harmfully effect on nervous system, circulation and alimentary system as well as reduces organism immunity. At youth who longer smoke cigarettes the symptoms of chronic nicotine poisoning (=nicotinism) are observed. Then appears hidrosis, nervous excitability, tremble hands, insomnia, etc.

The abuse of medicines leads to addiction organism from pharmacologicals. Medicines, which the most often evoke suchlike addiction, are: soporific medication, psychotropic ones, analgesiconrs and also anabolics and steroids. Pill taker becomes apathetic, little resistant on infectious diseases, some organs became degeneracy.

AIDS – so called present plague – to prevent it we can among other things by safe sex with using condoms as well as by solid relationships between boy and girl.


Temat: Wzrost zagrożeń życia i zdrowia młodzieży

Wzrost zagrożeń życia i zdrowia młodzieży związany jest szczególnie z nadużywaniem tzw. używek takich jak: alkohol, narkotyki, nikotyna, leki... Bardzo poważny problem stanowi współczesna dżuma tj. AIDS.

Od niepamiętnych czasów człowiek używał napojów alkoholowych. Towarzyszyły mu one przy okazji różnych uroczystości, pomagały mu się rozluźnić, poprawić nastrój itp.

Młodzi ludzie nadużywają dzisiaj alkoholu na prywatkach, dyskotekach, w ogóle nie biorąc pod uwagę ile zła i nieszczęścia niesie ze sobą picie alkoholu. Alkohol wywołuje zniszczenia w ciele takie jak: uszkodzenie naczyń krwionośnych, komórek nerwowych, co prowadzi do zaburzeń umysłowych i psychicznych, powoduje stany zapalne wątroby, nieżyt przełyku, wrzody żołądka i dwunastnicy, uszkadza serce, wywołuje nadciśnienie.

Przyczyny brania narkotyków to: odrzucenie dzieci, brak akceptacji otoczenia, okres dojrzewania, przeciążenie nauką, niedostateczna wiedza o skutkach zażywania narkotyków. Długotrwałe skutki zażywania narkotyków to między innymi: wychudzenie, wymioty, halucynacje, agresja, depresja, wyniszczenie organizmu, itp.

Uzależnienia nikotynowe wiążą się z paleniem papierosów. Nikotyna wchłania się szybko do krwi przez błonę śluzową jamy ustnej i górnych dróg oddechowych. Podobnie jak alkohol, działa ona szkodliwie na układ nerwowy, układ krążenia i pokarmowy oraz zmniejsza odporność organizmu. U młodzieży dłużej palącej papierosy obserwuje się objawy przewlekłego zatrucia nikotyną. Pojawia się wtedy nadmierna potliwość, pobudliwość nerwowa, drżenie rąk, bezsenność, itp.

Nadużywanie leków prowadzi do uzależnienia się organizmu od środków farmakologicznych. Lekami, które najczęściej wywołują tego rodzaju uzależnienia są: środki nasenne, psychotropowe, przeciwbólowe a także anaboliki i sterydy. Lekoman staje się apatyczny, mało odporny na choroby zakaźne, pewne organy ulegają zwyrodnieniu.

AIDS – tak zwana współczesna dżuma – zapobiegać jej możemy między innymi poprzez uprawianie bezpiecznego seksu przy użyciu prezerwatyw oraz poprzez stałe związki między chłopakiem a dziewczyną.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty