profil

Passive voice

poleca 85% 427 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Strona bierna jest zbudowana z odpowiedniej formy czasownika „to be” oraz z trzeciej formy głównego czasownika.

Strona bierna jest używana:
a) kiedy osoba która przedstawia wydarzenie jest nieznana, nieważna albo znana z kontekstu np.
The rubbish is collected by my mother
b) kiedy chcemy podkreślić wykonawcę czynności np.
This sweater was knitted by my mother.
c) by zawiadomienie czy oświadczenie uczynić bardziej formalnym albo grzecznym np.
The ceremony will be held on Sunday, 12th of June.
d) kiedy czynność jest ważniejsza niż wykonawca (informacje, newsy, raporty, formalne notatki, instrukcje, procesy, nagłówki, ogłoszenia, reklamy) np.
Five people were injured in a highway collision.

Czasy, które zwykle nie są używane w stronie biernej:
Present Perfect Continuous
Past Perfect Continuous

“Get” czasem możemy użyć zamiast be w stronie biernej:
There was a fight at the party but nobody got hurt.
I don’t often get invited to parties.
I’m surprised Ann didn’t get offered the job.

Możemy użyć “get” żeby powiedzieć że coś stało się komuś albo czemuś, szczególnie jeśli jest to nieplanowane I nieoczekiwane:
Our dog got run over by a car.

Możemy użyć “get” tylko wtedy gdy rzeczy się dzieją lub zmieniają. Na przykład, nie można użyć „get” w takich zdaniach:
Jill is liked by everybody.
He was a mystery man. Nothing was known about him.
Używamy “get” głównie w potocznym angielskim. „Be” można użyć w każdej sytuacji.

Używamy „get” w następujących wyrażeniach, które nie mają strony biernej w znaczeniu:
Get married
Get divorced
Get dressed
Get changed

Zamiana ze strony czynnej na bierną

- przedmiot czynności staje się w zdaniu podmiotem
- czasownik w stronie czynnej przechodzi w III f./-ed,
- podmiot (wykonawca czynności) jest dodawany na końcu zdania przez użycie „by” lub jest on ominięty.


- „by” + wykonawca jest używany do wyrażenia kto wykonał czynność np.
The fire was put out by the fire-fighters.
- “with” + przedmiot/materiał jest używane do wyrażenia czego wykonawca czynności użył albo po formach przeszłych czasowników takich jak coloured, crammed, crowded, filled, flavoured, packed, etc. np.
The jam was packed with a lot of fruit.
- „By” + wykonawca czynności jest omijane wówczas gdy wykonawca jest nieznany, nieważny, oczywisty z kontekstu. Np.
These shoes were made in Italy.
- czasowniki, które wymagają podwójnego dopełnienia (give, offer, pay, show, teach, tell) kształtują swoją stronę bierną na dwa sposoby. Częściej używane jest zaczynanie zdania od osoby dopełnienia, nie od rzeczy dopełnienia. Np.
The children gave gifts to the birthday boy.
The birthday boy was given gifts.
Gifts were given to the birthday boy.
- jeśli za czasownikiem stoi przyimek albo jest to phrasal verb (accuse of, take down, etc) w stronie biernej przyimek jest umiejscowiony zaraz za czasownikiem. Np.
The building will be knocked down.
- W pytaniach w stronie biernej z with, whom, albo which nie omijamy “by” np.
Who were the letters posted by?
- Hear, help, make, see- po tych czasownikach występuje w stronie biernej full infinitive np.
The elderly lady was helped to cross the road.
- warto zauważyć że hear, see, watch- po nich mogą występować formy teraźniejsze zarówno w stronie czynnej jak I w biernej np.
Children were seen playing in the yard.
- “Let” zmienia się na “to be allowed to” w stronie biernej. Np.
Mum let us go to the party.
We were allowed to go to the party.

STRONA BIERNA W RÓŻNYCH CZASACH
Przykłądowe zdanie: Somebody cleans the room.

1) Present simple
Sb cleans the room everyday.
This room is cleaned every day.
2) Present continuous
Sb is cleaning the room at the moment.
The room is being cleaned at the moment.
3) Past simple
Sb cleaned this room yesterday.
This room was cleaned yesterday.
4) Past continuous
Sb was cleaning the room when I arrived.
The room was being cleaned when I arrived.
5) Present Perfect Simple
The room looks nice. Sb has cleaned it.
The room looks nice. It has been cleaned.
6) Past Perfect Simple
The room looked nice. Sb had cleaned it.
The room looked nice. It had been cleaned.
7) Future simple
Sb will clean the room later.
The room will be cleaned later.
8) Modal
Sb must clean the room.
The room must be cleaned.

*** Modalverb + perfect infinitive
Sb should have cleaned the room.
The room should have been cleaned.


Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy