profil

Unie Europejska

poleca 87% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

INSTYTUCJE


Do instytucji Unii Europejskiej należą:

Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Rada Europejska
Parlament Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Regionów
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Rewidentów Księgowych
Europejski Bank Inwestycyjny

Instytucje te, poza ostatnią, występowały we wszystkich dotychczasowych traktatach, ab initio, niekiedy pod innymi nazwami. Trybunał rewidendów Księgowych został formalnie powołany w ramach uzupełnień do Traktatu Rzymskiego o EWG w 1977 roku.

Ciałem, które decyduje o polityce Unii, jest Rada, zwana także Radą Unii Europejskiej. Składa się ona z przedstawicieli państw członkowskich UE na szczeblach ministerialnych. Jej skład jest zmienny. Kiedy Rada rozpatruje sprawy finansowe, w obradach biorą udział ministrowie finansów lub gospodarki (Ecofin), kiedy na porządku dziennym są sprawy rolnicze - ministrowie rolnictwa itd. Niektóre sprawy rozstrzygane są kwalifikowaną większością głosów, zazwyczaj jednak zwykła większością. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych przez Traktat z Maastricht. W miarę, jak Unia się rozrastała, z 6 do 10, z 10 do 12 i w końcu z 12 do 15 państw, poprzednio obowiązująca zasada jednomyślności stawała się coraz mniej operatywna, gdyż poszczególne kraje, zwłaszcza Wielka Brytania i państwa południowo europejskie , które partykularne interesy często różniły się od popieranych przez większość, głosowały przeciw i blokowały podejmowanie decyzji.


KAJE CZŁONKOWSKIE


- Belgia (1957),
- Francja (1957),
- Holandia (1957),
- Luksemburg (1957),
- Niemcy (1957),
- Włochy (1957),
- Dania (1973),
- Irlandia (1973),
- Wielka Brytania (1973),
- Grecja (1981),
- Hiszpania (1986),
- Portugalia (1986),
- Austria (1995),
- Finlandia (1995), 1995 - Unia Europejska ma 15 państw
- Szwecja (1995),
- Cypr (2004),
- Czechy (2004),
- Estonia (2004),
- Litwa (2004),
- Łotwa (2004),
- Malta (2004),
- Polska (2004),
- Słowacja (2004),
- Słowenia (2004),
- Węgry (2004).
Symbole europejskie
Hymn
Hymnem Unii Europejskiej jest Oda "Do radości" z IX Symfonii Ludwika van Beethovena. Najpierw, 12 stycznia 1972 roku została uznana za oficjalny hymn Rady Europy, a następnie, 29 maja 1986 roku, podczas uroczystości wciągania na maszt europejskiej flagi, została w sposób uroczysty zaprezentowana jako hymn Wspólnot Europejskich.
Flaga
Flaga Unii przedstawia dwanaście złotych, pięcioramiennych gwiazd tworzących okrąg na błękitnym tle. Liczba gwiazd jest stała, nie powiększa się wraz z przyjęciem nowych członków i nawiązuje do symboliki Maryjnej. Jest symbolem Europy od 1955 roku. 8 grudnia 1955 roku Komitet Ministrów 14 państw członków Rady Europy przyjął taki kształt plastyczny godła Rady Europy i jej flagi. Flaga ta została, po raz pierwszy, jako sztandar Wspólnoty Europejskiej i jej instytucji, uroczyście wciągnięta na maszt przed siedzibą Komisji Europejskiej 29 maja 1986 roku za inspirację dla plastycznego wyglądu godła Europy
Euro
Symbolem unijnej waluty - euro - jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami (€). Z jednej strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji europejskiej, z drugiej nawiązuje do podobnie przekreślonych znaków przyjętych dla głównych walut świata - L, $, Y, czyli funta brytyjskiego, dolara amerykańskiego i japońskiego jena.
Zakłada się, że wprowadzenie euro, jako wspólnej europejskiej waluty, będzie miało następujące skutki ekonomiczne:
- zwiększenie zatrudnienia,
-ułatwienie przepływu kapitału pomiędzy państwami członkowskimi,
-ożywienie gospodarek państw członkowskich,
- wyeliminowanie problemów, wynikających z wahań kursów, walut i kosztów wymiany walut.
Ułatwi także podróżowanie oraz będzie konsolidować narody europejskie, będąc na co dzień, z racji swych funkcji praktycznych, obecnym w życiu codziennym symbolem jedności Europy. Podobnie więc jak w średniowieczu, kiedy środkiem płatniczym, powszechnym w całej Europie były dukaty, tak teraz staje się nim euro.Cztery swobody rynku wewnętrznego

Swoboda przepływu towarów, kapitału, osób i usług to cztery fundamentalne zasady funkcjonowania jednolitego rynku UE. Stanowią one narzędzie, nie tylko gospodarczej ale i politycznej integracji. W dłuższej perspektywie postępy integracji zależą między innymi od skuteczności współpracy państw członkowskich w zakresie edukacji i kształcenia zawodowego. Swoboda przepływu osób umożliwia każdemu obywatelowi UE osiedlanie się, podejmowanie pracy oraz korzystanie z wszelkich praw socjalnych w dowolnym państwie członkowskim. Aby jednak w rzeczywistości można było z tego przywileju skorzystać przydatna jest znajomość języka, możliwość posługiwania się wcześniej zdobytymi dyplomami i świadectwami uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Polityka UE w dziedzinie edukacji i spraw młodzieży realizowana jest w powiązaniu z polityką gospodarczą i społeczną jako narzędzie kształtowania rynku pracy. Dlatego państwa członkowskie podejmują współpracę wzajemnego uznawania dyplomów, wymiany młodzieży szkolnej i akademickiej, nauki języków i rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Swobodny przepływ osób dotyczy wszystkich grup, a więc również studentów. Obywatele UE uczący się czy studiujący mają prawo wyboru miejsca - uczelni lub szkoły - w którymkolwiek z państw Piętnastki. Obecnie jest to również możliwe w przypadku obywateli naszego kraju, ale wiąże się z wysokimi kosztami, związanymi z opłatami za studia i utrudnionym dostępem do stypendiów. Sytuacja osób będących obywatelami Unii Europejskiej jest znacznie lepsza. Mają oni prawo do korzystania z tych samych praw co studenci z kraju przyjmującego, będącego członkiem UE.


BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ

Wspólnota, mimo wagi, jaką przywiązuje do spraw kultury, niewielkie, w stosunku do innych dziedzin, fundusze przeznacza się na jej finansowanie. I tak, na przykład w 1999 roku przeznaczyła na działania w ramach obszaru kultura i polityka audiowizualna 106,7 mln euro (w roku 1998 - 104,2 mln euro). Budżet Unii Europejskiej na rok 1999 wynosił 96928,7 mln euro. Dla porównania na rolnictwo przeznacza się prawie połowę rocznego budżetu wspólnotowego (40940,0 mln euro w 1999 roku).
Ewolucja wydatków wspólnotowych (w procentach całości budżetu)


Budżety krajów członkowskich
W krajach Europy Zachodniej występują różnorodne, wypracowane w odmiennych tradycjach historycznych, modele stosunków miedzy państwem a sferą kultury, prowadzące do zarządzania i przyznawania środków publicznych, które są najpoważniejszym źródłem wspierającym kulturę.O B S Z A R Y I N T E G R A C J I

Wspólna polityka rolna
Wspólna polityka transportowa
Polityka konkurencji
Wspólna polityka handlowa
Polityka społeczna
Spójność ekonomiczna i socjalna
Badania i rozwój technologiczny
Ochrona środowiska


Wspólnoty Europejskie wchodzące w skład dzisiejszej Unii Europejskiej przez lata rozwijały i uzupełniały te obszary życia gospodarczego i społecznego, w których uważały się za kompetentne. Integracja Europy zaczęła się od utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla I Stali jako instrumentu restrukturyzacji kopalń węgla i hut, następnie w Traktacie Rzymskim powołującym w 1957 roku Wspólnotę Europejską rozszerzono ten proces na unię celną, politykę handlową, rolnictwo - wciąż wielką gałąź gospodarki, przynajmniej pod względem liczby zatrudnionych - oraz transport, wspólny rynek i inne zagadnienia. Drugi z Traktatów Rzymskich, tworzący Europejską Wspólnotę Energii Atomowej - Euroatom, uregulował natomiast kwestię współpracy w dziedzinie energii nuklearnej. Traktat z Maastricht, na którego podstawie w 1993 roku powstała Unia Europejska, stworzyły formalne ramy wspólnych działań w obszarze m. in. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznychPOLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest priorytetem polityki zagranicznej Rządu RP oraz wyzwaniem dla Polaków. Świadomość, co tak naprawdę oznacza przynależność do Wspólnoty, pozwoli na bezpośredni wpływ oraz tworzenie naszego miejsca w UE.
Naczelnym organem administracji rządowej naszego kraju, którego zadaniem jest koordynowanie polityki w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską jest Komitet Integracji Europejskiej. Obsługą jego prac zajmuje się Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE)


Zmiana prezydencji w Unii Europejskiej

Nastąpiła zmiana prezydencji w Unii Europejskiej - Włochy zastąpiły Grecję. Okres prezydencji greckiej był dla nas szczególnie ważny - w tym czasie podpisano Traktat Akcesyjny. Z kolei za prezydencji włoskiej sfinalizuje się konferencja międzyrządowa, ostatecznie zatwierdzająca projekt Traktatu Konstytucyjnego. O zasadniczych elementach polskiej polityki w tym czasie - przewodniczący sejmowej komisji europejskiej Józef Oleksy w rozmowie z Ewą Plisiecką i Krzysztofem Renikiem.

CO TO SĄ KLUBY EUROPEJSKIE

Z uwagi na duże zainteresowanie problematyką europejską wśród młodych ludzi zaistniała potrzeba stworzenia systemu informacji europejskiej, edukacji w tym zakresie oraz możliwości współpracy młodych ludzi.
Jednym z pomysłów był portugalski projekt programu pod nazwą "Europejski Wymiar w Edukacji". Program ten powstał z inicjatywy pani Margaridy Belard w Portugalskiej Komisji Europejskiego Ośrodka Edukacji. Wprowadzono go z pomocą Ministerstwa Edukacji.
Głównymi celami programu są:
propagowanie "świadomości europejskiej",
- koordynacja działań zainteresowanych organizacji rządowych i pozarządowych,
- stworzenie w Portugalii możliwości rozwoju szkolnictwa europejskiego,
- przygotowanie młodzieży do życia w nowej, zintegrowanej Europie.

Członkostwo w takich klubach ma charakter dobrowolny. Każdy z klubów powinien określić własne zasady działalności, nie będące w sprzeczności z celami podstawowymi. Ponadto każdy z klubów powinien mieć swój symbol oraz motto.
Kluby Europejskie powinny być miejscem spotkań młodzieży, pewnego rodzaju kółkami zainteresowań. Udział w nich ma się wiązać nie tylko ze zdobywaniem wiedzy, ale też z możliwościami poznania świata, nawiązania interesujących kontaktów, a także zdobycia ciekawych doświadczeń.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut

Ciekawostki ze świata