profil

Unia Europejska- struktura i zadania

poleca 85% 1415 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Spis treści:
1. Unia Europejska
2. Historia Unii Europejskiej
2.1 Filary UE
2.2 Kalendarium
3. Struktura Instytucjonalna UE
3.1 Rada Europejska
3.2 Parlament Europejski
3.3 Rada Unii Europejskiej
3.4 Komisja Europejska
3.5 Trybunał Sprawiedliwości
3.6 Komitet Regionów
3.7 Europejski Bank Centralny
4.Członkowie UE
4.1 Najważniejsze informacje o krajach członkowskich UE
5. EURO
6. Polityka UE
7.Społeczeństwo UE
8.Integracja Polski z UE
9. Symbole UE
10. Bibliografia1.Unia Europejska
Unia Europejska (skrótowo UE) – gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.
Obecna Unia Europejska nie ma osobowości prawnej. Podstawę do jej funkcjonowania stanowi traktat z Maastricht, zwany też Traktatem o Unii Europejskiej..
Unia Europejska opiera się na systemie instytucji, spośród których fundament stanowią: Rada Unii Europejskiej (główny organ decyzyjny Wspólnot Europejskich), Parlament Europejski (jednoizbowy parlament reprezentujący obywateli państw należących do Unii Europejskiej), Komisja Europejska (rodzaj rządu Unii Europejskiej), Komitet Ekonomiczno-Społeczny (organ doradczy UE), Komitet Regionów (organ doradczy i opiniodawczy), Trybunał Sprawiedliwości (jeden z organów głównych Wspólnot Europejskich, pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego).
Oficjalną symbolikę tworzą: flaga Unii Europejskiej, hymn Unii Europejskiej oraz europejska waluta euro. Świętem Unii Europejskiej jest obchodzony 9 maja Dzień Europy.

2. Historia Unii Europejskiej
Europejska Wspólnota Węgla i Stali , powstała na mocy traktatu paryskiego z 18 kwietnia 1951 roku, stała się zalążkiem przyszłej Unii Europejskiej. W skład EWWiS weszło 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy. Celem było utrzymanie trwałego pokoju między krajami europejskimi poprzez międzynarodowe powiązanie przemysłu węglowego i stalowego, niezbędnych wówczas do prowadzenia wojny.
Obok niej na mocy traktatów rzymskich z 25 marca 1957 roku utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). W ich skład weszli wszyscy członkowie EWWiS.
Trzy Wspólnoty Europejskie już od 1958 r. miały wspólne niektóre organy (Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości). Pełne połączenie instytucjonalne nastąpiło w 1967 roku, gdy wszedł w życie traktat fuzyjny.
Liczba członków Wspólnot zwiększyła się w 1973 roku, gdy przyłączyły się do nich Wielka Brytania, Dania i Irlandia, co zostało nazwane pierwszą falą przyjęć. Kandydująca wówczas Norwegia nie przyłączyła się z powodu sprzeciwu swoich obywateli.
Druga fala nastąpiła w latach 80. kiedy to do EWG przystąpiła Grecja., Hiszpania i Portugalia
W 1985 r. miał miejsce jedyny przypadek opuszczenia Wspólnot: wystąpiła z nich autonomiczna część Danii – Grenlandia
NRD stało się częścią Unii w momencie przywrócenia jedności z RFN w 1990 roku.
Trzecia fala przyjęć nastąpiła w 1995 roku, kiedy to przyjęto Austrię, Szwecję i Finlandię, zaś Norwegia ponownie odmówiła wstąpienia.
1 maja 2004 roku nastąpiła czwarta fala, największe w historii rozszerzenie UE, wstąpiło do wspólnoty 10 krajów, czyli Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta oraz Cypr. W ramach Wspólnot stopniowo doszło do utworzenia Wspólnego Rynku poprzez likwidację barier celnych, wprowadzanie wspólnych norm prawnych i technicznych oraz prowadzenie wspólnej polityki rolnej.
Równolegle dochodziło też do zacieśniania więzi politycznych między krajami Wspólnot. W 1986 r. podpisano Jednolity Akt Europejski, zwiększający kompetencje EWG. W 1990 roku uzgodniono w Układzie z Schengen utworzenie systemu wspólnej kontroli granic i zniesienie wizowych granic wewnętrznych w obrębie Hiszpanii, Francji, Włoch, krajów Beneluksu, Danii i Niemiec, a rok później ustalono utworzenie korpusu wspólnych sił wojskowych krajów Wspólnot.
7 lutego 1992 r. został podpisany traktat z Maastricht, na mocy którego 1 listopada 1993 r. powstała Unia Europejska. Traktat nie likwidował Wspólnot Europejskich, zmienił jedynie nazwę EWG na Wspólnota Europejska. W Maastricht znacznie rozszerzono zakres wspólnej polityki i opracowano harmonogram wprowadzenia Unii Gospodarczo-Walutowej.
Kolejnym ważnym traktatem był też traktat amsterdamski z 1997 roku, który częściowo zmienił i jednocześnie rozszerzył wcześniejsze ustalenia z Maastricht. Pod koniec 2000 r. parafowano traktat nicejski reformujący instytucje unijne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania po kolejnym rozszerzeniu UE. Na szczycie w Nicei proklamowano również Kartę Praw Podstawowych, mającą gwarantować prawa człowieka i swobody obywatelskie.
16 kwietnia 2003 roku przedstawiciele rządów 15 państw członkowskich i 10 kandydujących podpisali w Atenach traktat akcesyjny rozszerzający Unię.
25 kwietnia 2005 roku Bułgaria i Rumunia podpisały traktat akcesyjny w Luksemburgu otwierający tym krajom drogę do wejścia do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 roku.

2.1 Filary UE
Unia Europejska opiera się na trzech filarach:
• Zakres działania dwóch Wspólnot Europejskich (głównie sprawy gospodarcze, w tym Unia Gospodarczo-Walutowa). W 2002 roku wygasł zawarty na 50 lat traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Obecnie obowiązujące traktaty to: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
• Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
• Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych - do 1999 r. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Z punktu widzenia prawa międzynarodowego Unia Europejska jest organizacją międzynarodową nie posiadającą podmiotowości prawnej, bazującą na strukturach Wspólnot Europejskich i na zestawie kilkunastu tysięcy aktów prawnych, zarówno politycznych jak i gospodarczych, których wszystkie państwa członkowskie zobowiązują się przestrzegać. Podmiotowość prawną Unia Europejska ma zyskać dopiero po ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE.
Według podpisanego w 1992 roku traktatu z Maastricht podstawowymi celami Unii są:
• promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
• wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
• dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
• rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.

2.2 Kalendarium
-Członkami założycielami wszystkich trzech Wspólnot było sześć państw zachodnioeuropejskich: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Pozostałe państwa przystąpiły do WE, Euratomu i EWWiS na podstawie dyspozycji art. 237 traktatu rzymskiego o WE z 1957 roku.
• 1951 - 18 kwietnia powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali na mocy Traktatu Paryskiego, podpisanego na 50 lat (termin upłynął 23 lipca 2002 r.). Celem tej organizacji było istnienie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich: Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch.
• 1957 - 25 marca powstały: Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) oraz Europejska Wspólnota Gospodarcza, na mocy Traktatu Rzymskiego; traktat został zawarty na czas nieograniczony; głównym celem EURATOMU było pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. EWG zmieniło nazwę na Wspólnotę Europejską.
• 1973 - pierwsze rozszerzenie - 1 stycznia wszedł w życie traktat o przystąpieniu do WE nowych członków: Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Norwegowie wypowiadają się w referendum przeciw przyłączeniu ich kraju do WE.
• 1981 - drugie rozszerzenie - 1 stycznia, na mocy układu podpisanego 28 maja 1979 r. Grecja została kolejnym państwem członkowskim WE.
• 1986 - trzecie rozszerzenie - 1 stycznia Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami WE.
• 1990 - Po upadku Muru Berlińskiego, zjednoczone Niemcy dostosowują zasady swojego członkostwa do zwiększonej o wschodnie landy liczby mieszkańców.
• 1995 - czwarte rozszerzenie - 1 stycznia Austria, Finlandia i Szwecja stały się członkami UE. Społeczeństwo Norwegii większością 52,8 % wypowiedziało się przeciwko akcesji z UE.
• 2004 - piąte rozszerzenie - 1 maja Cypr, Czechy, Estonia, Litwa Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry stały się pełnoprawnymi członkami UE.
• 2007-szóste rozszerzenie- 1 stycznia Bułgaria, Rumunia stały się członkami UE

3. Struktura Instytucjonalna UE
Instytucje Unii Europejskiej
System instytucjonalny Wspólnot Europejskich opiera się na pięciu głównych instytucjach: Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Europejskim Trybunale Obrachunkowym oraz organach pomocniczych: Komitecie Regionów, Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Europejskim Banku Centralnym i Europejskim Banku Inwestycyjnym. Instytucje WE realizują zadania wyznaczone WE, kierują procesem integracji europejskiej, uchwalają prawo wspólnotowe, stawiają nowe cele zmierzające ku pełnemu zjednoczeniu Europy.

3.1 Rada Europejska
Radę Europejską tworzą szefowie rządów państw członkowskich i prezydenci Francji i Finlandii oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. W obradach biorą też udział ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, a także jeden z członków Komisji.
Rada Europejska zbiera się średnio 3-4 razy w roku, na krótkich, zwykle dwudniowych spotkaniach. Zgodnie z traktatem nicejskim, od momentu rozszerzenia Unii 1 maja 2004 r. wszystkie spotkania Rady odbywają się w Brukseli.
Kompetencje Rady Europejskiej:
• Określa ogólne wytyczne polityki Europejskiej
• Wyznacza kierunki rozwoju organizacji
• Koordynuje politykę zagraniczną państw członkowskich oraz zajmuje stanowisko wobec najważniejszych problemów światowych
• Podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków i stowarzyszeń

3.2 Parlament Europejski
Początki istnienia Parlamentu Europejskiego sięgają lat 50. i traktatów założycielskich. Od 1979 roku deputowani wybierani są w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Wybory parlamentarne odbywają się co pięć lat, a do głosowania uprawniony jest każdy obywatel Unii Europejskiej zarejestrowany jako wyborca. Zatem Parlament wyraża demokratyczną wolę kilkuset milionów obywateli UE, a także reprezentuje ich interesy podczas dyskusji z innymi instytucjami UE. Parlament Europejski ma 3 siedziby: Bruksela, Luksemburg i Strasburg.
Najważniejsze uprawnienia Parlamentu to:
• współudział w tworzeniu prawa poprzez:
o konsultacje
o współpracę
o współdecydowanie
o akceptację - uprawnienie to dotyczy tylko niektórych dziedzin polityki wspólnotowej, co do wielu pozostałych dziedzin wyłączne kompetencje prawodawcze ma Rada Unii Europejskiej
• uprawnienia budżetowe - Parlament zatwierdza co rocznie budżet i udziela Komisji absolutorium z jego wykonania
• uprawnienia kontrolne
o zatwierdzanie Komisji i jej przewodniczącego
o prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji
o prawo zadawania pytań Komisarzom
o zwyczajowa możliwość zadawania pytań Radzie
• powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich

3.3 Rada Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej powszechnie określana jest jako Rada Ministrów. Do końca 1967 r. każda Wspólnota Europejska miała odrębny organ naczelny. Na mocy porozumienia z 8 kwietnia 1965 r. nastąpiła fuzja powyższych organów i powstał jeden wspólny organ - Rada UE. Od 1 listopada 1993 r. Rada UE jest organem naczelnym Unii Europejskiej. Siedzibą Rady UE jest Bruksela. Rada UE jest głównym organem prawodawczym Wspólnot Europejskich. W skład Rady UE wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Rządy państw członkowskich delegują do niej jednego ze swych ministrów. Delegatami do Rady są ministrowie, kierujący w swych krajach resortami odpowiedzialnymi za problemy rozpatrywane na forum Rady.

3.4 Komisja Europejska
Komisja Europejska, oficjalnie Komisja Wspólnot Europejskich, to rodzaj rządu Unii Europejskiej, odpowiedzialnego za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającej funduszami Unii. Siedzibą Komisji jest Bruksela. Po wejściu w życie traktatu nicejskiego członkami Komisji jest każdorazowo tylu komisarzy, ile państw liczy Unia. Każdy z komisarzy jest odpowiedzialny za określony dział pracy, są więc oni odpowiednikami ministrów w zwykłym rządzie. Ich wyznaczenia dokonuje jednak nie przewodniczący Komisji, lecz rządy poszczególnych państw. Członkowie komisji nie mogą czuć się związani żadnymi instrukcjami - są politykami, których powołanie rekomenduje Rada Europejska i zatwierdza Parlament Europejski. Ich zadaniem jest nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi.

3.5 Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest sądem międzynarodowym, konstytucyjnym i administracyjnym. Powstał na mocy traktatu o EWWiS, a na mocy umowy o wspólnych instytucjach z 25 marca 1957 roku oraz Protokołu o statucie Trybunału Sprawiedliwości, objął jurysdykcją sprawy wszystkich trzech Wspólnot. W jego skład wchodzi 27 sędziów mianowanych przez każde państwo członkowskie oraz 8 rzeczników generalnych (adwokatów) obsadzanych na sześcioletnią kadencję na zasadzie rotacji. Orzeczenia Trybunału mają charakter ostateczny. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.
• Sąd Pierwszej Instancji - do rozpatrywania drobniejszych spraw
• Trybunał Obrachunkowy - znany też jako Trybunał Rewidentów Księgowych
• Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

3.6 Komitet Regionów
Komitet Regionów powołany do życia w 1993 r., jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Zapewnia on tym władzom możliwość wywierania wpływu na określanie kierunków polityki Unii Europejskiej, a także dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości oraz prerogatyw.
Rolą Komitetu Regionów jest przedstawianie stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec legislacji UE. Komitet wykonuje to zadanie, wydając opinie na temat propozycji Komisji.

3.7 Europejski Bank Centralny (EBC)
EBC jest bankiem centralnym Unii Europejskiej i w tym charakterze odpowiada za:
• nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii;
• zbieranie danych statystycznych potrzebnych dla prowadzenia polityki monetarnej;
• funkcjonowanie systemów płatniczych (zwłaszcza systemu TARGET);
• zapobieganie fałszerstwom banknotów;
• współpracę z innymi organami w zakresie regulacji rynków finansowych.

4. Członkowie UE
Kraje członkowskie Unii Europejskiej:

Członkowskie
Kandydujące

1.Kraje początkowo należące do Unii Europejskiej:
-Belgia
-Niemcy
-Holandia
-Francja
-Austria
-Dania
-Finlandia
-Grecja
-Hiszpania
-Irlandia
-Luksemburg
-Portugalia
-Szwecja
-Wielka Brytania
-Włochy

2.Państwa należące do unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku:

-Cypr
-Republika Czeska
-Estonia
-Litwa
-Łotwa
-Malta
-Słowacja
-Słowenia
-Polska
-Węgry

3.Państwa należące do Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007 roku:
-Bułgaria
-Rumunia

4.Państwa kandydujące do Unii Europejskiej:

-Turcja

4.1 Najważniejsze informacje o krajach członkowskich UE

- AUSTRIA
stolica: Wiedeń
ustrój: republika
ludność: 8,1 mln
język urzędowy: niemiecki
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 26 października (rocznica podpisania paktu o niezależności w 1955 r.)
waluta: euro
Austria i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1995 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 17
głosy ważone w Radzie: 10
Podlega jej DG ds. Stosunków Zewnętrznych.
- stosunki zewnętrzne
- Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
- Europejska Polityka Sąsiedztwa
- delegacje w państwach spoza UE


- BELGIA
stolica: Bruksela
ustrój: monarchia konstytucyjna
ludność: 10,2 mln
język urzędowy: flamandzki, francuski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 21 lipca (rocznica wstąpienia na tron króla Leopolda I w 1831 r. )
waluta: euro
Belgia i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1957 r. (państwo założycielskie)
miejsca w Parlamencie Europejskim: 22
głosy ważone w Radzie: 12
Podlega mu DG ds. Rozwoju oraz Biuro Pomocy Humanitarnej (ECHO).
- współpraca i pomoc w rozwoju
- pomoc humanitarna


- DANIA
stolica: Kopenhaga
ustrój: monarchia konstytucyjna
ludność: 5,3 mln
język urzędowy: duński
wyznanie: luterańskie
święto narodowe: 5 czerwca (dzień konstytucji)
waluta: korona duńska
Dania i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1973 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 13
głosy ważone w Radzie: 7
Podlega jej DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- rolnictwo
- rozwój wsi


- FINLANDIA
stolica: Helsinki
ustrój: republika
ludność: 5,1 mln
język urzędowy: fiński
wyznanie: luterańskie
święto narodowe: 6 grudnia (proklamowanie niepodległości w 1917 r.)
waluta: euro
Finlandia i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1995 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 13
głosy ważone w Radzie: 7
Podlega mu DG ds. Rozszerzenia oraz Dyrekcja ds. Zachodnich Bałkanów.
- kraje kandydujące (Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Turcja)
- Zachodnie Bałkany


- FRANCJA
stolica: Paryż
ustrój: republika
ludność: 60,4 mln
język urzędowy: francuski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 14 lipca (zburzenie Bastylii w 1789 r.)
waluta: euro
Francja i Unia Europejska:
data przystąpienia do WE: 1957 r. (państwo założycielskie)
miejsca w Parlamencie Europejskim: 72
głosy ważone w Radzie: 29
Podlega mu obszar transportu w DG ds. Transportu i Energii.
- transport


- GRECJA
stolica: Ateny
ustrój: republika
ludność: 10,5 mln
język urzędowy: nowogrecki
wyznanie: prawosławne
święto narodowe: 25 marca (wyzwolenie spod okupacji tureckiej)
waluta: euro
Grecja i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1981 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 22
głosy ważone w Radzie: 12
Podlega mu DG ds. Ochrony Środowiska.
- ochrona środowiska


- HISZPANIA
stolica: Madryt
ustrój: monarchia konstytucyjna
ludność: 39,4 mln
język urzędowy: hiszpański
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 12 października (rocznica odkrycia Ameryki)
waluta: euro
Hiszpania i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1986 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 50
głosy ważone w Radzie: 27
Podlega mu DG ds. Ekonomicznych i Monetarnych oraz Urząd Statystyczny.
- sprawy ekonomiczne i finansowe
- problematyka monetarna
- Urząd Statystyczny


- HOLANDIA
stolica: Amsterdam
ustrój: monarchia konstytucyjna
ludność: 15,8 mln
język urzędowy: holenderski
wyznanie: rzymskokatolickie, protestanckie
święto narodowe: 30 kwietnia (dzień urodzin Juliany, królowej Holandii 1948-1980)
waluta: euro
Holandia i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1957 r. (państwo założycielskie)
miejsca w Parlamencie Europejskim: 25
głosy ważone w Radzie: 13
Podlega jej DG ds. Konkurencji.
- polityka konkurencji


- IRLANDIA
stolica: Dublin
ustrój: republika
ludność: 3,7 mln
język urzędowy: irlandzki, angielski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 17 marca (dzień Świętego Patryka)
waluta: euro
Irlandia i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1973 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 12
głosy ważone w Radzie: 7
Podlega mu DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług oraz, z innych DG, obszar swobodnego przepływu kapitału, usługi dla biznesu i notyfikacje państw członkowskich ws. usług.
- rynek wewnętrzny
- usługi finansowe


- LUKSEMBURG
stolica: Luksemburg
ustrój: monarchia konstytucyjna
ludność: 429 200
język urzędowy: luksemburski, francuski, niemiecki
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 23 czerwca (dzień urodzin Wielkiego Księcia)
waluta: euro
Luksemburg i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1957 r. (państwo założycielskie)
miejsca w Parlamencie Europejskim: 6
głosy ważone w Radzie: 4
Podlega jej DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz, z innych DG, polityka audiowizualna i media.
- społeczeństwo informacyjne
- polityka audiowizualna
- media - koordynacja


- NIEMCY
stolica: Berlin
ustrój: republika
ludność: 82 mln
język urzędowy: niemiecki
wyznanie: rzymskokatolickie, protestanckie
święto narodowe: 3 października (zjednoczenie Niemiec)
waluta: euro
Niemcy i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1957 r. (państwo założycielskie)
miejsca w Parlamencie Europejskim: 99
głosy ważone w Radzie: 29
Podlega mu DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz, z innych DG, obszary: przestrzeń powietrzna, badania związane z bezpieczeństwem, stosowanie postanowień Traktatu dotyczących swobodnego przepływu towarów.
- przedsiębiorstwa i przemysł
- koordynacja udziału Komisji w Radzie ds. Konkurencyjności


- PORTUGALIA
stolica: Lizbona
ustrój: republika
ludność: 10,8 mln
język urzędowy: portugalski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 10 czerwca (data śmierci Conoeusa 1580 r.)
waluta: euro
Portugalia i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1986 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 22
głosy ważone w Radzie: 12
Przewodniczący:
- kierownictwo polityczne Komisji
- organizacja Komisji - zapewnienie konsekwencji, skuteczności i kolegialności jej pracy
- podział zakresów obowiązków komisarzy


- SZWECJA
stolica: Sztokholm
ustrój: monarchia konstytucyjna
ludność: 8,9 mln
język urzędowy: szwedzki
wyznanie: luterańskie
święto narodowe: 6 czerwca (dzień Flagi Szwedzkiej)
waluta: korona szwedzka
Szwecja i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1995 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 18
głosy ważone w Radzie: 10
Podlega jej Dyrekcja Generalna (DG) ds. Prasy i Komunikacji.
- stosunki z Parlamentem Europejskim
- stosunki z Radą i reprezentowanie Komisji z upoważnienia Przewodniczącego na Radzie ds. Ogólnych
- kontakty z parlamentami narodowymi
- stosunki z Komitetem Regionów, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Rzecznikiem Praw Obywatelskich
- zastępowanie Przewodniczącego Komisji podczas jego nieobecności
- koordynacja spraw prasowych i strategii komunikacyjnej


- WIELKA BRYTANIA
stolica: Londyn
ustrój: monarchia konstytucyjna
ludność: 58,6 mln
język urzędowy: angielski
wyznanie: anglikańskie
święto narodowe: 18 czerwca (urodziny królowej Elżbiety II)
waluta: funt szterling
Wielka Brytania i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1973 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 72
głosy ważone w Radzie: 29
Podlega mu DG ds. Handlu.
- polityka handlowa
- znaczenie międzynarodowe konkurencyjności
- Członek Zespołu Komisarzy ds. Rady Konkurencyjności


- WŁOCHY
stolica: Rzym
ustrój: republika
ludność: 57,6 mln
język urzędowy: włoski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 2 czerwca (powstanie republiki w 1946 r.)
waluta: euro
Włochy i Unia Europejska:
data przystąpienia: 1957 r. (państwo założycielskie)
miejsca w Parlamencie Europejskim: 72
głosy ważone w Radzie: 29
Podlega mu DG ds. Wymiaru Sprawiedliwości oraz Obszaru Wolności i Bezpieczeństwa wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.


- CYPR
stolica: Nikozja
ustrój: republika prezydencka
ludność: 763 tys.
język urzędowy: grecki, turecki, angielski
wyznanie: prawosławie
święto narodowe: 1 kwietnia (Narodowe Święto Republiki Cypryjskiej)
waluta: funt cypryjski
Cypr i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 6
głosy ważone w Radzie: 4
Podlega mu DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów.
zdrowie publiczne
sprawy konsumenckie


- CZECHY
stolica: Praga
ustrój: republika
ludność: 10 mln
język urzędowy: czeski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 28 października (rocznica proklamowania niepodległości)
waluta: korona
Czechy i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 20
głosy ważone w Radzie: 12
Podlega mu DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans.
zatrudnienie
sprawy społeczne
wyrównywanie szans


- LITWA
stolica: Wilno
ustrój: republika wielopartyjna
ludność: 3,6 mln
język urzędowy: litewski
wyznanie: rzymskokatolickie
waluta: lit
Litwa i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 12
głosy ważone w Radzie: 7
Podlega jej DG ds. Budżetu.
- programowanie finansowe
- budżet


- ŁOTWA
stolica: Ryga
ustrój: republika wielopartyjna
ludność: 2,4 mln
język urzędowy: łotewski
wyznanie: luterańskie
waluta: łat
Łotwa i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 8
głosy ważone w Radzie: 4
Podlega mu DG ds. Podatków i Unii Celnej.
- cła
- podatki


- ESTONIA
stolica: Tallin
ustrój: republika parlamentarna
ludność: 1,37 mln
język urzędowy: estoński
wyznanie: luteranizm
święto narodowe: 24 luty (Dzień Niepodległości)
waluta: korona estońska
Estonia i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 6
głosy ważone w Radzie: 4
Podlega mu DG ds. Personelu i Administracji, służby wewnętrznej kontroli finansowej, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), DG ds. Informatyki.
reforma administracyjna
personel i administracja
procedura wykonania budżetu
wewnętrzna kontrola finansowa
zwalczanie nadużyć finansowych
bezpieczeństwo


- MALTA
stolica: Valletta
ustrój: republika wielopartyjna
ludność: 395 tys.
język urzędowy: angielski, maltański
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 13 grudnia (rocznica proklamowania Republiki)
waluta: lira maltańska
Malta i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 5
głosy ważone w Radzie: 3
Podlega mu DG ds. Rybołówstwa i Polityki Morskiej oraz transfer prawa morskiego z DG ds. Stosunków Zewnętrznych, przewodniczy Zespołowi, którego zadaniem jest przygotowanie Zielonej Księgi Polityki Morskiej.
- rybołówstwo
- koordynacja problematyki morskiej


- POLSKA
stolica: Warszawa
ustrój: republika wielopartyjna
ludność: 38,6 mln
język urzędowy: polski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 3 maja (uchwalenie Konstytucji 1791)
waluta: złoty
Polska i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 50
głosy ważone w Radzie: 27
Podlega jej DG ds. Polityki Regionalnej.
- polityka regionalna
- Fundusz Spójności
- Fundusz Solidarności


- SŁOWACJA
stolica: Bratysława
ustrój: republika wielopartyjna
ludność: 5,4 mln
język urzędowy: słowacki
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 1 stycznia (Dzień Niepodległości 1993)
waluta: korona słowacka
Słowacja i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 13
głosy ważone w Radzie: 7
Podlega mu DG ds. Edukacji i Kultury, DG ds. Tłumaczeń Ustnych i DG ds. Tłumaczeń Pisemnych oraz kontakty z Międzyinstytucjonalnym Biurem Publikacji (OPOCE).
- edukacja i szkolenia
- młodzież, sport, społeczeństwo obywatelskie
- kultura
- tłumaczenia ustne i pisemne


- SŁOWENIA
stolica: Lublana
ustrój: republika wielopartyjna
ludność: 1,9 mln
język urzędowy: słoweński
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 25 czerwca (Narodowy Dzień Państwowości)
waluta: dolar
Słowenia i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 7
głosy ważone w Radzie: 4
Podlega mu DG ds. Badań oraz Europejskie Centrum Badawcze
- nauka, badania i rozwój
- Europejskie Centrum Badawcze (JRC)


- WĘGRY
stolica: Budapeszt
ustrój: republika wielopartyjna
ludność: 10 mln
język urzędowy: węgierski
wyznanie: rzymskokatolickie
święto narodowe: 23 października (rocznica wybuchu powstania)
waluta: forint
Węgry i Unia Europejska:
data przystąpienia: 2004 r.
miejsca w Parlamencie Europejskim: 20
głosy ważone w Radzie: 12
Podlega mu obszar energii w DG ds. Transportu i Energii.
- polityka energetyczna
- bezpieczeństwo jądrowe

5. EURO
Utworzenie waluty euro
Decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej została zapisana w traktacie z Maastricht. Jednak na skutek porażki Unii Monetarnej, zwanej popularnie "wężem walutowym", wprowadzenie wspólnej waluty zostało znacznie opóźnione. Dopiero utworzenie Europejskiego Banku Centralnego i Euro systemu, będącego skutkiem traktatu amsterdamskiego, doprowadziło do faktycznego wdrożenia tej waluty.
Dystrybucją banknotów i monet zajmują się poszczególne banki centralne krajów strefy euro pod ścisłą kontrolą Europejskiego Banku Centralnego.

Symbolem unijnej waluty - euro - jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami. Z jednej strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji europejskiej, z drugiej nawiązuje do podobnie przekreślonych znaków przyjętych dla głównych walut świata - Ł, $, Ą, czyli funta sterlinga, dolara amerykańskiego i japońskiego jena.

6. Polityka Unii Europejskiej

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Wspólna polityka rolna to wszystkie przedsięwzięcia dotyczące sektora rolnego, podejmowane przez WE w celu wypełnienia postanowień zapisanych w traktatach rzymskich. Obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo. Jest to pierwsza wspólna polityka WE. Cele WPR zostały określone w art. 33 TWE.

Polityka ekonomiczno-walutowa
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW) to jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, ustanowiony w 1992 r. traktatem z Maastricht. Jej głównym przedsięwzięciem jest utworzenie wspólnej waluty europejskiej euro oraz Europejskiego Banku Centralnego.

7. Społeczeństwo UE

Społeczeństwo Unii Europejskiej:
-Religia
Większość ludności zamieszkującej Europę to chrześcijanie. Muzułmanie stanowią ok. 4,5% mieszkańców Unii. W krajach Europy Zachodniej i Północnej zdobyły wyznawców religie wschodnie, - np. buddyzm. Kraje starej Unii charakteryzują się słabą religijnością, podobnie kraje postsocjalistyczne, poza Polską i Słowacją. W Holandii 45% ludności nie należy do żadnego kościoła, a wskaźnik praktyk jest bliski zeru, włącznie z chrześcijanami. Najbardziej religijną grupą są tam muzułmanie. Podobnie Francja i Belgia, w których wskaźnik religijności wynosi około 2%. We Francji jednak wśród elit politycznych popularne są praktyki masońskie. Wiele kościołów protestanckich zamieniło się w Niemczech, Holandii i Skandynawii w swego rodzaju organizacje charytatywne, a pastorzy czasem nawet deklarują się jako ateiści, szanujący chrześcijańską moralność. Unia Europejska gwarantuje wolność religijną i zakazuje prześladowania z przyczyn religijnych, pozostając laicką i neutralną religijnie.
-Kultura
Unia Europejska szanuje różnorodność kulturową krajów członkowskich. Wspiera się wymianę kulturową. Jednymi z ważniejszych projektów w tej dziedzinie są Europejskie miasta kultury. W Europie narodziła się sztuka i literatura, która wpłynęła na cały świat. Najwybitniejsi europejscy pisarze czytani są ciągle na całym świecie przez ludzi wykształconych, również autorzy polscy. W krajach Europy Zachodniej widoczne są wpływy kultur pozaeuropejskich. Spowodowane jest to imigracją muzułmanów (stanowią około 2% mieszkańców całej Unii) i Azjatów do Europy. W Danii i Holandii na kulturę państwo przeznacza około 250 euro na głowę mieszkańca rocznie. Jest to jednocześnie najwyższy wskaźnik na świecie.
-Języki
Unia Europejska zapewnia wolność posługiwania się językami swoim obywatelom. Język polski jest razem z językiem hiszpańskim na piątym miejscu pod względem liczby użytkowników. Najczęściej językiem używanym jako ojczysty w Unii jest język niemiecki, później język angielski i język włoski, na czwartym miejscu jest język francuski. Wszystkie dokumenty wydawane są we wszystkich oficjalnych językach Unii, których jest 23. Większość instytucji unijnych znajduje się na terytorium krajów francuskojęzycznych. Proponowana Konstytucja Europejska zapewnia wolność językową. Dobrymi przykładami zamożnych federacji wielojęzycznych są Szwajcaria i Kanada. Podczas prac PE można używać wszystkich języków Unii. Wypowiedzi są tłumaczone na wszystkie pozostałe języki. Kursywa oznacza, że język nie jest jednym z 23 języków oficjalnych UE.

8. Integracja Polski z UE

Polska do 1989 roku należała do konkurencyjnej w stosunku do EWG Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Jeszcze przed jej rozwiązaniem, we wrześniu 1988 r., nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotami. 19 września 1989 roku podpisano umowę Polska-EWG.
26 lutego 1990 roku pierwszym ambasadorem Polski przy Komisji Wspólnot Europejskich został Jan Kułakowski. Nieco później, 25 maja 1990 r. Polska złożyła oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. Umowa taka, znana pod nazwą Układu Europejskiego, została podpisana 16 grudnia 1991 roku, a weszła w życie 1 lutego 1994 roku (część handlowa - 2 lata wcześniej).
W 1993 r. na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze ustalono polityczno-ekonomiczne kryteria (kryteria kopenhaskie), jakie musiały spełnić państwa Europy Środkowo-Wschodniej, aby mogły ubiegać się o przystąpienie do Unii. Oficjalny wniosek o członkostwo Polska złożyła 8 kwietnia 1994 roku w Atenach.
8 sierpnia 1996 roku powołano Komitet Integracji Europejskiej. 28 stycznia 1997 roku uchwalono Narodową Strategię Integracji.
Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 r. zapadła decyzja o podjęciu negocjacji członkowskich z sześcioma państwami: Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem - tzw. grupa luksemburska. Polska rozpoczęła negocjacje 31 marca 1998 roku
Wszystkie sprawy związane z integracją Polski z UE koordynował utworzony w październiku 1996 r. Komitet Integracji Europejskiej. Negocjacje w imieniu rządu prowadził Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Od marca 1998 r. był nim Jan Kułakowski. W październiku 2001 r. zastąpił go Jan Truszczyński. Na szczycie w Kopenhadze, zakończonym 13 grudnia 2002 r., ówczesny rząd Leszka Millera sfinalizował negocjacje. 16 kwietnia 2003 r. Polska podpisała traktat akcesyjny. Referendum w sprawie członkostwa odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003. W jego wyniku Polska, razem z pozostałymi z dziewięcioma innymi krajami, wstąpiła do Unii 1 maja 2004 roku.

9. Symbole UE
Po drugiej wojnie światowej Europa dostrzegła konieczność pokojowej współpracy między państwami europejskimi. 25 marca 1957 r. w Rzymie sześć krajów dało podwaliny nowej organizacji - Unii Europejskiej. Członkami założycielami były: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.
SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ
1. Dewiza Unii Europejskiej:
Jedność w różnorodności
2.Flaga Unii Europejskiej

Dwanaście złotych gwiazd ułożonych koliście na lazurowym tle.
Pomysł na wygląd i kształt flagi pochodzi od hiszpańskiego dyplomaty Salvadora de Madariaga oraz francuskiego plastyka Arsena Heitza. Od 1951 r. pracowali razem dla Rady Europy. Jesienią 1955 r. przedstawili ostateczny projekt flagi: dwanaście złotych gwiazd usytuowanych w miejscach godzin na tarczy zegara na lazurowym tle. Niezmienna liczba dwunastu gwiazd symbolizuje doskonałość i pełnię, godziny, miesiące, znaki zodiaku i apostołów.
Projekt flagi zatwierdzono w czasie posiedzenia Rady Europy w Paryżu. Ta sama flaga Europy, dokładnie opisana symbolicznie, heraldycznie i geometrycznie, została przyjęta 21 kwietnia 1986 r. jako flaga Wspólnot Europejskich, a obecnie Unii Europejskiej.
3.Hymn Unii Europejskiej
Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdził 12 stycznia 1972 r. jako hymn europejski muzyczną aranżację preludium Ody do radości, IV części IX symfonii Ludwiga van Beethovena, przygotowaną przez Herberta von Karajana. Od 1986 roku Oda do radości jest hymnem Unii Europejskiej.
Beethoven skomponował muzykę w latach 1817 - 1823 do wiersza Schillera Oda do radości z 1785 r. Jednak oficjalnie hymn Unii Europejskiej nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku powinien być śpiewany. Oda do radości zazwyczaj jest grana 9 maja w święto Unii Europejskiej, a także podczas oficjalnych uroczystości i szczytów Unii.
"Oda do Radości"
Muzyka: Ludwig van Beethoven
Słowa: Friedrich von Schiller
Tłumaczenie: Konstanty Ildefons Gałczyński
O Radości, iskro bogów, Kwiecie Elizejskich Pól
Święta na twym świętym progu
Staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi
Złączy co rozdzielił los
Wszyscy ludzie będą braćmi
Tam gdzie twój przemówi głos.
Kto przyjaciel, ten niech zaraz
Stanie tutaj pośród nas,
I kto wielką miłość znalazł
Ten niech z nami dzieli czas.
Z nami ten, kto choćby jedną
Duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna,
Niech nie wchodzi tu na próg.
Patrz, patrz: wielkie słońce światem
Biegnie sypiąc złote skry,
Jak zwycięzca, jak bohater -
Biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
Na radości złoty ślad.
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
Ona w splocie ludzkich rąk,
Z niej najlichszy robak czerpie,
z niej - najwyższy niebios krąg.
Bracie, miłość niezmierzona
Mieszka pod namiotem gwiazd,
całą ludzkość weź w ramiona
I ucałuj jeszcze raz.
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Miłość, miłość mieszka tam.
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Miłość, miłość mieszka tam!
4.Unia Europejska - Dzień Europy
Dzień Unii Europejskiej jest obchodzony 9 maja. Przypomina o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 - 1952, ogłosił swoją deklarację - plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

10. Bibliografia
 Integracja Polski z Unią Europejską , Janusz Heller
 Integracja europejska. Szansa dla Polski?, Alojzy Z. Nowak
 Strony Internetowe

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 32 minuty

Ciekawostki ze świata