profil

Pakt Ribbentrop-Mołotow - Pearl Harbor.

poleca 85% 309 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pakt Ribbentrop-Mołotow
23 sierpnia 1939 roku Ribbentrop przyjechał do Moskwy. Tego dnia Trzecia Rzesza i Związek Radziecki, do tej pory śmiertelni wrogowie, podpisali pakt o nieagresji, nazwany paktem Ribbentrop-Mołotow (Mołotow to radziecki komisarz spraw zagranicznych). Pakt Ribbentrop-Mołotow pozwalał Stalinowi na zajęcie ponad połowy Polski i dawał mu wolną rękę na Łotwie w Estonii i w części Rumunii. Hitler zyskiwał współudział ZSRR w wojnie z Polską,co zapewniało Niemcom bezpieczeństwo wschodu i powinno było ostatecznie zniechęcić Zachód do interwencji.

Obietnice FR i WB.
Fr i WB- sojusznicy wojenni Polski wypowiedzieli wojnę Niemcom 3 września, a wobec dowództwa polskiego zobowiązały się rozpocząć działania wojenne piętnastego dnia od momentu agresji niemieckiej. Rząd polski mógł więc żywić nadzieję na uniknięcie porażki, o ile w ciągu pierwszych dwu tygodni wojny zdoła uratować znaczną część terytorium i sił zbrojnych. Jednak zobowiązania francuskie i brytyjskie okazały się tylko dyplomatycznym blefem, mającym na celu powstrzymanie Hitlera. Zachód bardzo dobrze pamiętał o wydarzeniach z 1914 roku, dlatego też nie chciano „umierać za Gdańsk”.

Westerplatte
Atak hitlerowców na Polskę rozpoczął się 1 września rano na całej długości granicy polsko-niemieckiej, jednak pierwszą polską placówką, która stała się jego obiektem, była ochraniająca skład broni załoga Westerplatte, leżącego na terenie Wolnego Miasta Gdańska. O 4:45 została ona zaatakowana z niemieckiego pancernika, cumującego w porcie gdańskim. Załoga dowodzona przez majora Henryka Sucharskiego , mimo beznadziejnej sytuacji całkowitego odcięcia od innych ugrupowań armii polskiej, wytrwała aż do 7 września.

17 września
Losy Polski rozstrzygnęły się 17 września, gdy stało się jasne, że sojusznicy zachodni nie dotrzymają swoich zobowiązań, Stalin zaś, przekonany o całkowitym osamotnieniu Polski, zaatakował ją z zamiarem opanowania kraju aż po linię środkowej Wisły. Naczelne władze cywilne i wojskowe Rzeczpospolitej w nocy z 17 na 18 września opuściły kraj, by uniknąć pojmania i kierować działaniami zbrojnymi z terytorium sojuszniczej Rumunii. Tymczasem trwały walki z Niemcami. Warszawa skapitulowała dopiero 28 września. Do 2 października bronił się Hel.

Powstanie rządu Polskiego na uchodźstwie
Rząd Rumunii uległ naciskom Niemiec i internował najwyższe władze II RP szybko po przekroczeniu granicy. Ponieważ kładło to kres możliwości legalnego funkcjonowania, prezydent Mościcki skorzystał z uprawnień ustanowionych w konstytucji kwietniowej z 1935 i wyznaczył swojego następcę. Jego wybór padł na Władysława Raczkiewicza, a w konsekwencji uznania ciągłości państwa polskiego przez społeczność państwa polskiego przez społeczność międzynarodową aż do końca II wojny światowej. Schronieniem nowych władz stała się Francja. Prezydent Raczkiewicz zaprzysiągł skład nowego rządu, którego premierem został generał Władysław Sikorski. Jesienią 1939 r premier sikorski obejmuje także funkcje Wodza Naczelnego. Skupiwszy w swoim ręku najważniejsze stanowiska polityczne i wojskowe, przystąpił do tworzenia Wojska Polskiego we Francji. Znaleźli się w nim żołnierze, którzy uciekli z obozów internowania w Rumunii lub na Węgrzech, oraz ochotnicy spośród Polonii francuskiej. Tuż przed kapitulacją Francji emigracyjne władze polskie znalazły schronienie w Londynie. Zostały serdecznie przyjęte przez Brytyjczyków.
Polskie Państwo Podziemne
W nocy z 26 na 27 września 1939 powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski- konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca na celu prowadzenie walki przeciw okupacjom. W listopadzie 1939 została przekształcona na Związek Walki Zbrojnej, w skrócie ZWZ, podlegający rządowi emigracyjnemu. W lutym 1942 generał Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową- AK.


Kampania francuska
Aby pokonać WB i F oraz ich sojuszników przed atakiem na ZSRR w latach 1940-1941 Hitler musiał przeprowadzić cztery kampanie wojenne. W kwietniu 40 roku zaatakował i w ciągu dwu miesięcy zajął Danię i Norwegię. Kampania francuska przeprowadzona była w dwu częściach. W pierwszej niemieckie wojska zaatakowały terytorium Belgii, dotarły do wybrzeży kanału La Manche. Armie Belgii i Holandii poddały się i oba państwa znalazły się pod okupacja niemiecką. W drugiej części kampanii główne siły niemieckie zaatakowały Paryż i środkową część Francji zmuszając tym samym przeciwnika do rychłego zawieszenia broni.. Patin’e zawarł z Hitlerem układ, na mocy którego południowa część Państwa Francuskiego- nazwana od nowej stolicy państwem Vischy- zachowała nominalną niezależność, północna zaś- z całym wybrzeżem atlantyckim i Paryżem- znalazła się pod bezpośrednią okupacją niemiecką. Francuzi, którzy nie zaakceptowali owych zmian poszli pod wezwaniem Charles’a de Gaulle’a, który korzystając z pomocy brytyjskiej, ogłosił w Londynie powstanie Komiteetu Wolnej Francji i wezwał rodaków do organizowania antyhitlerowskiego ruchu oporu.


Bitwa o Anglię
Plan operacji niemieckiej przeciwko Anglii nosił kryptonim „Lew morski” i zakładał zniszczenie lotnictwa brytyjskiego, a dopiero potem przystąpienie do unieszkodliwienia floty angielskiej i desantu na wyspy brytyjskie. Bitwa rozpoczęła się 8 sierpnia i trwała do początków listopada 1940. Rząd kierowany przez W. Churchill’a odrzucił niemieckie oferty pojednawcze i przystąpił do przygotowania obrony. Aby pokonać Brytyjczyków Niemcy musiały uzyskać kontrole nad kanałem La Manche. Rozpoczęły zmasowane bombardowania portów i lotnisk WB. I zaatakowali centra przemysłowe oraz duże miasta. Po trzech miesiącach walk Hitler musiał zrezygnować ze zdobycia wysp WB.


Powstanie w Getcie Warszawskim
W obliczu zagłady część Żydów zorganizowała zbrojny ruch oporu. Najsilniejszy ruch oporu zorganizowany został w Gettcie Warszawskim. Działacze podziemnej Żydowskiej Organizacji Bojowej, dowodzeni przez Mordechaja Anielewicza wzniecili powstanie w IV 1943. przeważające siły oddziałów SS po miesiącu walk spacyfikowały Getto.

Holocaust
Holocaust- masowa eksterminacja Żydów podczas II wojny światowej. Hitler zaplanował eksterminację Żydów, ponieważ w przedstawicielach tych narodów upatrywał głównej przyczyny nieszczęść niemieckich. Decyzja o rozpoczęciu eksterminacji podjęta została na początku 42. i prowadzona przez wyznaczone formacje SS, powstały obozy zagłady: Oświęcim Brzezinka , Majdanek, Bełżec, Chełmno, Treblinka, Sobibór. Ofiary zwożono do obozów transportem kolejowym, pozbawiano rzeczy osobistych i mordowano w komorach gazowych. Nastepnie palono w piecach krematoryjnych. W tym czasie zginęło ok. 5mln Żydów.

Polacy i świat wobec holocaustu
Po przekazaniu informacji o rozpoczęciu eksterminacji Żydów przez Niemców polski ruch oporu donosił aliantom o tragedii narodu żydowskiego. Alianci ogłosili deklaracje, w której opowiedzieli się za koniecznością zahamowania tego planu poprzez ujawnienie całemu światu zbrodni, uświadomienie Niemcom o polityce Hitlera wobec Żydów, a także bombardowanie torów kolejowych do obozów koncentracyjnych. Polacy często pomagali Żydom ukrywając ich przez wiele miesięcy, a nawet lat. Za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci całej rodzinie. Przy delegaturze Rządu Na Kraj powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota” , która koordynowała działania związane z niesieniem pomocy Żydom. Część społeczeństwa jednak miała niechętny stosunek do Żydów co skrupulatnie wykorzystywali Niemcy i zachęcali ludność do akcji przeciw nim, np. mord w Jedwabnem.

Wojna radziecko-niemiecka
Kolejnym etapem niemieckiej agresji była napaść na ZSRR, która nosiła kryptonim „Fal Barbarossa”. Wojna rozpoczęła się 22 czerwca 41.. I etap przyniósł Niemcom zwycięstwo, aż do bitwy pod Moskwą w grudniu 41.. Kontrofensywa ta doprowadziła do wyniszczającej wojny, odblokowania Leningradu, odrzucenia wojsk niemieckich spod Moskwy. W 1942 rozpoczyna się ofensywa Niemiecka, na tereny południwe ZSRR w celu opanowania terenów z surowcami o znaczeniu strategicznym (Ukraina i Kaukaz). W połowie września 42 rozpoczęła się bitwa o Stalingrad, w listopadzie Niemcy zostali okrążeni pod Stalingradem, a 2 lutego 43 skapitulowali.

Układ Sikorski-Majski
30 lipca 1941 pod naciskiem brytyjskiego rządu Sikorski zdecydował się na podpisanie układu z ZSRR, który odnawiał stosunki dyplomatyczne obu państw, gwarantował wspólną walkę przeciw Niemcom, a także utworzenie Armii Polskiej w ZSRR z uwolnionych z łagrów jeńców Polskich. W ten sposób anulowany został pakt R-M.


Katyń
Formowanie armii Polskiej napotkało szereg problemów m.in. niewyjaśniona sprawa braku ok. 20 tys polskich oficerów, zamordowanych w roku 40. po wkroczeniu wojsk niemieckich odkryto groby katyńskie, co spowodowało zaostrzenie stosunków Polsko-Radzieckich. W kwietniu 43 niemieckie radio nadało informację o mordzie na jeńcach polskich dokonanych przez NKWD. Na wniosek polski i niemiecki sprawa ta trafiła do międzynarodowego czerwonego krzyża co stworzyło sytuację niewygodną dla Polski. Stalin oskarżył Polaków o współpracę z Hitlerem i 25 kwietnia 43 zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską.


Armia Andersa
Na mocy układu Sikorski-Majski na terenie ZSRR powstała Armia Polska (41/42) pod dowództwem generała W. Andersa licząca70 tys. Stalin zobowiązał się do zapewnienia armii aprowizacji i uzbrojenia, nie wywiązał się jednak z umowy co zmusiło Andersa do odrzucenia radzieckiej propozycji użycia jednostek polskich na froncie. Ta sprawa oraz odkrycie grobów w Katyniu zmusiła Andersa do ewakuacji armii wiosną i latem 42r do Iranu, który pozostawał pod kontrolą WB.


Plan Burza
W odpowiedzi na powstanie marionetkowego rządu PKWN oraz utworzenia rady jedności narodowej Rząd Emigracyjny podjął decyzję o realizacji planu Burza, który zakładał samodzielnego wyzwolenia terytorium państwa Polskiego przez oddziały AK z rąk wycofujących się rąk Niemieckich i przejąć tam władzę. Nadchodzącą armię radziecką traktować jak sojusznika i umożliwić im przemarsz w kierunku Berlina.

Manifest PKWN
22 lipca 1944 kierowany przez E. Osóbkę-Morawskiego i Wandę Wasilewską PKWN wydał manifest, który zapowiadał reformę rolną, przywrócenie ustroju demokratycznego na podstawie konstytucji z 1921. Manifest mówił także o reformach społecznych, przyjaznych stosunkach ze związkiem radzieckim.Polska lubelska, okres dwuwładzy
Po powołaniu PKWN rozpoczął się na ziemiach polskich okres dwuwładz. PKWN 31 grudnia 44 przekształcił się w Rząd Tymczasowy popierany przez Stalina. Na zachodzie działał zaś Rząd emigracyjny ze S. Mikołajczykiem na czele.


Powstanie warszawskie
Jedną z przyczyn powstania warszawskiego było powstanie rządu lewicowego PKWN, zbliżanie się armii radzieckiej do Warszawy oraz wycofywanie się armii niemieckiej. Decyzję o powstaniu podjęło dowództwo AK i wybuchło ono 1 sierpnia 44. powstanie otrzymało niewielką pomoc sojuszniczą ze strony WB, natomiast nie uzyskało pomocy ze strony ACZ stacjonującym na lewym brzegu Wisły. Powstańcom chciał pomóc generał Berling, ale był zbyt słaby by udzielić im takiej pomocy. Niemcy zdobywali kolejno wszystkie powstańcze pozycje, ograniczając teren powstania do śródmieścia. Żołnierze AK ratowali się ucieczką systemem kanałów podziemnych, ale tę drogę ucieczki także uniemożliwili Niemcy. W tej sytuacji generał Bór-Komorowski zdecydował się poddać miasto 2 października 44. Po klęsce powstania Warszawa została zniszczona.


ONZ
Na konferencji w Teheranie wielka trójka zdecydowała o konieczności powołania organizacji dbającej o pokój. Konferencja założycielska miała miejsce od 25kwietnia do 26 czerwca w San Fransisco. Karte narodów zjednoczonych podpisało 50 państw w tym także Polska


Konfederacje Wielkiej Trójki
Po agresji Niemiec na Związek radziecki zaczęła się kształtować koalicja antyhitlerowska. Pierwsza konferencja Teheran-28 listopada-1grudnia 43 roku. (Stalin, Churchill,Rooswelt)
Postanowienia: udzielenie pomocy partyzantom jugosławiańskim, konieczność przystąpienia turcji do wojny przeciw Niemcom. Uzgodnienie daty inwazji we Francji-maj 44, ustalono granice Polski na Odrze i linii Curzona. Jałta 4-11luty 45 (tjw) postanowienia: okupacja Niemiec i Berlina- 4strefy okupacyjne- ZSRR, USA,WB,F, utworzenie sojuszniczej rady kontroli dla ziem niemieckich pod okupacją, demilitaryzacja i likwidacja nazizmu w Niemczech, uściślenie granic Polski i utworzenie tymczasowego rządu jedności narodowej w Polsce, przystąpienie ZSRR do wojny z Japonią w trzy miesiące po zakończeniu wojny w Europie. Poczdam- 17lipca-2sierpnia zmiana w składzie: Stalin, Truman i Atlee. Postanowienia: traktowanie Niemiec jako całości,4xd, obowiązek reparacji wojennych, postawienie zbrodniarzy wojennych przed międzynarodowym trybunałem, przesiedlenie ludności niemieckiej.


Pearl Harbor
7 grudnia 41 atak japończyków na bazę wojskową na Hawajach. Ciężka klęska amerykanów na Atlantyku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 10 minut