profil

Ważne daty

poleca 82% 1287 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

544 p .n. e. - śmierć Buddy

776 p .n. e. - pierwsze igrzyska olimpijskie

753 p .n. e. - powstanie Rzymu

480 p .n. e. - bitwa morska pod Salaminą

490 p .n. e. - bitwa pod Maratonem

388 p .n. e. - bitwa pod Cheroneą

334 p .n. e. - wyprawa Aleksandra Macedońskiego przeciw Persji

202 p .n. e. - bitwa pod Zammą

79 p .n. e. - budowa Koloseum

44 p .n. e. - śmierć Cezara

330 - powstanie stolicy w Konstantynopolu

395 - powstanie Bizancjum

381 - uczynienie chrześcijaństwa religią państwową w Rzymie

476 ? zniszczenie zachodniego imperium

622 ? ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny

755 ? powstanie Państwa Kościelnego

800 ? Karol Wielki koronuje się na cesarza

814 ? śmierć Karola Wielkiego

843 ? rozpad imperium Francuskiego na 3 części

880 ? Czesi przyjmują chrzest

919 ? powstanie państwa niemieckiego

962 ? koronacja Ottona I

966 ? Mieszko I przyjmuje chrzest

972 ? bitwa pod Cedynią

997 ? śmierć biskupa Wojciecha

1000 ? zjazd Gnieźnieński

1002 ? śmierć Ottona III

1003 ? podbicie Czech przez Bolesława Chrobrego

1018 ? pokój w Budziszynie

1025 ? koronacja Bolesława Chrobrego

1038 ? najazd Czechów na Polskę

1054 ? rozpad chrześcijaństwa

1066 ? zdobycie Anglii przez Wilhelma Zdobywca

1075 ? Grzegorz VII wydaje dekret o wyższości papieża nad cesarską

1076 ? koronacja Bolesława Śmiałego w Gnieźnie

1079 ? ucieczka Bolesława Śmiałego na Węgry

1096 ? I wyprawa Krzyżowa

1109 ? najazd Niemców na Polskę

1119 ? zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Bolesława Krzywoustego

1122 ? pokój w Wormacji

1138 ? rozbiór dzielnicowy

1161 ? konsekracja Kolegiaty

1204 ? odbicie Konstantynopola przez rycerzy Krzyżowych

1215 ? wielka Karta Swobód

1226 ? Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski

1241 ? bitwa pod Legnicą

1264 ? powstanie parlamentu w Anglii

1295 ? koronacja Przemysława II w Gnieźnie

1296 ? śmierć Przemysława II

1300 ? przejęcie władzy w Wielkopolsce przez Wacława II

1302 ? Filip IV zwołuje Stany Generalne

1308 ? Brandenburczycy najeżdżają Pomorze

1320 ? Koronacja Władysława Łokietka

1333 ? śmierć Władysława Łokietka

1337 ? wojna stuletnia

1339 ? sąd Papieski nad Krzyżakami

1343 ? pokój wieczysty w Kaliszu

1364 ? utworzenie akademii Krakowskiej

1370 ? śmierć Kazimierza Wielkiego i zakończenie dynastii Piastów

1374 ? przywileje szlacheckie w Koszycach

1385 ? unia w Krewie

1399 ? śmierć królowej Jadwigi

1409 ? wypowiedzenie Polsce wojny przez zakon Krzyżacki

1410 - bitwa pod Grunwaldem

1411 ? pokój w Toruniu

1413 ? unia w Horodle

1422 ? nadanie przywilejów pod Czerwińskiem

1430 ? przywileje w Jedlinie

1433 ? przywileje w Krakowie

1440 ? unia polsko ? węgierska

1440 ? utworzenie Związku Pruskiego

1444 ? śmierć Władysława Warneńczyka

1447 ? koronacja Kazimierza Jagiellończyka na króla Polski

1450 ? Jan Gutenberg wynajduje ruchomą czcionkę

1453 ? upadek Bizancjum

1453 ? zakończenie wojny stuletniej

1454 ? Kazimierz Jagiellończyk wypowiada Krzyżakom wojnę

1462 ? bitwa pod Świecinem

1466 ? pokój w Toruniu

1487 ? odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei

1492 ? odkrycie Ameryki przez Kolumba

1492 ? śmierć Kazimierza Jagiellończyka

1496 ? nadanie przywilejów szlacheckich

1496 ? zakazanie patrycjuszom polskim zakupów majątków ziemskich

1498 ? odkrycie drogi morskiej do Indii

1505 ? konstytucja Nihil novi

1505 ? wstąpienie Marcina Lutra do zakonu augustianów

1506 ? koronacja na króla Zygmunta I

1517 ? wywieszenie na drzwiach kościoła 95 tez przez Marcina Lutra

1519 ? wojna z zakonem Krzyżackim

1519 ? początek wyprawy Magellana dookoła świata

1519 ? założenie Akademii Lubrańskiego

1422 ? zakończenie wyprawy Magellana

1525 ? hołd Pruski

1526 ? bitwa pod Mohaczem

1529 ? koronacja Zygmunta Augusta

1533 ? pokój z Turkami i płacenie corocznego haraczu

1534 ? I wydanie Biblii przetłumaczonej po niemiecku przez Marcina Lutra

1534 ? Henryk VIII mianuje się głową kościoła anglikańskiego

1534 ? założenie zakonu Jezuitów w Hiszpanii

1536 ? opublikowanie dzieła Jana Kalwina ?O wychowaniu chrześcijan?

1543 ? wydanie książki Kopernika ?O obrotach sfer niebieskich?

1545 ? rozpoczęcie I soboru Watykańskiego

1547 ? Iwan IV Groźny koronuje się na cara

1548 ? śmierć Zygmunta I

1555 ? pokój w Augsburgu

1561 ? oddanie się zakonu Krzyżackiego pod opiekę króla polskiego (opanowanie Inflant)

1563 ? zakończenie I soboru Watykańskiego

1563 ? polsko ? szwedzka wojna o Inflanty

1567 ? założenie Rio de Janeiro

1569 ? polsko ? litewski sejm w Lublinie (unia Lubelska)

1570 ? zakończenie wojny o Inflanty

1572 ? śmierć Zygmunta Augusta

1572 ? wielka masakra w Paryżu (zabicie 3 tyś. Hugenotów)

1573 ? Henryk Walezy zostaje pierwszym królem polski

1573 ? powstanie artykułów Henrykowskich

1574 ? Henryk Walezy ucieka do Francji

1577 ? druga wyprawa morska dookoła świata w kierunku zachodnim

1580 ? zakończenie drugiej wyprawy morskiej dookoła świata

1582 ? wprowadzenie w Polsce kalendarza Gregoriańskiego

1582 ? oblężenie Pskowa

1587 ? śmierć Stefana Batorego

1596 ? unia w Brześciu

1596 ? protestanci uznają zwierzchnictwo papieża

1605 ? bitwa pod Kircholmem

1610 ? zwycięstwo pod Kłuszynem i zdobycie Moskwy

1618 ? wybuch wojny 30-letniej

1620 ? bitwa pod Cecorą

1621 ? obrona twierdzy Chocim

1627 ? bitwa morska pod Oliwą

1631 ? oblężenie i zdobycie Magdeburga

1648 ? zakończenie wojny 30-letniej i pokój westfalski

1648 ? wybuch powstania Chmielnickiego

1649 ? ścięcie Karola I

1651 ? bitwa pod Beresteczkiem

1652 ? pierwsze zerwanie sejmu w Polsce

1655 ? potop szwedzki

1658 ? śmierć Oliviera Cromwella

1658 ? dekret sejmu polskiego o nie tolerancji religijnej

1660 ? pokój w Oliwie

1661 ? Ludwik XIV koronuje się na króla

1667 ? rozejm po powstaniu Chmielnickiego

1672 ? układ w Buczaczu i utracenie Kamienia Podolskiego

1673 ? bitwa pod Chocimiem

1683 ? odsiecz Wiedeńska

1686 ? traktat pokojowy z Rosją po powstaniu Chmielnickiego

1698 ? pokonanie Turków przez wojska Polski, Rosji i Habsburgów

1699 ? pokój w Karłowicach

1699 ? założenie św. Ligi

1700 ? wybuch wojny północnej

1701 ? utworzenie państwa Pruskiego

1709 ? bitwa pod Połtawą

1717 ? Sejm Niemy

1720 ? traktat w Poczdamie przeciwko Rzeczypospolitej

1721 ? zakończenie wojny północnej

1732 ? traktat trzech czarnych orłów

1747 ? założenie Bibliotek Załuskich

1763 ? śmierć Augusta III

1768 ? zawiązanie konfederacji w miasteczku Bar

1770 ? masakra w Bostonie

1772 ? I rozbiór polski

1773 ? powołanie Komisji Edukacji Narodowej

1776 ? Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych

1783 ? mianowanie Tadeusza Kościuszki na generała

1787 ? uchwalenie konstytucji USA

1788 ? zwołanie sejmu skonfederowanego

1788 ? rozpoczęcie Sejmu Wielkiego

1789 ? zdobycie Bastylii

1789 ? sformułowanie praw człowieka

1789 ? Austria i Prusy zawiązują koalicję przeciwko demokracji

1789 ? ustanowienie podatku dochodowego dla szlachty

1791 ? uchwalenie prawa o miastach

3 V 1791 ? konstytucja 3 Maja

1792 ? konfederacja targowicka

1792 ? zakończenie Sejmu Wielkiego

1792 ? Francja staje się republiką

1793 ? ścięcie Ludwika XVI

1793 ? zajęcie Gdańska przez Prusy

1793 ? II rozbiór polski

24 III 1794 ? powstanie Kościuszkowskie

4 IV 1794 ? bitwa pod Racławicami

10 X 1794 ? bitwa pod Maciejowicami

4 XI 1794 ? masakra na Warszawskiej Pradze

1795 ? III rozbiór polski

1796 ? Henryk Dąbrowski tworzy Legiony Polskie

1798 ? śmierć Stanisława Augusta Poniatowskiego

9 XI 1799 ? Napoleon dokonuje zamachu stanu

1804 ? uchwalenie Kodeksu Cywilnego przez Napoleona

1804 ? Napoleon tytułuje się na cesarza Francuzów

14 X 1805 ? bitwa pod Jeną i Auerstadt

1805 ? zarządzenie blokady kontynentalnej przez Napoleona

1807 ? bitwa pod Iławą Pruską i Frydlandem

1807 ? utworzenie Księstwa Warszawskiego

1807 ? wybudowanie pierwszego parowca

1812 ? atak Napoleona na Rosje

1812 ? bitwa pod Borodino

16-19 X 1813 ? bitwa pod Lipskiem

18 VI 1815 ? bitwa pod Waterloo

5 V 1821 ? śmierć Napoleona

1825 ? budowa pierwszej lokomotywy

1828 ? powstanie tajnej organizacji ?Sprzysiężenie Podchorążych?

1830 ? powstanie we Francji przeciwko Karolowi X

29 XI 1830 ? noc listopadowa

24-25 II 1831 ? bitwa pod Grochowem

26 V 1831 ? bitwa pod Ostrołęką

1838 ? pierwszy rejs statkiem parowym przez Atlantyk

1846 ? powstanie Krakowskie

II 1848 ? Wiosna Ludów

1849 ? rozgromienie powstania Węgierskiego przez Rosje

1853-1856 ? wojna Krymska

1861-1865 ? wojna secesyjna

1866 ? zaatakowanie Francji przez Ottona von Bismarcka

1867 ? utworzenie monarchii austro ? węgiersko

1869 ? otwarcie kanału Sueskiego

1870 ? wejście do Rzymu wojsk Włoskich

1870 ? 1871 ? wojny bałkańskie

1871 ? próba rewolucji robotników w Paryżu

1875 ? otwarcie Teatru Polskiego

1876 ? wynalezienie telefonu i radia

18 I 1871 ? utworzenie II Rzeszy

1880 ? wynalezienie żarówki

1882 ? zawarcie trójporozumienia

1885 ? rugi Pruskie

1890 ? wynalezienie krosna mechanicznego

1896 ? wznowienie Igrzysk Olimpijskich

1901 ? strajk szkolny

1903 ? pierwszy lot braci Wright

1904 ? utworzeni antanty

1908 ? aneksja Bośni i Hercegowiny do Austro ? Węgier

1908 ? powołanie Związku Walki Czynnej przez Piłsudzkiego

1913 ? upadek Turcji

1913 ? uruchomienie taśmowej produkcji Forda modelu T

28 VI 1914 ? zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

1914 ? otwarcie kanału Panamskiego

1914 ? wybuch I wojny światowej

IX 1914 ? bitwa pod Marną

1915 ? przystąpienie Włoch do antanty

I ? XII 1915 ? bitwa pod Verdun

1916 ? utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej

1 II 1917 ? rozpoczęcie nieograniczonej wojny podwodnej

24-25 1917 ? rewolucja Rosyjska

1917 ? zakończenie panowania dynastii Romanowów w Rosji

3 III 1917 ? traktat pokojowy w Brześciu między Rosja, a Niemcami

6 VI 1917 ? przystąpienie USA do I wojny światowej

11 XI 1918 ? odzyskanie niepodległości przez Polskę

26 XII 1918 ? powrót Ignacego Paderewskiego do Polski

27 XII 1918 ? powstanie wielkopolskie

1918 ? koniec I wojny światowej

1 XI 1918 ? walki polsko - ukraińskie

11 XI 1918 ? pokój w lasach Comiegne w Rothendes

16 II 1919 ? rozejm w Trewirze

18 I 1919 ? pokojowa konferencja w Paryżu

1919 powstanie Międzynarodówki Komunistycznej

I 1919 ? utworzenie Sejmu Ustawodawczego

28 VI 1919 ? traktat pokojowy w Wersalu i utworzenie Ligi Narodów

VIII 1919 ? I powstanie śląskie

VIII 1920 ? II powstanie śląskie

1920 ? polska wojna obronna

13-25 VIII 1920 ? cud nad Wisłą

18 III 1921 ? pokój w Rydze

2-3 V 1921 ? III powstanie śląskie

20 X 1921 ? podział Górnego Śląska

1921 ? przyłączenie Niemiec do Ligi Narodów

1921 ? powstanie faszyzmu

17 III 1921 ? konstytucja kwietniowa

1920 ? 1921 ? rewolucja Rosyjska

1922 ? założenie ZSRR

1922 ? spotkanie w Rapallo

1923 ? wtrącenie Hitlera do więzienia

1924 ? konstytucja ZSRR

1924 ? śmierć Lenina

1924 ? plan Dawesa

1925 ? spotkanie w Locarno

1926 ? rozwiązanie wszystkich partii oprócz faszystowskiej we Włoszech

V 1926 ? Piłsudski dokonuje zamachu stanu

1928 ? pakt Brianda ?Kelloga

12 X 1929 ? krach giełdowy w USA

1929 ? odkrycie antybiotyku

1930 ? kolektywizacja wsi w Rosji

1932 ? odkrycie neuronu

30 I 1933 ? utworzenie III Rzeszy

1935 ? ustawy Norymberskie

12 V 1935 ? śmierć Piłsudskiego

1935 ? przywrócenie służby wojskowej

1938 ? 1939 ? wielka czystka

10 XI 1938 ? kryształowa noc

1992 ? ostatnia poprawka do konstytucji USA

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 10 minut