profil

POLITYKA ZAGRANICZNA ZYGMUNTA STAREGO. GENEZE HOŁDU PRUSKIEGO.

drukuj
poleca 84% 353 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓWNa przeł. XV i XVI przedstawiciele dynastii Jagiellonów zasiadali na 4 tronach Europy : Kraków, Wilno, Praga, Buda (węg.później Budapeszt)W tym czasie władcą Polski i Litwy był Aleksander Jagiellończyk(1501 - 1506), natomiast władcą Czech i Węgier był Wł.Jagiellończyk.W tym czasie możemy mówić o bloku państw jagiellońskich w Europie środ.wsch. Z tym, że każde z tych państw miało własne problemy i własne możliwości rozwiązania ich :1) Wł.Jagiellończyk :- był zagrożony roszczeniami Habsburgów,- musiał się zmagać z opozycją wewn.,- był zagrożony przez politykę Turcji .2) Król Polski i książę litewski:- był zagrożony ekspansywną polityką Rosji,- na płn. Zakon Krzyżacki usiłował zrzucić warunki II pokoju toruńskiego, a nawet miasta pruskie były powoływane przez cesarza na sejm Rzeszy . Cesarzem rzymskim narodu niemieckiego był wtedy Maksymilian I Habsburg (1486 - 1519)Te wszystkie problemy odziedziczył najmłodszy z synów Kazimierza Jagiellończyka - Zygmunt zwany później Starym (1506 - 1548 )Maksymilian usiłował stworzyć antypolską koalicję kusząc cara moskiewskiego obietnicą poparcia starań o koronę cesarską oraz podsycając nastroje niezadowolenia u mistrzów Zakonu Krzyżackiego.Rzeczywiście księstwo moskiewskie rozpoczęło wojnę z Polską. Polacy odnieśli nawet zwycięstwo w 1514 w bitwie pod Orszą, ale wcześniej utracili Smoleńsk.Wojna trwała w latach 1512-1522.Aby rozerwać to zagrożenie w 1515 Zygmunt Stary spotkał się z Wł. Jagiellończykiem i Maksymilianem w Wiedniu, gdzie zawarto układ mocą którego :- w razie wygaśnięcia dynastii. jagiellonów tron czeski i węgierski miał przypaść Habsburgom,- dzieci Wł.Jagiellończyka zawrą związki małżeńskie z wnukami Maksymiliana,- w zamian za to Maksymilian wycofał się z popierania Moskwy i Zakonu krzyzackiego.Ale w dalszym ciągu istniało przymierze między mistrzem Zak. Krzyż. - Albrechtem Hohenzollernem, a Rosją przeciw Polsce. Car przekazał nawet znaczne subsydia na uzbrojenie i wyposażenie wojska - armii krzyżackiej. Doszło do wojny 1519-21, w której Zakon poniósł klęskę. Po pewnym czasie państwo zakonne uległo sekularyzacji ( zeświecczenie - zniesienie zwierzchnictwa kościelnego ) - w pań. zakonnym przeżyła się doktryna luterańska, ostatni z mistrzów zakonu zrzucił habit, poddał się królowi polsk., ożenił się i z Prus Krzyżackich powstało świeckie księstwo luterańskie jako lenno królów polskich. W 1525.10.IV wielki mistrz zakonu Albrecht H. złożył hołd lenny królowi polskiemu - słynny hołd pruski (Kraków).Księstwo Pruskie było lennem Polski. Księcia zobowiązano do udzielenia Polsce w razie wojny pomocy wojskowej i finansowej. Przewidywano też że w razie sporów między księciem a poddanymi (Albrecht został władcą Księstwa Pruskiego ) będą mieli oni prawo do odwoływania się do sądownictwa królewskiego w Polsce. Traktat krakowski przyniósł dalsze wzmocnienie pozycji Polski nad Bałtykiem. Tymczasem skomplikowała się sytuacja na płd.-wsch. kresach RP. W 1526 Turcy najechali na Węgry, w bitwie pod Mohaczem zginął Ludwik Jagiellończyk - syn Władysława. Korona węgierska dostała się w ręce Habsburgów, podobnie jak korona czeska. Natomiast same Węgry w wyniku dalszych najazdów tureckich uległy podziałowi na- zach. część, gdzie władali Habsburgowie,- środ. gdzie władali Turcy,- wsch. gdzie powstało księstwo Siedmiogrodu jako lenno tureckie.Stosunki pols. - tureckie uregulował traktat z 1530, gdzie oba państwa zawarły porozumienie o nienaruszaniu własnych granic.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy