profil

Hydrologia Polski.

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Stan wyżywienia ludności świata jest niezadowalający: 25% - ludność świata dobrze odżywiona; 60% - ludność świata nie odczuwająca głodu 15% - ludzie głodujący z czego 15 tys. Codziennie umiera z głodu.
Przeciętnie jako minimum przyjmuje się taką ilość pokarmu który dostarcza na dobę
2750 kal. i 70-80g biała oraz pewną ilość witamin i soli mineralnych.

Możliwość zwiększenia produkcji żywności:
-stosowanie większej ilości nawozów
-mechanizacja prac polowych
-wykorzystanie glonów wodnych
-zwiększenie połowów ryb
-zlikwidowanie zanieczyszczeń
-zakładanie dużych hodowli
-wykorzystanie lasów

Największe niedobory żywności występują w krajach:
afrykańskich (Mozambik, Ghana, Sudan, Malii, Etopia)
azjatyckich(Indie, Indonezja, Pakistan)
ameryki poł. (Boliwia, Peru, Ekwador)
Urbanizacja - proces zmian w sieci osadniczej polegający na zwiększeniu się roli miast
w stosunku do osiedli niemiejskich, poprzez rozbudowę miast, zakładanie nowych,
przekształcanie wsi w miasto.

Najbardziej zurbanizowane państwa:
- Belgia 96,5%, Wielka Brytania 89,3%, Argentyna 86,9%
Najmniej zurbanizowane :
Wietnam 20,8%, Bagnadesz 24,4% , a Polska 61,9%
Kryteria bycia miastem:
- liczba ludności według ONZ 20 tys.
-prawa miejskie(polska)
-charakter zabudowy powinien być zwarty i wysoki.

Największe miasta:
Meksyk, Nowy York, Seul, Sao Paulo, Los Angeles, Kair, Tokio, Bombaj, Kalkuta, Pekin, Dżakarta.
Aglomeracja - układ w postaci dużego miasta i strefy podmiejskiej.
Konurbacja - zespół miast połączonych wspólną siecią komunikacyjną często o podobnym
profilu.
Megalopolis - ogromne obszary zurbanizowane, których miasta łączą się stopniowo tworząc
jedno wielkie supermiasto np. na wschodnim wybrzeżu USA pas od Bostonu do Waszyngtonu.

Negatywne skutki:
-miasto, które pobiera wodę odbiera ją terenom sąsiednim
-ścieki, które zatruwają naturalne zbiorniki wodne
-produkcja śmieci
-duże problemy komunikacyjne
-zanieczyszczenie powietrza
-u ludzi zwiększa się zapalenie oskrzeli i rak płuc oraz inne choroby
-zwiększenie samobójstw i morderstw oraz narkomani i alkoholizmu

Pozytywne skutki:
- rozwój szkolnictwa, kultury, przemysłu
-większe ilości wolnych miejsc pracy oraz mieszkań
-szybsza i sprawna komunikacja
-zwiększenie komfortu
-dostęp do najświeższych informacji

Najpoważniejszym skutkiem oddziaływania kwaśnych deszczy jest umieranie lasów na ponad 7 milionach hektarów w ponad 20 krajach. Pewną rolę w tym procesie mogą odgrywać także inne czynniki, jak np. skażenie ozonem, okresowe susze, brak substancji mineralnych i inwazje pasożytów.

Zaradzenie skutkom kwaśnych deszczy nie jest łatwe. Bezpośredniej pomocy można udzielić przez wapnowanie wód jezior, wspomagające ponowne podniesienie poziomu pH. Jedynym długofalowym rozwiązaniem jest jednak ograniczenie emisji siarki, zwłaszcza z elektrowni. Jest to działanie niepopularne, ponieważ podnosi koszty wytwarzania energii. Najintensywniej obecnie rozwijana technologia alternatywna pozyskiwania energii elektrycznej - energetyka jądrowa, także stwarza problemy ekologicznie. Oszczędzanie energii i wykorzystywanie energii wiatru, słońca i wody - to rozwiązania proponowane przez ekologów.

Polska nie wypada zbyt dobrze w dziedzinie gospodarki wodnej na tle świata. Beztroska w gospodarowaniu wodą w naszym kraju doprowadziła do wielkiego zanieczyszczenia rzek i jezior, i obecnie nawet niewielka poprawa w tym kierunku wymaga ogromnych nakładów finansowych.
W Polsce panuje klimat zapewniający dostateczną ilość opadów, aby mogła istnieć stała sieć rzeczna. Wytworzyła się ona w wyniku rozwoju rzeźby terenu w trzeciorzędzie na południu i czwartorzędzie na północy kraju. Największa część sieci rzecznej należy do zlewiska Morza Bałtyckiego - 99,7% powierzchni Polski, co stanowi 311,9 tys. km2,w tym dorzecze Wisły zajmuje 168,7 tys. km2 (53,9%), dorzecze Odry - 106,1 tys. km2 (33,9%), Niemna - 2,5 tys. km2 (0,8%), a pozostałe 11% powierzchni przypada na dorzecza rzek pobrzeża bałtyckiego. Niewielkie skrawki terytorium Polski (0,3%) należą do zlewisk Morza Czarnego i Północnego. Kierunki płynięcia rzek zależą od ukształtowania terenu. Ze względu na ogólne nachylenie powierzchni Polski w kierunku północno - zachodnim na wielu odcinkach płyną w tym kierunku Wisła, Odra, Warta i wiele innych rzek. Kierunki płynięcia zależą również od rzeźby polodowcowej. Wiele rzek wypływa ze wzgórz morenowych i płynie przez pradoliny (Wisła, Odra, Warta, Barycz, Bzura, Noteć). Rzeki Polskie mają śnieżno - deszczowy ustrój zasilania, z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku. Topnienie śniegów w lutym i kwietniu powoduje wysoki stan wody na wiosnę, zasilanie deszczowe podczas letniego maksimum opadowego powoduje przypływy czerwcu i lipcu. Roztopowe wezbrania wiosenne bywają spotęgowane przez zatory lodowe. Tworzą się one głównie na nizinach i wyżynach, gdzie małe nachylenie poziomu i mały przepływ wody powoduje topnienie lodu na całej długości rzeki. Kra z trudem przepływa przez meandry i wąskie miejsca, tworzą się zatory i rzeka wylewa. Pokrywa lodowa utrzymuje się od 30 dni na zachodzie do 90 (średnio) na wschodzie. Amplituda wahań stanów wód jest większa na rzekach górskich (Dunajec 9 - 10 m).

Ludność może korzystać tylko z części wód odpływających rzekami do morza lub zatrzymanych w odpływie w zbiornikach powierzchniowych (jeziora, sztuczne zbiorniki) i w wodach gruntowych, w podłożu. Na obszarze Polski występuje około 9300 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, które zajmują 1% powierzchni kraju. Grupują się one głównie na obszarze pojezierzy, Polesiu Lubelskim oraz w Tatrach. Przeważają jeziora polodowcowe, wśród nich największe są Śniardwy (113,8 km2) i Mamry (104,4 km2), a najgłębsze - Hańcza (108,5 m) i Drawsko (79,7 m). Nie może być wykorzystana część wód odpływających w okresie wezbrań rzek, ponieważ nie ma jej gdzie magazynować. Nie można też nadmiernie użytkować wód gruntowych , gdyż doprowadziło by to do przesuszania gleb i negatywnych skutków dla rolnictwa. Dotychczas mało zrobiono w Polsce w zakresie magazynowania wody. Sztuczne zbiorniki mogą pomieścić tylko około 2,7 mld m3 wody. Stanowi to zaledwie 5% wód odpływających rzekami do morza. W wielu krajach Europy, bardziej zasobnych w wodę, udział ten waha się w granicach 10-20%. Świadczy to o małym zaawansowaniu naszego kraju w zakresie inwestycji wodnych. Sztuczne zbiorniki są magazynami wody dla terenów deficytowych, szczególnie dużych miast. Wyrównują przepływy wody w rzekach uzdatniają je dla żeglugi, zatrzymują nadmiar wody w okresie wezbrań, zapobiegając powodziom. Na rzekach Polski znajduje się około 50 zbiorników zaporowych, głównie w rejonie Sudetów, Karpat i Pojezierza Pomorskiego. Najbardziej znane z nich to: Zalew Soliński na Sanie, Jezioro Włocławskie na Wiśle, Rożnowskie na Dunajcu oraz Goczałkowickie na Wiśle.

Na terenie Polski występuje wiele źródeł mineralnych. Są to wody, w których znajduje się co najmniej 1 gram soli w 1 litrze wody. Wodę mineralną, zawierającą w litrze ponad 35 gramów soli nazywa się solanką. Wodę nasyconą w naturalny sposób CO2 nazywa się szczawą. Wody siarczanowe zawierają rozpuszczone siarczki i siarczany. Na terenie naszego kraju występują także wody arsenowe, radoczynne, zawierające pierwiastki promieniotwórcze. Wszystkie te wody mineralne powstały wskutek długotrwałego krążenia w ziemi. Niektóre z nich pochodzą aż z trzeciorzędu.

Woda, jak już wspomniałem na wstępie jest wielkim bogactwem narodowym. Jest niezbędna zarówno w wielu procesach przemysłowych, jak i w żywych organizmach. Dostęp do morza - wielkiego zbiornika słonej wody, umożliwia wymianę handlową i rozwój wielu gałęzi gospodarki.
• Człowiek może żyć bez wody zaledwie przez kilka dni.
• Człowiek ważący 75 kg potrzebuje do życia około 750 kg wody rocznie.
• Do uzyskania 1 kg pszenicy potrzeba 1500 kg wody. Podobnych ilości wody wymaga większość upraw rolnych.
• Do wyprodukowania 1 kg stali potrzeba około300 kg wody.
• Do wyprodukowania 1 kg nawozu azotowego potrzeba około 600 kg wody.
• Do wyprodukowania 1 kg papieru potrzeba około 250 kg wody.
• Woda stanowi główny składnik żywych organizmów - od 3% w niektórych skorupiakach do 90% w meduzach.
• Dorosły człowiek potrzebuje dziennie około 2,5 l wody. Część płynu dostarczana jest wraz z pożywieniem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 7 minut