profil

System nauk o Ziemi

poleca 85% 233 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Ziemia

System nauk o Ziemi

Geografia- jest jedna z wielu nauk zajmujących się Ziemia. Definicja określa geografie jako naukę, która bada powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno - gospodarczym oraz związki, jakie zachodzą miedzy środowiskiem demograficznym a działalnością człowieka. Pod pojęciem środowisko geograficzne należy rozumieć zespół warunków przyrodniczych występujących na określonym obszarze, które to wpływają na rozwój społeczno – gospodarczy społeczeństw oraz ulęgają cały czas przemiana pod wpływem sil przyrody i działalności człowieka. Zaliczamy do nich wszystkie elementy składające się na atmosferę, hydrosferę, litosferę i biosferę. Inaczej mówiąc, środowisko geograficzne jest to powłoka krajobrazowa rozpatrywana z uwzględnieniem potrzeb człowieka i zachodzących w niej zmian wywołanych jego działalnością.

Przestrzeń geograficzna- która odpowiada powłoce krajobrazowej, jest obszarem na ziemi ograniczonym w przekroju pionowym, sięgającym do dolnej granicy skorupy ziemskiej po górną granice troposfery. Jest to obszar, gdzie najsilniej zaznacza się działalność człowieka.

Geografie dzielimy na geografie fizyczna i ekonomiczna. W skład geografii fizycznej wchodzą:
geomorfologia- badającą formy na powierzchni lądów, na dnie mórz oraz procesy kształtujące te powierzchnie, wyjaśniającą powstanie form, ich rozwoju i rozmieszczenie,
hydrologia i oceanologia- zajmującą się wodami lądowymi, jak tez morzami i oceanami,
klimatologia i meteorologia- zajmuje się badaniem procesów zachodzących w atmosferze, czynnikami kształtującymi klimat, badaniem klimatów współczesnych i w minionych okresach geologicznych oraz ich klasyfikacja a także prognozowaniem zmian klimatycznych w przyszłości.
pedologia- badająca gleby, ich typ i rozmieszczenie,
fitogeografia- zajmująca się rozmieszczeniem zwierząt na Ziemi,
zoogeografia- zajmująca się rozmieszczeniem zwierząt na Ziemi.
Fitogeografia i zoogeografia badają także przyczyny zmian zachodzących w tym rozmieszczeniu w aspekcie historycznym.
Geografie ekonomiczna dzielimy na: geografie przemysłu, rolnictwa, ludności, osadnictwa, komunikacji i usług. Nauki te zajmują się każdą z osobna swoją dziedziną. Ponadto wyróżniamy geografie turyzmu, która bada wszelkie zjawiska dotyczące ruchu turystycznego.
Nauką łączącą w sobie geografie fizyczna i ekonomiczna, jest geografia regionalna, która zajmuje się zjawiskami przyrodniczymi i społeczno – gospodarczymi na danym regionie. Naukami zajmującymi się Ziemią poza geografia, są: geologia, geofizyka i geodezja.
Geologia- jest nauką, której przedmiotem badań jest skorupa ziemska, jej budowa oraz dzieje Ziemi i zachodzące w niej procesy. Podstawowymi działaniami geologii są:
geologia dynamiczna- zajmująca się procesami zachodzącymi w obrębie litosfery i na jej powierzchni kształtującymi zachodzącymi w obrębie litosfery i na jej powierzchni kształtującymi powierzchnie Ziemi;
geologia historyczna- badająca przeszłość Ziemi
geologia regionalna, obejmująca całość zagadnień geologicznych na wybranych fragmentach terenu.

Geofizyka- zajmuje się Ziemią jako cialem fizycznym i zachodzącymi procesami we wnetrzu Ziemi, litosferze, atmosferze i hydrosferze. Sposrod wielu dzialow geofizyka najbardziej znane są:
sejsmologia- nauka o trzęsieniach Ziemi
meteorologia- nauka o stanach i ruchach atmosfery
Geodezja – jest nauką, która zajmuje się określaniem kształtu Ziemi i jej rozmiarów oraz określeniem tych parametrów na wybranych fragmentach ziemi. Ponadto zajmuje się tworzeniem map i planów. Bardzo ważną nauką geograficzną jest:
kartografia- nauka o mapach i sposobach ich tworzenia, procesie redakcji i opracowania oraz o metodach przedstawiania różnych zjawisk na mapach.
Nauki geograficzne znajdują się na pograniczu nauk przyrodniczych i nauk społecznych i ekonomicznych.Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 3 minuty