profil

Współczesny ustrój demokratyczny

poleca 81% 789 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Współczesna demokracja miała swoje początki w greckich polis. Jednak od czasów antycznych uległa pewnym zmianom. Zgromadzenie ludowe przestało być przymusem i występują na nim przedstawiciele społeczeństwa, a nie ono samo. Tymi reprezentantami są posłowie i senatorowie.

Sejm i Senat uchwalają ustawy oraz je zmieniają, poprawiając kodeks prawny.
Każda jednostka w państwie posiada takie same prawa i jest w taki sam sposób karana – według ustalonych praw. Istnieje również tolerancja i wolność myśli, słowa oraz wyznania. Każdy obywatel może więc robić i myśleć co chce, pod warunkiem, że nie zagraża tym w żaden sposób innym obywatelom oraz jego poczynania są zgodne z obowiązującym prawem.

W tym ustroju w dalszym ciągu lud kieruje władzą w państwie, lecz już nie w sposób bezpośredni. Co cztery lata, w wyborach parlamentarnych, są wybierani parlamentarzyści, reprezentujący wolę społeczeństwa na forum parlamentu dwuizbowego. Na parlament składają się: izba niższa, proponująca projekty ustaw i je zatwierdzająca oraz izba wyższa, ponownie zatwierdzająca ustawę.
Całość jest określana mianem władzy ustawodawczej.

Drugim członem władzy w państwie demokratycznym jest władza wykonawcza. Składają się na nią rząd i prezydent. Rząd zarządza oraz kieruje całą administracją państwową i jej działaniem. Jest on wybierany przez parlament i zatwierdzany przez prezydenta. W jego skład wchodzą premier i ministrowie. Premier jest szefem rządu. Zajmuje się on koordynacją jego pracy, reprezentacją na forum krajowym i zagranicznym rządu. Zwołuje też i kieruje posiedzenia rządu. Ma prawo występować o odwołanie lub mianowanie innych członków swego gabinetu. Sam zaś jest wybierany przez parlament i zatwierdzany przez prezydenta. Prezydent w państwie demokratycznym ma za zadanie reprezentować kraj na arenie międzynarodowej. Jest on wybierany w wyborach powszechnych, odbywających się co cztery lata. Posiada on uprawnienia ograniczające rolę parlamentu. Wykonuje on funkcje głowy państwa. Może być odwoływany w szczególnych przypadkach przez Zgromadzenie Narodowe. Jednak na ogół kończy swoją kadencję po czterech latach. Może być również wybrany w kolejnych wyborach, ale jego kadencja nie może być dłuższa niż osiem lat z rzędu.

Trzecią częścią władzy jest zaś władza sądownicza. Jest ona niezależna od pozostałych władz. Stoi na straży przestrzegania praw. Wykonawcami jej są sędziowie.

Demokracja nie jest ustrojem idealnym i ma liczne wady. Jednak, mimo tego jest, jak dotąd uznawana za najlepszą z dotychczasowych form władzy państwowej. Wydaje mi się, iż jednym z bardziej istotnych powodów tego jest fakt, że państwem rządzi społeczeństwo. Każdy ma tu prawo do wyrażania własnych opinii oraz sądów. Większość społeczeństwa o wspólnych wyobrażeniach politycznych ma możliwość wyrażania poglądów całości. Zostają wtedy zaspokojone potrzeby większości, a nie wszystkich jednostek.

Ustrój demokratyczny jest przeciwieństwem władzy totalitarnej. Każdy ma tu prawo do wolności oraz prywatności. Powodowane jest to tym, że każdy obywatel żyje według tych samych praw. Mimo pewnych koniecznych ograniczeń demokracja pozostawia obywatelom dużo wolności.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty