profil

Obywatelstwo polskie i unijne

drukuj
poleca 95% 131 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Obywatelstwo - więź prawna jednostki i państwa. Polega ona na obustronnych obowiązkach i prawach.
Obywatelskość - właściwa postawa obywatela wobec państwa oraz zaangażowanie w sprawy publiczne.

Obowiązki obywatela:
-wierność RP oraz troska o dobro wspólne
-przestrzeganie prawa
-płacenie podatków
-obrona ojczyzny
-dbałość o stan środowiska

Prawa obywatela:
-dostęp do służby publicznej
-udział w referendach i wyborach
-prawo do zabezpieczenie społ. w razie niezdolności do pracy
-równy dostęp do opieki zdrowotnej
-powszechny i równy dostęp do wykształcenia

Prawo krwi - nabycie obw. rodziców bez względu na miejsce urodzenia
Prawo ziemi - nabycie obw. z chwilą urodzenia na terytorium danego państwa, a także wtedy gdy dziecko zostaje tam znalezione, a rodzice są nieznani

Naturalizacja to decyzja o wydaniu obywatelstwa.
Opcja dotyczy sytuacji kiedy małżonkowie są obywatelami różnych państw lub gdy trzeba wybrać sobie jedno z obywatelstw.

Zasada wyłączności - niemożność łączenia praw wynikających z posiadaniu wielu obywatelstw.

Jak nabyć polskie obywatelstwo?
-mieć przynajmniej jednego rodzica z polskim obywatelstwem
-rodzice uzyskują polskie obywatelstwo i automatycznie ich dzieci, jednak jeżeli masz powyżej 16 lat, musisz wyrazić na to zgodę

Nadanie obywatelstwa polskiego (niezbędne dokumenty)
-wniosek o nadanie obywatelstwa w j.polskim
-poświadczona urzędowo kopia dokumentu tożsamości
-poświadczona urzędowo karta pobytu
-odpis aktu urodzenia
-odpis aktu małżeństwa
-posiadane dokumenty rodziców jeżeli byli polskimi obywatelami
-poświadczona urzędowo kopia dokumentu tożsamości małżonka
-dok. świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości
-aktualna fotografia formatu paszportowego

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (dokumenty)
-wniosek o wyrażenie zgody
-dokument poświadczający że mamy lub nabędziemy inne obywatelstwo
-pośw. urzędowo kopia dokumentu tożsamości
-odpis aktu urodzenia
-odpis aktu małżeństwa
-kopia dok. tożsamości małżonka
-aktualna fotografia formatu paszportowego

Procedura obiegu dokumentów


cudzoziemiec(nadanie obw)
obywatel(zrzeczenie się obw)
|
|
V
wojewoda
konsul
|
|
V
minister spraw wew.
|
|
V
Prezydent RP

Obywatelstwo unijne (prawa)

-korzystanie z opieki dyplomatycznej i konsularnej
-swobodne poruszanie się po krajach UE
-zamieszkanie w dowolnym kraju UE
-podjęcie legalnej pracy na terenie dow. państwa UE
-udział w wyborach do deputowanych UE
-udział w wyborach lokalnych w kraju zamieszkania
-składanie petycji do Parlamentu EU i skarg do rzecznika praw obywatelskich

Istotą funkcjonowania społ. obywatelskiego są:

-świadomość obywateli
-niezależność od władzy
-zdolność do samoorganizacji
-wysoka aktywność społeczna

Zasada subsydiarności - państwo nie ingeruje w życie obywateli.

Obywatelskie nieposłuszeństwo - akt świadomego działania sprzecznego z prawem i przyjęcie wszelkich konsekwencji. Akt ten wyklucza przemoc.


Polecasz? Tak Nie
Podobne teksty:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy
Rozkład materiału