profil

Ściągi z geografii (definicje, rolnictwo, uprawy)

poleca 82% 758 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rolnictwo-podstawowa gałąź produkcji materialnej, wytwarza produkty żywnościowe i surowce przemysłowe poprzez uprawę roślin i chów zwierząt. Wykorzystuje ona zasoby oraz siły przyrody i daleko uzależnione są od warunków przyrodniczych. Największy wpływ na rozwój rolnictwa mają: -warunki klimatyczne

-stosunki wodne
-warunki glebowe
-rzeźba terenu

UKSZTAŁ. POW. związane jest z budową geologiczną.

Polska to kraj nizinny; 54% powierzchni leży poniżej 150m.

Dla gospodarki duże znaczenie mają wielkość względne - różnice wysokości na określonym terenie.

Wysoczyzny morenowe na pół. kraju oraz obszary górskie na poł. stanowią aż 40% pow. , która narażona jest na erozję. Aby przeciwdziałać erozji wprowadza się specjalne. zabiegi

-zakrzewianie
-miedź
-orka w poprzek stoku
-tresowanie stoku

Rzeźba terenu wpływa na

-stosunki wodne

-mikroklimat
-miąższość gleby

grubość warstwy glebowej i wilgotność, warunki cieplne zależne są także od nachylenia stoku

KLIMAT

Znaczenie Poszczególnych czynników klimatycznych nie jest jednakowe dla wszystkich upraw.

Dla rolnictwa ważna jest długość okresu wegetatywnego. Najkrótszy okres wegetacji trwa 190-200 dni

-Karpaty
-Sudety
-wsch. Część pojezierza mazurskiego
-wyższe partie pojezierza pomorskiego

200-300 dniowy okres notuje się w:

-Kotlinach podkarpackich
-pas niziny śląskiej aż po Szczecin

najdłuższy w pasach między Bahnią a Dębicą

od Opola przez Głogów do zach. przygranicznych część Polski

Okres wegetacyjny W Pol. Na ogół korzystny dla uprawy większości roślin właściwych strefie umiarkowanej.

GLEBY

Poszczególne typy gleb ich naturalna żyzność ukształtowały się w danej strefie klimatycznej pod wpływem podłoża-skały macierzystej, stosunków wodnych i szaty roślinnej, czasu trwania procesu glebotwórczego, a także działalności człowieka.

Najżyźniejsze g. Strefowe: czarnoziemy, g. Brunatne; g. astrefowe mady g. Wytworzone na tufach wulkanicznych rędziny powstałe na skałach wapiennych i czarne ziemie bagienne.

Najlepsze warunki rozwoju rolnictwa stwarzają tereny nizinne, lekko pofałdowane, przedgórza, stoki starych wyżyn i kotliny śródgórskie.

Efekty gospodarki rolnej zależą nie tylko od potencjału przyrodniczego, ale również od innych czynników. Formy własności ziemi i wielkości gospodarstw rolnych mają wpływ na sposoby gospodarowania oraz efekty produkcyjne rolnictwa.

Rolnictwo polskie- 3 formy społeczno-własnościowe

gospodarka indywidualna 76% użytków rolnych kraju

gosp. Państw -Agencja własność. rolnej skarbu państwa-18, 7%

gospod. Spółdzielcza - 4 % pow. Zasiewów

Pols. Rolnictwo indywidualne jest niedofinansowane, słabo wyposażone tech. O przewadze tradycyjnych sposobów gospodarowania i stosunkowo małych efektach produkcyjnych.

Gosp rol-obszar w użytkwaniu rolniczym o pow. więk 0, 5ha

Zboża- rośliny jednoliścienne należące do traw dostarczają od 40-75% cal. I białka spożywczego; na świecie na ich uprawę przeznacza się 60% pow. gruntów ornych.

Zboża to pszenica, żyto, jęczmień, owies, ryż, proso, kukurydza, sorgo.

Pszenica-duże wymagania karbowe dostosowana do różnych warunków klimatycznych; różnorodność odmian. Uprawią się ją: pas od Hiszpanii przez Francję Niemcy Polskę Węgry Rumunie Ukrainę centr. i poł. Rosję Turcję pół. Indie aż do Chin pół. -wsch. Też w USA poł. Kanada Argentyna, poł-wsch. Australia

Polska w całym kraju największe nasilenie na N. Śląskiej W. Lubelskiej Kujawach Żuławach Wiślanych przedgórze sudeckie i podkarpaciu

N. producenci Chiny USA Indie

Ryż-duża wilgoć, wys. Temp. Duże nasłonecznienie

Uprawiany jest: Azja poł. -wsch. Delta Nilu Wybrz Kości słoniowej USA wybrz wyż. Brazylijskiej Hiszpania Włochy

N. producenci: hiny Indie Indonezja

N. eksporter: USA Tajlandia

Kukurydza-dużo wilgoci nasłonecznienia

Uprawiana: Francja, wzdłuż Karpat, N. Naddunajska i węgierska Ukraina aż po Kaukaz. W USA od Wielkich jezior do Missisipi; w Amer. poł na N. Amazonki, W. brazylijska, dolina La Plata.

N. produ. : USA Chiny Brazylia

Żyto-małe warunki glebowe; odporne na susze i mrozy uprawiane w obszarach strefy klimatu umiarkowanego-chłodnego: Europa Azja Ameryka ptn.

Polska ż. Należy do ważnych zbóż, duży jego udział w powierzchni zasiewów wiąże się z długotrwałą tradycją

Owies-jak żyto. W Polsce uprawiany głównie na paszę dla koni.

Trzcina cukrowa-wieloletnia trawa; wys 4-6m. Największe uprawy t. Znajdują się w Azji poł. -wsch. -Indiach Pakistanie Tajwanie Tajlandi Bangladeszu; krajach Amer. Środkowej i poł Kbie Kolumbii Ekwadorze Peru Argentynie Brazyli.

Burak cukrowy-wymaga żyznych gleb; dużej wilgotności intensywnego nawożenia, znacznych nakładów pracy żywej i uprzedmitowionej; zawiera 16% cukru jego produkty uboczne wykorzystuje się do spirytusu, acetonu, drożdży, paszy dla bydła. Uprawa burakapokrywają się z rejonami uprawy pszenicy.

Bawełna-wymaga stałej wysokiej temp. a w obszarach suchych nawadniania uprawiana w strefie klimatu monsunowego podzwrotnikowego i zwrotnikowego. Z ziarna b otrzymuje się olej

N. produc. Chiny St. Zjedn. Indie Pakistan

Len-upraw. W wielu regionach świata też otrzymujemy olej;

N. produc. Holandia Belgia Polska Czechy Węgry Rumunia Hiszpania Turcja Egipt

Konopie-najstarsza roślina uprawiana w Europie; 4m. Wys. Uprawiana gł w klimacie umiarkowanym

N. produc. Indie Białoruś Polska Turcja Węgry Pakistan

Sizal-rodzaj supulentu-agawa-do wyrobów sznurów lin

N. prodc. Brazylia Tanzania Angola Kenia Mozambik Malezja

Juta-roślina jednoroczna; wymaga gorącego i wilgotnego klimatu; uprwiana na obszarach delt; produkcja worków mat przędzy; uprawiana gdzie len i konopie

Monilia(abaka)-uprawiana gł na Filipinach; liny okrętowe, sznurów, tkanin, płyt budowlanych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut