profil

Samorząd wojewódzki.

poleca 85% 552 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Największą jednostką podziału terytorialnego w Polsce jest województwo. Przed reformą administracyjną w 1999 r. istniało 49 województw. Obecnie jest ich 16. Każde z nich obejmuje obszar, na którym występuje od kilkunastu do kilkudziesięciu powiatów. Łączy je wspólna historia, kultura, położenie geograficzne albo dominujący rodzaj działalności gospodarczej, np. rolniczej czy przemysłowej. Stolicą województwa jest zazwyczaj najbardziej rozwinięte miasto regionu. We wszystkich województwach występują dwa rodzaje administracji-rządowa i samorządowa. Powinny one współdziałać dla danego regionu. Struktura władz samorządowych w województwie jest bardzo podobna do organizacji obowiązującej na szczeblu powiatowym. Władzę uchwałodawczą i kontrolną sprawuje sejmik województwa. Tworzy go co najmniej trzydziestu radnych, wybieranych w wyborach samorządowych, na 4 letnią kadencję przez mieszkańców regionu. Organizowaniem pracy sejmiku i prowadzeniem obrad zajmuje się jego przewodniczący. Przynajmniej raz na kwartał zwołuje on sesje, w trakcie których obradują radni. Władza wykonawcza w województwie przysługuje wybieranemu przez sejmik zarządowi województwa, składającemu się z pięciu osób. Na jego czele stoi marszałek województwa. Marszałek organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje województwo. Do najważniejszych uprawnień zarządu należy wcielanie w życie uchwał sejmiku, przygotowanie i realizowanie budżetu oraz zarządzanie mieniem. Zadania te zarząd przeprowadza przy pomocy pracowników urzędu marszałkowskiego. Główną funkcją samorządów wojewódzkich jest dbanie o rozwój gospodarstwa czy regionu. Służy temu m.in. strategia rozwoju województw, czyli dokument określający, jakie są cele ważne dla województwa w dziedzinie gospodarki, edukacji, kultury i środowiska. Przy tworzeniu i realizacji założeń strategii władze powinny współpracować głównie z samorządami lokalnymi i zawodowymi oraz z innymi województwami. Województwo ma również za zadanie prowadzić szpitale specjalistyczne, utrzymywać drogi wojewódzkie, finansować wojewódzkie muzea, teatry i biblioteki, a także przydzielać środki z Unii Europejskiej na realizację różnych programów oraz przeprowadzenie inwestycji w powiatach i gminach. W każdym województwie, oprócz organów władzy samorządowej, działa także przedstawiciel Rady Ministrów-wojewoda. Jest on powoływany przez premiera na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, jemu też bezpośrednio podlega. Pełni również funkcję reprezentanta skarbu państwa, a także zwierzchnika administracji rządowej na terenie województwa. Wojewoda wykonuje szczegółowe zadania rządu: reprezentuje Radę Ministrów podczas wizyt w województwie przedstawicieli innych państw, sprawuje zwierzchnictwo nad służbami rządowymi niepodlegającymi samorządowi wojewódzkiemu, dostosowuje politykę Rady Ministrów do warunków lokalnych, kontroluje wykonywanie przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, bada zgodność działań samorządów z prawem, nadzoruje wypełnianie obowiązków przez administracje rządową oraz realizuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Po II wojnie światowej w Polsce kilkakrotnie dochodziło do zmian w podziale administracyjnym. Najważniejsze reformy administracyjne zostały przeprowadzone w 1950, 1975 i 1999 roku. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku, niektóre miasta utraciły status stolicy województwa. Wywołało to protesty ich mieszkańców. W dwóch przypadkach postanowiono, że województwa będą miały po dwie siedziby władz.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata