profil

Zagadnienia - samorząd terytorialny w Polsce

2020-06-01
poleca 85% 726 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WOJEWÓDZTWO - tworzone jest w celu wykonywania zadań administracji państwowej.

WOJEWODA - jest podstawowym organem administracji rządowej w terenie. Powoływany jest przez premiera na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Funkcje Wojewody:
- wykonywanie zadań zleconych przez Rząd
- reprezentowanie rządu wobec samorządów
- kontrola (nadzór) nad samorządem terytorialnym
- stanowienie prawa miejscowego

Wojewoda na do swojej dyspozycji zespół urzędników, czyli urząd wojewódzki,

Poza wojewodą funkcjonuje w województwie:
- ADMINISTRACJA ZESPOLONA (podległa bezpośrednio wojewodzie np., służby, inspekcje oraz
- ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA (podległa odpowiednim ministrom kub innym organom centralnym np.urzędy skarbowe, policja itp))

SAMORZĄD - jest to uprawnienie danej zbiorowości do decydowania o własnych sprawach,

SAMORZĄD TERYTORIALNY - jest to wspólnota obywateli zamieszkujących określone terytorium.
Samorząd terytorialny zajmuję się wszystkimi sprawami lokalnej społeczności z wyjątkiem tych, które są zastrzeżone w konstytucji lub ustawach, dla innych organów władzy publicznej.

Zasada subsydiarności (Pomocniczości) polega na tym, ze państwo zajmuje się tylko tymi problemami, których nie może rozwiązać samorząd,

Jednostki samorządu posiadają osobowość prawną tzn., że mogą być podmiotami działań prawnych, mogą posiadać własność,

Samorząd terytorialny NIE JEST zhierarchizowany, a niższe szczeble nie podlegają wyższym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta