profil

Migracja

poleca 85% 363 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Migracja oznacza przemieszczanie się ludności prowadzącej do zmiany miejsca pobytu tymczasowo lub na stałe.

Ze względu na przyczynę wyróżniamy migracje:
1.Migracje ekonomiczne czyli chęć poprawy warunków życia
2.Migracje społeczne np. podjęcie nauki w innym państwie, zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem
3.Migracje religijne pielgrzymki, ucieczki przed prześladowaniami religijnymi
4.Migracje polityczne ucieczki przed prześladowaniami politycznymi

Emigracja odpływ ludności
Imigracja napływ ludności
Reemigracja powrót emigrantów do pierwotnego miejsca pobytu
Repatriacja powrót do ojczyzny uchodźców, jeńców i przesiedleńców
Saldo emigracji jest to różnica między liczbą imigrantów, a emigrantów w danym kraju.
Depopulacja czyli wyludnienie. Kraje z których pochodzą migrujący zmniejszają swoją dynamikę demograficzną.

Przyczyny:
1.Chęć poprawy bytu materialnego.
2.Przyczyny ekonomiczne powodują migracje wewnętrzne i migracje poza granice państwa. Ruch ten jest zauważalny zwłaszcza w trakcie intensywnego uprzemysławiania.
3.Niełatwo jest jednoznacznie sklasyfikować polityczne przyczyny migracji. Trudno oddzielić od siebie czynniki etniczne, religijne, ekonomiczne i ściśle polityczne, bo są zwykle z sobą powiązane.

Specyficzną formą migracji jest drenaż mózgów. Zjawisko to polega na migracji dobrze wykształconych pracowników do bogatszych krajów. Nie dotyczy ono tylko obywateli państw średnio rozwiniętych.

Kierunki i społeczne konsekwencje migracji
Ze względu na obszar, na jakim zachodzą migracje, można je podzielić na:
1.Migracje wewnętrzne dokonujące się w obrębie państwa. Nie mają one charakteru masowego.
2.Migracje zewnętrzne związane z przekroczeniem granic państwa.
Wyróżniamy dwa główne kierunki migracji wewnętrznej:
1.Ze wsi do miasta zmieniły struktórę społeczną wielu krajów. Proces ten rozpoczął się w średniowieczu, a największą skalę osiągnął w czasie rewolucji przemysłowej.
2.Z miasta na wieś.

Migracje zewnętrzne również zmieniają struktórę społeczną krajów, które im podlegają. Niektóre z bogatych krajów prowadzą bardzo restrekcyjną politykę imigracyjną, ponieważ kraje o dużym napływie ludności, często obcej etnicznie i trudno asymilującej się ze społecznością miejscową dochodzi do konfliktów.

Zjawisko migracji, prócz powodowania dostrzegalnych napięć ma również swój wyraźnie pozytywny wymiar. Imigracja pozwala wielu krajom zachować dodatni przyrost naturalny.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata