profil

Jak mówimy i piszemy - funkcjonalne style językowe.

poleca 84% 761 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KONSPEKT LEKCJI
TEMAT: Jak mówimy i piszemy – funkcjonalne style językowe.

Cele lekcji


Uczeń:
• potrafi rozpoznać style funkcjonalne (potoczny, urzędowy, publicystyczny, naukowy, artystyczny), rozpoznaje je, zna ich wyznaczniki;
• potrafi zredagować wypowiedzi we wskazanym stylu oraz z uwzględnieniem cech dobrego stylu;
• jest świadomy znaczenia znajomości stylów funkcjonalnych;
• współdziała w zespole.

Metody i techniki pracy:
• rozmowa kierowana;
• ćwiczenia praktyczne;
• metoda praktyki pisarskiej;
• praca w grupach;
• powiązanie teorii z praktyką.

Formy pracy: jednostkowa, grupowa.

Środki dydaktyczne:
• materiały przygotowane przez nauczyciela.

Czas realizacji – jedna jednostka lekcyjna.

Przebieg lekcji


Faza wprowadzająca:

Czynności nauczyciela:
1. Nauczyciel sprawdza listę obecności, następnie dyktuje uczniom temat lekcji.
2. Nauczyciel przypomina o czym były ostatnie zajęcia, przypomina pojęcia: styl, stylistyka, stylistyczny.
3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom temat lekcji i uświadamia im cele zajęć.

Czynności ucznia:
4. Uczniowie zapisują temat zajęć.
5. Uczniowie przypominają wiadomości z poprzedniej lekcji. Wyjaśniają pojęcia: styl, stylistyka, stylistyczny.

Faza realizacyjna
Czynności nauczyciela:
1. Nauczyciel prowadzi rozmowę z uczniami na temat stylu językowego. (Pytania: Co to jest styl językowy? Co to jest indywidualny styl językowy? Co to jest funkcjonalny styl językowy? Czym się różnią te style? )
2. Nauczyciel na podstawie rozmowy pomaga uczniom sformułować notatkę do zeszytu. (definicja stylu indywidualnego, definicja stylu funkcjonalnego,
3. Nauczyciel podaje definicje pięciu najważniejszych stylów funkcjonalnych: potocznego, urzędowego, publicystycznego, naukowego, artystycznego)
4. Nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje kartę pracy – załącznik I.
5. Nauczyciel omawia zamieszczone na niej polecenia i ustala czas na wykonanie zamieszczonych na niej zadań. (20 minut)
6. Gdy Uczniowie pracują nauczyciel podchodzi w tym czasie do każdej z grup, obserwuje i udziela wskazówek.

Czynności uczniów:
1. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.
2. Uczniowie z pomocą nauczyciela formułują definicje stylu indywidualnego i funkcjonalnego i zapisują je w zeszycie.
3. Uczniowie zapisują definicje pięciu funkcjonalnych stylów językowych: potocznego, urzędowego, publicystycznego, naukowego, artystycznego)
4. Uczniowie pracują w grupach rozwiązując zadania z kart pracy. (20 minut)
5. Uczniowie w razie wątpliwości proszą nauczyciela o pomoc.

Faza podsumowująca
Czynności nauczyciela:
1. Nauczyciel omawia pracę każdej z grup, koryguje ewentualne błędy, ocenia w skali 1-6.

Czynności ucznia:
1. Grupy na forum klasy prezentują poszczególne zadania z kart pracy, omawiają je z nauczycielem, poprawiają błędy, dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Załącznik I


STYLE FUNKCJONALNE - KARTY PRACY

Styl potoczny
1. Napisz stylem potocznym krótki dialog dwóch uczniów rozmawiających o szkole. Pamiętaj o wyznacznikach tego stylu.

A: ………………………………
B: ………………………………
A: ………………………………
B: ………………………………
A: ………………………………
B: ………………………………
A: ………………………………
B: ………………………………

Styl artystyczny
1. Zacytuj fragment znanego Ci utworu napisanego stylem artystycznym.
2. Wyjaśnij, dlaczego zacytowany przez Ciebie fragment jest napisany stylem artystyczny.
3. Podaj przykłady niżej wymienionych środków poetyckich, a następnie spróbuj napisać krótki wiersz zawierający te środki.

Epitet – ……………………………………………………….
Porównanie – …………………………………………….
Apostrofa – ……………………………………………….
Metafora – ………………………………………………….

Styl naukowy
1. Z podręczników przedmiotów ścisłych wybierz fragment tekstu, w którym występują terminy specjalistyczne. Napisz definicję wybranych terminów.

Styl publicystyczny
1. Napisz krótki publicystyczny artykuł na temat epidemii świńskiej grypy, który mógłby ukazać się w gazecie. Pamiętaj o cechach charakterystycznych dla stylu publicystycznego.

Styl urzędowy
1. Zredaguj pismo do dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie do I klasy liceum. Pamiętaj o odpowiednim słownictwie i sformułowaniach.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty