profil

Konferencje : Jałta, Teheran, Pocztam oraz Okupacja ziem polskich [ŚCIĄGA]

poleca 85% 678 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Treść książki \"Notatki z lekcji\" - Zalecana wielkość czcionki - Verdana 3pt.

Oryginał dla I-LO w Tarnowie :) Pozdrowienia
W załączniku gotowa wersja do wydrukowania


Powstanie Wielkiej Koalicji
• agresje Niemiec na ZSRR i Japonii na Peari Harbor spowodowały zbliżenie wielkich mocarstw i zawiązanie koalicji antyfaszystowskiej • Wielka Trójka Churchill Roosevelt Stalin • 11 III 1941 r. - ustawa Kongresu USA Lend-Lease • prezydent miał prawo sprzedaży, pożyczki lub dzierżawy sprzętu wojskowego państwom walczącym z Niemcami • 12 VII 1941 r. - układ brytyjsko-radziecki podpisany po agresji Niemiec na ZSRR dotyczący wzajemnej pomocy
* Karta Atlantycka
• 14 VIII 1941 r. (Roosevelta i Churchilla) na pancerniku „Prince of Wales\" na Oceanie Atlantyckim • określiła cele wojenne koalicji i deklarowała nienaruszalność terytorialną, poszanowanie prawa narodów do własnej formy rządów, swobodny dostęp do surowców naturalnych, współpracę międzynarodową, swobodę handlu i żeglugi, wyrzeczenie się stosowania siły, bezpieczeństwo socjalne wszystkich ludzi , ZSRR podpisał Kartę z zastrzeżeniem, że nie będzie przestrzegać punktu dotyczącego nienaruszalności granic z okresu przedwojennego.
* Deklaracja Narodów Zjednoczonych
l I 1942 r. w Waszyngtonie przez 26 państw koalicji; do 1945 r. przystąpiło kolejnych 21 państw określono współpracę wojskową przeciw państwom faszystowskim aż do ich całkowitej kapitulacji zobowiązano państwa, aby nie zawierały odrębnych układów z państwami faszystowskimi była podstawą utworzenia ONZ

Konferencje koalicjantów dotyczące wspólnego stanowiska wobec prowadzonych działań wojennych na frontach II wojny
• I 1943 r. - Casablanca w Maroku (Roosevelt, Churchill) podjęto decyzję o prowadzeniu wojny do bezwarunkowej kapitulacji państw osi | plany inwazji na Sycylię i Półwysep Apeniński • VIII 1943 r. - Quebec w Kanadzie Roosevelt Churchill • omówiono plany wojny we Włoszech i na Dalekim Wschodzie • XI 1943 r. – Kair Roosevelt Churchill Czang Kai-szek | Chinom obiecano Mandżurię i Tajwan | Korea miała być niepodległym państwem
Konferencja w Teheranie (28 XI-1 XII 1943 r.) – pierwsze spotkanie Wielkiej Trójki
• podjęto decyzję o zorganizowaniu II frontu w Normandii • zobowiązano się do udzielenia pomocy partyzantom jugosłowiańskim Josipa Broz Tito • po zakończeniu wojny niepodległy miał być Iran (okupowany przez wojska brytyjsko-radzieckie) i Austria • planowano wprowadzenie do koalicji neutralnej Tercji (przystąpiła dopiero w 1945 r.) • rozbieżności w sprawie niemieckiej • Franklin Delano Roosevelt chciał podziału Niemiec na 5 państw, czemu przeciwny był Józef Stalin • sprawa polska • wstępnie ustalono zachodnią granicę na Odrze z włączeniem Opolszczyzny, Prus Wschodnich i wschodnią na linii Curzona - • utworzono Europejską Komisję Doradczą, która miała zająć się spornymi kwestiami i przygotowaniem następnej konferencji • na konferencji zaznaczyły się pierwsze oznaki podziału Europy na strefy wpływów z pozostawieniem Europy środkowowschodniej Józefowi Stalinowi • m.in. rezygnacja z planów Winstona Churchilla utworzenia II frontu na Bałkanach • sprawa polska

* Konferencja w Jałcie (4-11 II 1945 r.) z udziałem Wielkiej Trójki
• wyznaczono zakres działań armii poszczególnych państw w ostatnich tygodniach wojny
• Niemcy miały być podzielone na 4 strefy, a Berlin na 4 sektory okupacyjne (USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja) pod zarządem Sojuszniczej Rady Kontroli • postanowiono, że Niemcy zostaną obciążone spłatą odszkodowań wojennych • ZSRR zobowiązał się przystąpić do wojny z Japonią w zamian za: Wyspy Kurylskie , południowy Sachalin ,wpływy w Mongolii i pn Korei • w sprawie polskiej powtórzono projekt granic z Teheranu oraz zdecydowano o powstaniu rządu koalicyjnego (podobnie jak w Jugosławii) • po zakończeniu wojny miały odbyć się demokratyczne wybory do parlamentu • zdecydowano o powołaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych • powołano Komisję Dobrych Usług z Wiaczesławem Mołotowem (ZSRR), Williamem Harrimanem (USA) i Archibaldem Ciark Kerrem (Wielka Brytania) na czele
• miała zająć się m.in. problemem przyszłego rządu w Polsce • na konferencji główną rolę odgrywał Józef Stalin, pod którego wpływem ustalono nowy „ład jałtański\", dzielący Europę na strefy wpływów • tereny na wschód od Łaby oddano Stalinowi

* Konferencj a w Poczdamie (17 VII-2 VIII 1945 r.)
• Józef Stalin, Harry Truman (prezydent USA), Clement Attiee (premier Wielkiej Brytanii, który zastąpił Churchilla po przegranych przez jego partię wyborach parlamentarnych), z udziałem delegacji polskiej • 4d demilitaryzacja demonopolizacja demokratyzacja denazyfikacja (likwidacja partii faszystowskiej, ukaranie zbrodniarzy wojennych) • podział na 4 strefy w granicach z 1937 r.; władzę mieli sprawować dowódcy sił zbrojnych w swoich strefach okupacyjnych • ustalono, że odszkodowania wojenne każde państwo będzie ściągać
w swojej strefie • Polsce odszkodowanie wypłaci ZSRR z własnej strefy • ZSRR miał dostać ponadto odszkodowanie ze stref zachodnich • Austria została podzielona na 4 strefy okupacyjne, przywrócono konstytucję z 1920 r.; parlament i rząd były pod kontrolą czterech mocarstw do 1955 r., kiedy to Austria uzyskała pełną suwerenność • Zagłębie Saary do 1956 r. znajdowało się pod zarządem Francji • Polska w granicach na Odrze i Nysie Łużyckiej, włączono Gdańsk, Szczecin, część Prus Wschodnich (podzielonych między Polskę a ZSRR - ZSRR dostał Królewiec, czyli Kaliningrad) • powołano Radę Ministrów Spraw Zagranicznych (czterech mocarstw i Chin), która miała przygotować traktaty pokojowe z państwami faszystowskimi Wielka Koalicja spełniła swoją rolę, doprowadzając do kapitulacji państw osi • po zakończeniu wojny nastąpiła zmiana stosunków międzynarodowych • podział na strefy wpływów, „zimna wojna\" • rozpad koalicji

* Układ niemiecko-radziecki z 28 IX 1939 r. o podziale ziem polskich wzdłuż linii
rzek Pisa-Narew-Bug-San

• Niemcy zrezygnowali z zajęcia Litwy, która miała pozostać pod wpływami ZSRR * Ziemie włączone do III Rzeszy : Pomorze Gdańsk Wielkopolska Górny Śląsk Zagłębie Dąbrowskie część województwa łódzkiego, warszawskiego, krakowskiego, kieleckiego Suwalszczyzna od 1941 r. Białostocczyzna • celem była szybka germanizacja zajętych terenów • Ybiksliste - niemiecka lista narodowa • do 1944 r. wpisano na nią, głównie przymusowo, ponad 2 min osób • w Generalnym Gubernatorstwie o wpisanie na Ybiksliste zainteresowane osoby występowały dobrowolnie
• dokonała podziału na:
• ludność pochodzenia niemieckiego i przyznającą się do tego pochodzenia
• współpracujących z Niemcami
• współmałżonków Niemców
• ludność kaszubską, mazurską, górali, Ślązaków
• pozostali mieli zostać wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa lub
deportowani do Rzeszy
• ograniczenie przyrostu naturalnego Polaków przez zakaz małżeństw kobiet
do 25 i mężczyzn do 28 roku życia
• germanizacja dzieci polskich o „cechach rasy niemieckiej\" odbieranych
rodzicom i wychowywanych przez rodziny niemieckie
• masowe rozstrzeliwania, wysiedlenia; konfiskata majątków, sprowadzanie
niemieckich osadników; obowiązek pracy dla mężczyzn (od 14 do 65 roku życia)
• likwidacja polskich szkół wyższych i średnich, dorobku kulturalnego;
zmiana nazw na niemieckie • represje wobec Kościoła i duchowieństwa

* Generalne Gubernatorstwo
• zostało utworzone dekretem Adolfa Hitlera 12 X 1939 r. na ziemiach Polski centralnej z Hansem Frankiem na czele, urzędującym w Krakowie na Wawelu • dystrykt krakowski • dystrykt lubelski • dystrykt radomski • dystrykt warszawski • od 1941 r. Galicja • w 1941 r. władze niemieckie uznały, że GG powinno w ciągu 15-20 lat stać się krajem zgermanizowanym • ludność polska miała być przesiedlona na tereny Syberii, wymordowana lub zgermanizowana • wyniszczenie narodu polskiego, przekształcenie w „podludzi\" stanowiących siłę roboczą • łapanki na przymusowe roboty do Niemiec - ponad 2,5 min Polaków • 33% strat ludności stanowiły dzieci • „księga gończa\" zawierała ok. 9 tyś. nazwisk wybitnych Polaków, których postanowiono zlikwidować, wyniszczenie inteligencji • Sonderaktion Krakau - 6 XI 1939 r. aresztowano 183 pracowników UJ, AGH i zesłano do obozu w Sachsenhausen • „AB Aktion\" - V-VII 1940 r. rozstrzelano ok. 3,5 tyś. Polaków (m.in. Janusza Kusocińskiego, Macieja Rataja, Mieczysława Niedziałkowskiego) • masowe rozstrzeliwania w Wawrze, Palmirach, Puszczy Kampinoskiej, na Lubelszczyźnie • we Lwowie w 1941 r. zginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów profesorowie wyższych uczelni - m.in. Kazimierz Bartel, Tadeusz Boy-Żeleński • wprowadzono zasadę zbiorowej odpowiedzialności • więzienia • Gestapo przy Al. Szucha w Warszawie • Montelupich w Krakowie » Zamek w Lublinie • obozy koncentracyjne pod nadzorem Heinricha Himmlera, m.in.: • Auschwitz-Birkenau • Majdanek • Treblinka • Gross-Rosen • Stutthof • obozy natychmiastowej zagłady • Bełżec • Sobibór • obozy na terenie Niemiec • Dachau • Buchenwald • Ravensbruck • Sachsenhausen • zginęło ponad 5 min Polaków, w tym około 2,9 min Żydów (holokaust) • getta • w 1941 r. Żydzi zostali wyjęci spod prawa, wprowadzono karę śmierci dla opuszczających getto i dla osób udzielających im schronienia • Niemcy realizowali „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej\" poprzez likwidację gett, mordowanie Żydów w obozach masowej zagłady • konfiskaty dzieł sztuki, palenie bibliotek, niszczenie polskich pomników, likwidacja instytucji oświatowych (wyższych uczelni, szkół średnich) i kulturalnych (teatrów, redakcji) • kontrola nad gospodarką • konfiskaty majątków • zarząd zakładami • obowiązkowe dostawy żywności • zakaz sprzedaży rynkowej • żywność na kartki • obowiązek pracy dla mężczyzn (od 14 do 65 roku życia) • wysiedlenia • Generalny Plan Wschodni na Zamojszczyźnie realizowany od XI 1942 r. do VII 1943 r. • na ziemiach, z których wysiedlono Polaków, wprowadzono osadnictwo niemieckie; osiedlono ok. 700 tyś. Niemców • pozostawiono niższą administrację, kina, prasę okupacyjną, tzw. „gadzinową\", policję „granatową\", PCK, PKO, straż pożarną

* Okupacja radziecka na Kresach Wschodnich
• w atmosferze terroru milicji i NKWD 22 X 1939 r. odbyły się „wybory\" do zgromadzeń ludowych, które „poprosiły\" o włączenie do republik radzieckich: Ukraińskiej i Białoruskiej • mieszkańcom nadano obywatelstwo ZSRR • wyniszczenie Polaków w myśl haseł walki klasowej i dyktatury proletariatu • aresztowania, wysiedlenia, konfiskaty mienia • w nieludzkich warunkach deportacji ginęły tysiące osób, które zsyłano do ok. 130 łagrów na terenie ZSRR • Półwysep Kolski • Syberia • Kamczatka • Kazachstan • Kirgizja • rejon Jeziora Bajkał • przymusowa praca w bardzo trudnych warunkach • Workuta • Kołyma • szacuje się, że deportowano w głąb ZSRR około l ,2 min obywateli II RP • podział deportowanych na kategorie • wolni osiedleńcy (kobiety, dzieci, starcy, mało przydatni do pracy) • żyli w ziemiankach, pracowali dorywczo w kołchozach
• skazani na przymusową pracę w zakładach przemysłu ciężkiego • więźniowie różnych typów więzień • zesłani do obozów o zaostrzonym rygorze - bez szans na przeżycie • traktowanie więźniów - terror, bicie, praca ponad siły w trudnych warunkach, brak żywności, lekarstw, butów i odzieży, leżenie godzinami na śniegu lub stanie w deszczu, strażnicy byli panami życia i śmierci
• zagłada jeńców polskich (ok. 14,5 tyś.) z obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie wymordowanych przez NKWD w 1940 r. • w Katyniu • w Charkowie • w Miednoje • wyniszczenie polskiej kultury. Kościoła; zmiana nazw; propaganda antypolska, antykapitalistyczna

Sciąga © ® TM - R1P3Q :P 2002

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 9 minut