profil

Spółki

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególności wniesienie wkładów. Majątek sp. cyw. jest wspólnym majątkiem wspólników i obejmuje wkłady wspólników oraz to co spółka nabyła w toku prowadzonej działalności. Każdy wspólnik ma równy udział nie tylko w zyskach ale i w stratach. Wspólnicy odpowiadają własnym majątkiem, za zobowiązania spółki. Jeśli obroty spółki cyw. w ciągu dwóch kolejnych lat osiągnęły równowartość w PLN co najmniej 400 tys. euro to pod groźbą grzywny musi zostać przekształcona w spółkę handlową.
2. Sp. jawna – jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka ta nie jest osobą prawną, posiada jednak odrębny majątek, może nabywać i zaciągać zobowiązania jak również pozywać i być pozwanym. Spółka ta podobnie jak inne spółki handlowe podlega wpisowi do rejestru handlowego. Wspólnikiem spółki jawnej może być osoba prawna.
3. Sp. partnerska - tworzona jest przez wspólników celu wykonywania wolnego zawodu, w spółce prowadzonej pod własna firmą. Partner nie odpowiada za zakres zobowiązań spółki powstały w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów. Sp. partnerska jako jedyna z osobowych ma możliwość powołania zarządu.
4. Sp. komandytowa jest spółką w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń, tak jak w spółce jawnej a odpowiedzialność odpowiedzialność najmniej jednego wspólnika jest ograniczona do sumy komandytowej. Komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania spółki.
5. Sp. komandytowo – akcyjna – jest spółką w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia a co najmniej jeden jest akcjonariuszem. Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki ale nie może jej reprezent. W sp. komand. – akcyj. Funkcjonuje walne zgromadzenie, może też działać rada nadzorcza.
Spółki kapitałowe :1. Sp. z o. o. – jest osobą prawną czego skutkiem jest m. in. że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Czynności w imieniu spółki dokonuje zarząd, a nie poszczególni wspólnicy. Członkiem zarządu może być sam wspólnik lub osoba spoza, zatrudniona w celu prowadzenia jej spraw. Najwyższą władzą w sp. z o. o. jest zgromadzenie wspólników . Zgromadzenie wspólników podejmuje najważniejsze dla spółki decyzje m. In. Decyduje o podziale zysków lub pokryć strat, powołuje zarząd. Może także powoływać radę nadzorczą lub komisje rewizyjną.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty