profil

Prądy morskie

drukuj
poleca 85% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Opis: Pr±dy morskie: 1) Północnopacyficzny, 2) Północnorównikowy, 3) Równikowy wsteczny, 4) Południoworównikowy, 5) Kalifornijski, 6) Peruwiański, 7) Brazylijski, 8) Gwinejski, 9) Zatokowy (Golfsztrom), 10) Labradorski, 11) Północnoatlantycki, 12) Grenlandzki, 13) Kanaryjski, 14) Bengalski, 15) Dryf wiatrów zachodnich, 16) Mozambicki, 17) Somalijski, 18) Zachodnioaustralijski, 19) Wschodnioaustralijski, 20) Kuro-Siwo, 21) Oja-Siwo. Autor: Domański Tomasz.

Pr±dy morskie


Pr±dy morskie, trwałe lub okresowe (zmieniaj±ce swój kierunek np. co pół roku) postępowe ruchy wody w morzach i oceanach, wchodz±ce w skład... Pr±dy morskie, trwałe lub okresowe (zmieniaj±ce swój kierunek np. co pół roku) postępowe ruchy wody w morzach i oceanach, wchodz±ce w skład ogólnej cyrkulacji wód oceanu wiatowego. Obejmuj± warstwę wody o stosunkowo niewielkiej szerokoci i mi±ższoci, ale o znacznej długoci. ¦rednia prędkoć przemieszczania się wód wynosi 1-4 km/godzinę, wyj±tkowo 5 i więcej, np. Pr±d Zatokowy koło Florydy ma prędkoć ok. 9 km/godzinę.

Pr±dy rzadko wywołane s± jedn± przyczyn±, często jest to cały ich zespół. Pr±dy morskie oddziałuj± m.in.: na zasolenie, zasobnoć w tlen oraz na warunki klimatyczne mórz, oceanów i wybrzeży kontynentów, wzdłuż których płyn± powoduj±c np. obniżenie (pr±dy zimne) lub podwyższenie (pr±dy ciepłe) redniej rocznej temperatury powietrza i powierzchni wody, zwiększenie lub zmniejszenie sumy opadów atmosferycznych.

Podział pr±dów morskich

Pr±dy morskie dzieli się:

1) Ze względu na powstanie:

A) wiatrowe (dryfowe), zwi±zane z wiatrami stałymi (np. pasatami), okresowymi (np. monsunami) lub zdecydowanie przeważaj±cymi (wiatry zachodnie w strefie umiarkowanej), które powstaj± w wyniku parcia wiatru na dowietrzne zbocza fal oraz tarcia mas powietrza o powierzchnię wody.

B) grawitacyjne, wywołane przez nachylenie powierzchni wody.

C) gradientowe, powstałe pod wpływem gradientu cinienia hydrostatycznego, który powoduje nachylenie powierzchni morza oraz różnicę gęstoci wody. Zalicza się do nich pr±dy morskie barogradientowe wywołane zmianami cinienia atmosferycznego nad oceanami.

D) geostroficzne, wynikaj±ce ze zrównoważenia siły grawitacyjnej i siły Coriolisa w wyniku nierównomiernego rozkładu gęstoci wody lub nachylenia zwierciadła wody.

E) gęstociowe, powstałe w wyniku różnicy gęstoci wody w poszczególnych częciach oceanu.

F) kompensacyjne (wyrównawcze).

G) wstępuj±ce (upwelling), skierowane z głębi wód ku powierzchni.

H) przypływowo-odpływowe, wywołane przez pływy.

2) ze względu na pionowe usytuowanie:

A) powierzchniowe,

B) głębinowe (wgłębne)

C) przydenne.

3) wg kierunku:

A) poziome

B) pionowe.

4) ze względu na cechy termiczne:

A) pr±dy ciepłe (nios±ce wody o temperaturze wyższej niż temperatura otaczaj±cych wód)

B) pr±dy zimne.

5) wg czasu trwania:

A) stałe

B) okresowe

C) czasowe (pod działaniem chwilowych czynników).
Powi±zania

Lodoicja seszelska, Labradorski Pr±d, Łomonosowa Pr±d, Lód morski, Południoworównikowy Pr±d, Oja-Siwo Pr±d, Pustynia, Równikowe Pr±dy Wsteczne, Zachodnioaustralijski Pr±d, Mierzeja, Zachodnich Wiatrów Pr±d, Somalijski Pr±d, Zliczenie, Tombolo, Ocean,_________________________________________________
P.S. ustaw kodowanie;)


Polecasz? Tak Nie
Polecane prace:
(0) Brak komentarzy