profil

Rodzina jako grupa społeczna

poleca 84% 1115 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rodzina jako grupa społeczna.

Definicja rodziny.
Według międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych rodzina jest to naturalna i podstawowa komórka społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i prawa. Rodzina tworzy społeczeństwo. Jest to jedyna taka komórka, która nie przyjmuje członków z zewnątrz jest grupą rozrodczą. Przekazuje zrębek dziedzictwa kulturowego.

Akty prawne związane z funkcjonowaniem rodziny.
• Konstytucja, podaje definicje małżeństwa, chroni pod względem prawnym rodzinę, małżeństwo, rodzicielstwo, macierzyństwo oraz określa zakres władzy rodzicielskiej.
• Wyżej wspomniany Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy
• Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych (prawo podatkowe)

Warunki powstania rodziny.
Aby mogła powstać rodzina musi zostać spełniony jeden warunek. Dwie osoby muszą żyć w związku małżeńskim (chociaż istnieją wyjątki np. rodzina niepełna). Pomiędzy jej uczestnikami musi więc istnieć jakakolwiek więź pokrewieństwa.

Rodzaje rodzin.
Zazwyczaj jako rodzinę rozumie się dwójkę partnerów i wychowywane potomstwo. Tego typu rodzinę określa się jako nuklearną (w genealogii to rodzina mała), gdy jedno z partnerów zamieszkuje także z rodzicami, to jest to rodzina wielopokoleniowa. Jednak tak naprawdę granic rodziny nie da się jednoznacznie określić, choć da się stopniować pokrewieństwo lub powinowactwo.
Ogół osób, o których wiadomo, że są spokrewnione lub spowinowacone chociażby w linii bocznej, w genealogii również nazywa się rodziną (dla odróżnienia od rodziny małej nazywa ją się rodziną wielką). Rodzinę również stanowi samotny rodzic z wychowywanym własnym lub adoptowanym potomstwem stanowiący rodzinę niepełną jak i dwie osoby tworzące związek małżeński lub inny w tym także nieformalny konkubinat. Sam fakt zamieszkania razem może klasyfikować pewną grupę ludzi jako rodzinę.

Funkcje rodziny.
Rodzina spełnia wiele funkcji m.in.:
• Prokreacyjną- dostarczanie społeczeństwu nowych członków

• Ekonomiczną- zapewnienie członkom rodziny byt materialny na odpowiednim poziomie

• Opiekuńczą- należy otoczyć członków rodziny opieką ( dzieci, osoby starsze)

• Socjalizacyjną- jednostka powinna przyswoić dziecku system wartości, norm,
które funkcjonują w społeczeństwie

• Integracyjną- kontrola społeczna zachowań członków rodziny w tym zachowań
seksualnych

• Rekreacyjno-towarzyską- rodzina powinna zapewnić czas wolny, organizować rozrywkę

W rodzinie można spełniać także 3 funkcje osobowe: małżeńską (być żoną lub mężem), braterska (być siostrą lub bratem) lub rodzicielską (być ojcem lub matką).

Rodzina jako grupa społeczna.
Rodzina jest grupą społeczną na co wskazuje definicja:
Grupa społeczna jest to zbiór co najmniej trzech osób (w niektórych ujęciach dwóch), którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.
Zachodzą w niej trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne osiąganie wyznaczonego celu.
Grupa społeczna charakteryzuje się względnie trwałą strukturą społeczną. Każdy jej członek zajmuje określoną pozycję i między nim a innymi członkami występują więzi społeczne. Miejsce w strukturze jest powiązane z przestrzeganiem przez jednostkę przyjętych w grupie norm społecznych.
Członkowie należący do grup społecznych mają świadomość przynależności do grupy oraz istnieją mniej lub bardziej wyraźne kryteria wyodrębniające tę grupę z szerszego otoczenia.
Rodzinę możemy bez wahania nazwać grupą społeczną, ponieważ spełnia wszystkie jej warunki.
Z lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie pierwszej dowiedziałam się również, że rodzina jest minigrupą, grupą pierwotną (ponieważ miedzy jej członkami są bliskie więzi), grupą nieformalną (bo charakteryzują ją więzi osobiste) oraz grupą o ograniczonym członkostwie(czyli mogą do niej przystąpić osoby po spełnieniu określonego wymogu, w tym wypadku po wstąpieniu do rodziny np. przez małżeństwo).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty