profil

Polska w Unii Europejskiej.

poleca 85% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Pewnego razu tematem lekcji wiedzy o społeczeństwie była obecność Polski w Unii Europejskiej i wynikające z niej korzyści dla Polaków. Uczniowie siedzący w pierwszych rzędach słuchali bardzo uważnie wykładu dotyczącego negocjacji w sprawie członkostwa Polski w UE i ukoronowania wieloletniego wysiłku polskiego społeczeństa na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Nauczyciel tłumaczył, że wejście naszego kraju do UE jest symbolem powrotu Polski do europejskich korzeni oraz zajęcia należnego jej miejsca wśród narodów Europy. Wyjaśniał też, że Polska przystępując do Unii Europejskiej zyskała przede wszyskim znaczne wzmocnienie swej pozycji politycznej i gospodarczej oraz możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie wspólnej polityki. Osiągnięcie celu, jakim było członkowstwo w Uni Europejskiej, nie byłoby możliwe bez stworzenia naszemu krajowi korzystnego otoczenia zewnętrznego. Zdaniem nauczyciela wynikało to w pierwszej kolejności z silnej woli politycznej po stronie państw członkowskich UE, dla których podobnie jak i dla Polski, idea rozszerzenia oznaczała przede wszystkim likwidację pojałtańskiego podziału Europy oraz powrotu do normalności na kontynencie, normalności niezbędnej dla zapewnienia Europie należnego miejsca na arenie międzynarodowej, stworzenia społeczeństwom dalszych perspektyw postępu gospodarczego oraz cywilizacyjnego rozwoju. Gdy słuchałem tych wszystkich wywodów na temat dobrodziejstw, jakie nas jako Polaków spotkały po wejściu Polski do UE, przeniosłem się myślami poza szkolne mury iwyobraziłem sobie, co nasz kraj tak naprawdę zyskuje.
Pomyślałem o rolnictwie, które znacznie się rozwinęło od 2004 roku. Unia jest naszym partnerem handlowym, ale handel produktami rolnymi pomiędzy Unią a Polską nadal natrafia na ograniczenia (oczywiście chodzi tu o ustalanie kontyngentów, ceł oraz subsydiowanie produkcji w Unii, by chronić jej rynek przed tańszymi produktami z zewnątrz). Dzieje się tak, ponieważ niemal od początków istnienia wspólnoty europejskiej kierowano się pewnymi zasadami, takimi jak : zasada wspólego rynku (utworzenie i utrzymanie wspólnego rynku rolnego, w obrębie którego istnieje swobodny przepływ artukułów rolnych i wprowadzone są wspólne ceny), preferencji wspólnoty (pierwszeństwo zbytu na rynku wspólnoty mają artykuły wyprodukowane na jej obszarze), finansowej solidarności (koszty finansowania rolnictwa są ponoszone przez państwa członkowskie). Dzięki temu ceny zbytu są ustalane przez wspólnotę co roku dla większości artykułów rolnych. Dotacje do środków produkcji, korzysta polityka podatkowa i instrumenty polityki kredytowej sprzyjają redukowaniu kosztów produkcji. Moje rozmyślania przerwał kolega informujący mnie o tym, że lekcja się skończyla i zostałem sam w klasie. Wyszedłem więc na korytarz i wśród chałaśliwych rówieśników zupełnie zapomniałem o nurtujących mnie dotąd sprawach.
Jednak temat Unii Europejskiej się nie skończył, ponieważ po kilku dniach do szkoły przyjechało dwóch miłych panów opowiadających o szansach, jakie mamy po ukończeniu liceum.Wspomnieli również, że wspólnota cywilizacyjna i kulturalna, wspólne korzenie Europy Zachodniej i Polski dają możliwość studiowania i osiedlania się na terenie całej Eurpy. Pomyślałem sobie wtedy, że studia za granicą to na pewno atrakcyjna i pożądana forma nauki. Dowiedziałęm się, że wymianę studentów i nauczycieli akademickich w Europie wspiera program Erasmus i już po ukończeniu pierwszego roku studiów można starać się o wyjazd do uczelni jednego z państw Unii Europejskiej. Przeczytałem również, że chcąc studiować za granicą, nie potrzebujemy żadnych certyfikatów językowych. Sam student musi być pewien swoich możliwości - bedzie przecież aktywnie uczestniczyć w zajęciach i egzaminach w takim samym stopniu, jak w swojej macierzystej uczelni. Zazwyczaj jednak można kształcić swoje umiejętności na kursach językowych organizowanych przez uczelnię. Ponadto, kraje, w których używane są języki rzadziej stosowane i nauczane, organizują raz do roku, w ramach programu Erasmus, specjalne, przygotowawcze kursy językowe. Wyjazdy trwają od trzech miesięcy do roku. Muszą jednak zamknąć się w ramach jednego roku akademickiego. Czas, który student spędza poza granicami swojego kraju jest na ogół w pełni uznawany przez macierzystą uczelnię. Ważne jest jednak przedstawienie wykazów zaliczeń. Ważne dla mnie jest również to, że student nie ponosi kosztów nauczania w zagranicznej uczelni, a jego pobyt jest dofinansowywany w formie stypendium. Na pewno nie jest ono jednak wystarczające, by pokryć wszystkie koszty, ale z pomocą może przyjść macierzysta szkoła wyższa. Wiem, że Unia Europejska zachęca polskich studentów do nauki poza granicami ojczyzny, dając szanse na pracę na wysokim stanowisku po ukończeniu edukacji. Prawie to samo powiedzieli panowie odwiedzający naszą szkołę i rozdali nam ulotki ze skróconym opisem zalet studiowania za granicą.
Po interesującym spotkaniu przyszedł czas na lekcję podstaw przedsiębiorczości. Po wejściu do klasy, usiadłem i spojrzałem przez okno. Wtedy uświadomiłem sobie, że oprócz możliwości wyjazdu za granicę w celach edukacyjnych i oprócz korzyści związanych z rozwojem gospodarki my Polacy mamy szansę na lepszą ochronę środowiska. W tym obszarze strona polska negocjowała dostowanie i wdrożenie w Polsce prawa z następujących dziedzin : ochrona przyrody, jakość wód i powietrza, zanieczyszczenia przemysłowe i inne.Z tego co wiem wynegocjowane okresy dostosowawcze pokazują skalę wieloletnich zaniedbań i ich konsekwencje (kumulację niezbędnych kosztów inwestycji). Wskazują także na różnice między obu systemami prawa (polskim i unijnym). Przyjmowany przez Polskę system unijny w znacznie większym stopniu odnosi się do odpowiedzialności producenta, przynosi zatem inne rozwiązania, szczególnie dotyczące ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska. Wdrożenie prawa wspólnotowego w obszarze '' Środowisko" wiąże się z poniesieniem wydatków zarówno inwestycyjnych, jak i pozainwestycyjnych. Pierwsze na pewno związane są z budową oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacyjnych, systemów zaopatrzenia w wodę, urządzeń do przeróbki i bezpiecznego składania odpadów, jak również instalacji ograniczających emisje zanieczyszczeń w procesach przemysłowych oraz instalacji wytwarzających produkty o standardach spełniających wymagania określone w przepisach unijnych. Wydatki pozainwestycyjne związane są przede wszystkim ze wzmocnieniem instytucjonalnym organów administracji publicznej, szkoleniami, utworzeniem systemów informatycznych, zbierania, przechowywania i przekazywania danych, przygotowaniem planów i programów oraz niezbędnych do ich opracowania analiz i ocen. Szacunkowe określenie całości kosztów nie jest wystarczające, by określić skalę zagrożeń społecznych i prognozowanych problemów gospodarczych. Moim zdaniem zmienione normy będą miały istotny wpływ na poprawę jakości życia poprzez między innymi podniesienie poziomu zdrowotności społeczeństwa i wydłużenie średniej długości życia. Sprzyjać będą poprawie jakości biologicznej zasobów wykorzystywanych w rolnictwie, rybołóstwie i leśnictwie. Przyczynią się do powstania nowych rynków, jak np. rynek odzysku i recyklingu odpadów, a w związku z tym mogą sprzyjać lokalnemu zwiększaniu zatrudnienia w związku z koniecznością wykonywania nowych zadań połączonych z ochroną środowiska. Podniosą też poziom bezpieczeństwa ekologicznego kraju i przyczynią się do skuteczniejszej ochrony środowiska.
Po mojej krótkiej refleksji i zapisaniu tematu w zeszycie postanowiłem być aktywnym na lekcji. Zgłosiłem się do opisania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Pani profesor zaprosiła mnie na środek klasy, a ja zacząłem opowiadać o "Promocji innowacji i popieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w projektach badawczych MŚP". Dowiodłem, że w ramach tego programu realizowanych jest obecnie wiele projektów, w których uczestniczą różni polscy przedsiębiorcy. Uczniowie słuchali mnie, ponieważ wiedzą, że przyjęcie przez Polskę polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się do szybszego tempa rozwoju tego sektora, co wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej oraz obniżenie bezrobocia. Wiadomo, że sektor ten będzie mógł uzyskać wsparcie dla swojej działalnośći z funduszy strukturalnych, a Polska jest sygnatariuszem Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw, a także jest uczestnikiem wspólnotowego programu wspierania przedsiębiorców i przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Moim zdaniem, współpraca międzynarodowa ułatwia polskim przedsiębiorcom wspólne przedsięwzięcia gospodarcze i handlowe. Uczestnictwo w unijnych programach skierowanych do przedsiębiorstw tego sektora jest bardzo istotne, gdyż wiąże sie z możliwościami dalszego rozwoju nie tylko ich, ale i całej gospodarki. Moi koledzy wiedzą, że jak najszybsze skorzystanie z oferowanej pomocy unijnej ułatwia sprostanie presji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z krajów UE. Firmy z Unii Europejskiej już teraz korzystają z funduszy unijnych i innych źródeł finansowych (np. wsparcia poszczególnych państw i regionów), co zapewnia im i ich produktom mocną pozycję w porównaniu z przedsiębiorstwami polskimi z lat dziewięćdziesiątych. Z całą pewnością członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma istotne znaczenie dla rozwoju tego ważnego dla polskiej gospodarki sektora. Dzięki wprowadzeniu przepisów unijnych poprawia się otoczenie dla działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Będą one mogły uzyskać wsparcie dla swej działalności z funduszy strukturalnych, z których Polska może korzystać od pierwszego dnia członkostwa. Po zakończeniu wypowiedzi usiadłem, otrzymawszy wcześniej kolejną piątkę wpisaną do dziennika. Tym miłym akcentem zakończyłem pobyt w szkole.
Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że nasz kraj dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej zyskuje bardo dużo. Potrzeba tylko trochę inwestycji i kreatywności ze strony Polaków, aby Polska stała się potężnym krajem. Polskie rolnictwo rozwija się dzięki dotacjom dla rolników. Możemy handlować z innymi państwami UE i unowocześniać zakłady pracy. Finansowane są również działania sprzyjające ochronie środowiska. Dbanie o nasze otoczenie sprawia, że jesteśmy zdrowsi i żyjemy dłużej. Małe i średnie przedsiębiorstwa są wspierane, ponieważ dają miejsca pracy bezrobotnym. UE otwiera się dla młodych ludzi pragnących uczyć się zagranicą. Z myślą o nich powstały różne programy umożliwiające studia na zagranicznych uczelniach. Dzięki przystąpieniu do UE zyskaliśmy bardzo dużo i powinniśmy to umiejętie wykorzystać. Chciałbym, aby pokolenie młodych ludzi, do którego przecież sam należę, nie zmarnowało tej historycznej szansy związanej z wejściem do UE

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut