profil

Scharakteryzuj i oceń stosunek Polaków do mniejszości narodowych. Uzasadnij swoje zdanie i poprzyj je przykładami.

poleca 84% 1479 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Scharakteryzuj i oceń stosunek Polaków do mniejszości narodowych. Uzasadnij swoje zdanie i poprzyj je przykładami.

II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowościowym. Stan ten zmienił się po II wojnie światowej. Spowodowała to eksterminacji Żydów i innych narodowości prowadzona przez nazistów a także zmiana granic. W wyniku akcji wysiedleńczych Polskę opuszczali Niemcy, Żydzi polscy czy Ukraińcy, a powracała ludność polska rozproszona po całym świecie w wyniku wojny. Władze komunistyczne stworzyły państwo, w którym nie było miejsca dla mniejszości narodowych. W następstwie tych działań Polska stała się krajem jednolitym narodowo. Przedstawiciele mniejszości narodowych stanowią zaledwie około 3% ludności. Najliczniejsi są Niemcy, Ukraińcy i Białorusini, następnie Żydzi, Rosjanie i Słowacy.
Dopiero po 1989r. sytuacja mniejszości narodowych zmieniła się na lepsze. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. wprowadziła zakaz dyskryminacji i istnienia organizacji, które by ją szerzyły. Zagwarantowano też przedstawicielom mniejszości narodowych wolność zachowania, możliwość rozwoju własnego języka, tradycji i kultury, a także prawo do tworzenia instytucji edukacyjnych, kulturalnych mających chronić tożsamość narodową. Ordynacja wyborcza do Sejmu zapewnia im przedstawicielstwo w parlamencie, np. mniejszość niemiecka posiada dwóch posłów w Sejmie RP. Także we władzach samorządowych mniejszości posiadają swoich reprezentantów, np. w województwach wschodnich gdzie jest duży odsetek ludności ukraińskiej. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera rozwój oświaty (własnego języka, wiedzy o narodzie, tradycji i kultury), systematycznie wzrasta liczba szkół, w których dzieci oprócz polskiego uczą się języka swojego narodu. Polska przyjęła również szereg umów międzynarodowych chroniących prawa mniejszości narodowych, np. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950r., Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z 1966r., czy Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966r.
Wiedza Polaków na temat mniejszości narodowych jest niewielka. Stąd też w naszych poglądach przeważają stereotypy. Charakterystyczne jest, że osoby, które znają osobiście przedstawicieli innych narodów mieszkających w Polsce odnoszą się do nich pozytywnie. Polacy uważają się za tolerancyjnych, gdyż jest to teraz modne. Tak naprawdę oceniamy innych przez pryzmat historii i negatywnych doświadczeń pojedynczych jednostek. W naszym przekonaniu Żydzi są ludźmi bardzo przedsiębiorczymi, chciwymi, skąpymi, dla których liczą się tylko pieniądze. Wiąże się to z tym, że w przeszłości zajmowali się handlem i lichwą, czyli pożyczkami na procent. Natomiast Niemców nadal kojarzymy z II wojną światową i okrucieństwem hitlerowców. Innym przykładem mogą być Romowie, o których mówi się, że są złodziejami i nie chcą pracować. Zazwyczaj Polacy nie lubią tych mniejszości, które wydają im się najliczniejsze, wiąże się to zapewne z obawą przed ich dominacją w społeczeństwie. O stosunku do mniejszości narodowych decyduje głównie wiek i wykształcenie. Ludzie w podeszłym wieku, mieszkających na wsiach, mający podstawowe wykształcenie najczęściej nie potrafią oszacować ilości ludności innej narodowości niż polska w naszym kraju. Charakterystyczne jest też, że osoby niechętnie odnoszące się do danej mniejszości zazwyczaj zawyżały jej liczebność (dotyczy to głównie Romów i Żydów). Sympatia i szacunek dla obywateli polskich innej narodowości rośnie wraz z wykształceniem. Mieszkańcy dużych miast, wykształceni nie są nastawieni negatywnie do mniejszości narodowych. Ma to na pewno związek z szerszymi horyzontami umysłowymi i odmienną świadomością.
Polacy wiedzę o mniejszościach narodowych czerpią głównie z mediów, dlatego powinny one wspólnie z władzami przedstawiać prawdziwy obraz innych narodowości. Uświadamiać, że nie są one zagrożeniem dla polskiego społeczeństwa. Błędem Polaków jest to, że kierują się stereotypami. Za bezmyślne postępowanie jednostek płaci całe społeczeństwo.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata