profil

Krainy geograficzne

poleca 84% 1216 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
nizina wielkopolska krainy geograficzne w polsce krainy geograficzne w polsce wyżyna kielecka wyżyna kielecka

Niziny ogólnie:
Położenie – Między pasem pojezierzy a Wyżynami Polskimi. Wydzielono Niziny: Śląską, Wielkopolską, Mazowiecką, Podlaską i Polesie Lubelskie.
Klimat – W zachodniej części o cechach oceanicznych, we wschodniej – kontynentalnych. Niewielkie opady (500-800 mm/rok). Wzrost rocznych amplitud temperatur ku wschodowi.
Roślinność – Obszary o największym stopniu wylesienia w Polsce. Na piaskach rosna bory sosnowe. Występuja resztki dawnych puszcz (Knyszyńska, Kampinoska, Białowieska).
Wody – Duże rzeki mają charakter tranzytowy. Znaczne powierzchnie bagien i torfowisk, zwlaszcza we wschodniej części kraju. Brak pojezierzy.
Turystyka – Głównie w duzych miastach gdzie znajduja się liczne zabytki.
Rolnictwo – Najlepiej rozwinięte, ze względu na dobre gleby i korzystne warunki klimatyczne, na Nizinie Śląskiej, orazwysoka kulturę rolną – Nizinie Wielkoposkiej. Uprawia sie ziemniaki, rzepak, buraki cukrowe i pszenicę. Hoduje sie bydło i trzode chlewną. Wokół duzych miast rozwija sie warzywnictwo i sadownictwo.
Przymysł – Rozwinąl sie głównie w dużych miastach: Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Białystoku (elektromaszynowy, środków transportu, chemiczny, włóienniczy). Wokół nich powstały okręgi przemysłowe. W rejonach wydobycia rud miedzi i węgla brunatnego rozwinęło sie gornictwo, hutnictwo i przemysł energentyczny.
Budowa geologiczna – Na powierzchi występuja utwory polodowcowe rzeczne i jeziorne. Główne bogactwa naturalne to: rudy miedzi, węgiel brunatny, gaz ziemny, okruchowe surowce budowlane i ceramiczne.
Gleby – Przeważnie bielice, płowe, bagienne, brunatne. W dolinach dużych rzek – mady. Rzadkie czarne ziemie.
Rzeźba terenu – przeważaja równiny rozciete przez szerokie doliny rzeczne i pradoliny. Większe wyniosłości tworzą jedynie Wał Trzebnicki i Wzniesienia Łódzkie. Powszechne sa też wydmy.

Wyżyny ogólnie:
Położenie – Miedzy Nizinami Środkowopolskimi a Kotlinami Podkarpackimi. Wydzielono: Wyżyne Śląską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Nieckę Niedziańska, Wyżyne Kielecko-Sandomierską, Wyżynę Lubelską i Roztocze.
Klimat – Silnie zróżnicowany. W zachodniej części występuje oddziaływanie morskich mas powietrza, a ku wschodowi natępuje wzrost znaczenie kontynentalizmu klimatu. Warunki klimatyczne Wyżyny Śląskiej zostały silnie przeobrażone wskutek działalności gospodarczej.
Roślinność – tereny przeważnie bezleśne. Resztki grądów, buczyn i puszcz jodłowych. Większe kompleksy leśne: Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Solska.
Wody – Sieć rzeczna rzadka, a cieki niewielkie i ubogie w wodę. W niektórych rejonach silne zanieczyszczenia wod (Wyżyna Śląska). Obszar żródłowy Warty, Pilicy i Nidy, Wieprza i Malej Panwi. Sztuczne zbiorniki wodne: Starachowski, Poraj oraz stawy hodowlane w okolicach Krasnobrodu i Tomaszowa Lubelskiego.
Turystyka – rozwinąla się głównie na obszarach słaobo przekształconych przez człowieka, tam gdzie wystepuja icze i kulturowe atrakcje turystyczne. Główne rejony to: JuraKrakowsko -cześtochowska, Góry Świętokrzyskie, okolice Kielc oraz Lublin i Zamość.
Rolnictwo – Uwarunkowane występowaniem dobrych gleb i tradycjami. Najlepiej rozwinięte na Wyżynie Lubelskiej, Kielecko-Sandomierskiej i w Niecce Niedziańskiej. Uprawia się pszenicę, buraki cukrowe, rzapak, tytoń, chmiel. Silnie rozwinięte jest także warzywnictwo i sadownictwo.
Przemysł – Wykazuje silne zróżnicowania regionalne. Najmniej rozwiniety na wyżynie Lubelskiej, nieco słabiej na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej i Lubelskiej. Uwarunkowany istnieniem bazy surowcowej.
Budowa geologiczna – Różnorodne skały osadowe (piaskowce, zlepieńce, wapienie, margle itp.). Liczne bogactwa mineralne: węgiel kamienny, rudy cynku i ołowiu, rudy żelaza, skały budowalne (piaskowce, zlepieńce) oraz surowce chemiczne (wapienie, gipsy i kreda).
Gleby – zróżnicowanie zależne od podłoża, na którym sie rozwinęły (różne odmiany rędzin, caarnoziemy, gleby brunatne, mady, bielice).
Rzeźba terenu – Silnie urozmaicona, uwarunkowana różnorodnością występujących tu skał i bogatą przeszłością geologiczną. Teren przeważnie falisty z wyraźnymi wyniosłościami powierzchni ziemi (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie, Roztocze) oraz obniżeniami (Niecka Nidziańska).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty