profil

Przyczyny powstawania pożarów

poleca 85% 339 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się:

1. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp. Przejawy nieostrożności to:
-porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych
-palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch
-stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych
-palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa p-porz
-wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych
-nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami aftowymi itp.

2.Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, np. :
-stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości (zmywanie podłóg)
-pranie odzież y benzynie lub innym rozpuszczalniku
-rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo zapalnej
-nieostrożne przelewanie cieczy łatwo zapalnej, np. w pobliżu źródła ognia czy promieniowania cieplnego
-niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi (sztuczne ognie)

3.Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, np. :
-niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych, a w tym -nieprzestrzeganie reżimu przewidzianego w instrukcji
-brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym
-prowadzenie prac remontowo-budowlanych z użyciem otwartego ognia w pobliżu materiałów palnych

4.Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. :
-nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna
-przeciążenie instalacji elektrycznej
-wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń
-nie usuwanie wad mających na awarie w instalacji elektrycznej
-eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych, np. tzw. "kablówek" z drutu aluminiowego, który jest podatny na złamania
-eksploatacja punktów świetlnych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego
-samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń
-naprawa bezpieczników drutem
-stosowanie palnych osłon na punkty świetlne
-zewnętrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji

5.Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. :
-eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub wykonanych prowizorycznie (samodzielnie)
-pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzewczych takich jak grzałki, czajniki, żelazka itp.
-eksploatacja urządzenia grzewczego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego

6. Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, grzewcze i gazowe, np. :
-niewłaściwy dobór oraz stan techniczny urządzenia grzewczego (pęknięcia, nieszczelność, niewłaściwe podłączenia rur dymowych)
-nie zachowanie wymaganej odległości urządzenia ogrzewczego od materiału palnego
-wysypywanie żaru piecowego (szlaki) w miejscu narażonym na zapalenie
-uszkodzenia palenisk, kominów, przewodów dymnych i spalinowych
-występowanie palnych elementów konstrukcyjnych (drewnianych) w kominie
-niewłaściwa obsługa urządzeń i instalacji na gaz propan-butan w butlach (odległość od źródeł ciepła, nieszczelność)
-suszenie lub przechowywanie materiałów palnych jak odzież, surowce, paliwo w bliskim sąsiedztwie ze źródłami ciepła i ognia
-zbyt intensywne palenie w palenisku powodujące wydobywanie się iskier z komina lub zapalenie sadzy
-brak nadzoru nad piecami podczas palenia się w nich

7.Wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja, np.:
-nieprawidłowy dobór konstrukcyjny urządzenia mechanicznego, np. powodującego stałe tarcie, a co za -tym idzie nagrzanie się lub iskrzenie
-brak konserwacji urządzeń, np. łożysk powodujących nagrzanie materiału przylegającego (smaru)
-pozostawienie maszyn i urządzeń lub aparatury w czasie pracy bez fachowego nadzoru technicznego
-brak konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

8.Wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, np. :
-niewłaściwy dobór urządzeń i instalacji (wytrzymałość, średnica, ciśnienie)
-niewłaściwe dozowanie cieczy łatwopalnej w urządzeniu
-nadmierne podgrzewanie pojemników z cieczami łatwo zapalnymi
-pozostawienie bez dozoru pracujących urządzeń technologicznych
-przekraczanie reżimu technologicznego takich jak temperatura, ciśnienie, dozowanie, itp.
-nieszczelności aparatury i urządzeń powodujących wyciek cieczy łatwo zapalnych, itp.
-samodzielne usuwanie automatyki sterowania i kontroli urządzenia

9.Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, np. :
-niewłaściwe magazynowanie materiałów i surowców mogących wchodzić ze sobą w reakcje chemiczne, bądź też reagujących na ciepło, światło, wilgotność, itp.
-przechowywanie materiałów palnych (cieczy) w nieszczelnych naczyniach lub podatnych na stłoczenia

10.Samozapalanie się materiałów
Samozapalanie powstaje na skutek zachodzących procesów biochemicznych w materiale podatnym na takie czynniki. Proces ten powoduje samo ogrzewanie i w konsekwencji często prowadzi do samozapalenia. Samozapaleniu ulegają materiały zaolejone, np. zbite w skrzyni czyściwo, materiały wilgotne takie jak węgiel, siano, pasza, nawozy sztuczne, które są niewłaściwie składowane.

11.Wyładowania elektryczności, które dzielą się na :
-wyładowania atmosferyczne (pioruny)
-wyładowania elektryczności statycznej
Wyładowania atmosferyczne mogą powodować ofiary w ludziach. Na wyładowania tego typu najbardziej narażone są wysokie obiekty i odosobnione drzewa. Powstałym w skutek wyładowań atmosferycznych pożarom można zapobiegać tylko zakładając właściwe instalacje odgromowe czyli piorunochrony.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy