profil

Przyczyny powstawania pożarów

poleca 85% 345 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się:

1. Nieostrożność osób dorosłych, jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp. Przejawy nieostrożności to:
- porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych
- palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch
- stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych
- palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa p- porz
- wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych
- nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami aftowymi itp.

2. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, np. :
- stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości (zmywanie podłóg)
- pranie odzież y benzynie lub innym rozpuszczalniku
- rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo zapalnej
- nieostrożne przelewanie cieczy łatwo zapalnej, np. w pobliżu źródła ognia czy promieniowania cieplnego
- niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi (sztuczne ognie)

3. Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, np. :
- niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych, a w tym - nieprzestrzeganie reżimu przewidzianego w instrukcji
- brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym
- prowadzenie prac remontowo- budowlanych z użyciem otwartego ognia w pobliżu materiałów palnych

4. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. :
- nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna
- przeciążenie instalacji elektrycznej
- wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń
- nieusuwanie wad mających na awarie w instalacji elektrycznej
- eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych, np. tzw. "kablówek" z drutu aluminiowego, który jest podatny na złamania
- eksploatacja punktów świetlnych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego
- samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń
- naprawa bezpieczników drutem
- stosowanie palnych osłon na punkty świetlne
- zewnętrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji

5. Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. :
- eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub wykonanych prowizorycznie (samodzielnie)
- pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzewczych takich jak grzałki, czajniki, żelazka itp.
- eksploatacja urządzenia grzewczego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego

6. Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, grzewcze i gazowe, np. :
- niewłaściwy dobór oraz stan techniczny urządzenia grzewczego (pęknięcia, nieszczelność, niewłaściwe podłączenia rur dymowych)
- niezachowanie wymaganej odległości urządzenia ogrzewczego od materiału palnego
- wysypywanie żaru piecowego (szlaki) w miejscu narażonym na zapalenie
- uszkodzenia palenisk, kominów, przewodów dymnych i spalinowych
- występowanie palnych elementów konstrukcyjnych (drewnianych) w kominie
- niewłaściwa obsługa urządzeń i instalacji na gaz propan- butan w butlach (odległość od źródeł ciepła, nieszczelność)
- suszenie lub przechowywanie materiałów palnych jak odzież, surowce, paliwo w bliskim sąsiedztwie ze źródłami ciepła i ognia
- zbyt intensywne palenie w palenisku powodujące wydobywanie się iskier z komina lub zapalenie sadzy
- brak nadzoru nad piecami podczas palenia się w nich

7. Wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja, np.:
- nieprawidłowy dobór konstrukcyjny urządzenia mechanicznego, np. powodującego stałe tarcie, a co za - tym idzie nagrzanie się lub iskrzenie
- brak konserwacji urządzeń, np. łożysk powodujących nagrzanie materiału przylegającego (smaru)
- pozostawienie maszyn i urządzeń lub aparatury w czasie pracy bez fachowego nadzoru technicznego
- brak konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

8. Wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, np. :
- niewłaściwy dobór urządzeń i instalacji (wytrzymałość, średnica, ciśnienie)
- niewłaściwe dozowanie cieczy łatwopalnej w urządzeniu
- nadmierne podgrzewanie pojemników z cieczami łatwo zapalnymi
- pozostawienie bez dozoru pracujących urządzeń technologicznych
- przekraczanie reżimu technologicznego takich jak temperatura, ciśnienie, dozowanie, itp.
- nieszczelności aparatury i urządzeń powodujących wyciek cieczy łatwo zapalnych, itp.
- samodzielne usuwanie automatyki sterowania i kontroli urządzenia

9. Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, np. :
- niewłaściwe magazynowanie materiałów i surowców mogących wchodzić ze sobą w reakcje chemiczne, bądź też reagujących na ciepło, światło, wilgotność, itp.
- przechowywanie materiałów palnych (cieczy) w nieszczelnych naczyniach lub podatnych na stłoczenia

10. Samozapalanie się materiałów
Samozapalanie powstaje na skutek zachodzących procesów biochemicznych w materiale podatnym na takie czynniki. Proces ten powoduje samo ogrzewanie i w konsekwencji często prowadzi do samozapalenia. Samozapaleniu ulegają materiały zaolejone, np. zbite w skrzyni czyściwo, materiały wilgotne takie jak węgiel, siano, pasza, nawozy sztuczne, które są niewłaściwie składowane.

11. Wyładowania elektryczności, które dzielą się na :
- wyładowania atmosferyczne (pioruny)
- wyładowania elektryczności statycznej

Wyładowania atmosferyczne mogą powodować ofiary w ludziach. Na wyładowania tego typu najbardziej narażone są wysokie obiekty i odosobnione drzewa. Powstałym w skutek wyładowań atmosferycznych pożarom można zapobiegać tylko zakładając właściwe instalacje odgromowe czyli piorunochrony.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 4 minuty