profil

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożarów

poleca 84% 765 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Jak powstaje pożar?

Pożarem nazywamy samorzutne, nie kontrolowane rozprzestrzenianie się ognia w miejscu do tego nie przeznaczonym, powodujące straty materialne i zagrożenie życia.

Pożary powstają w różnoraki sposób, np. poprzez:
- materał palny, który po ogrzaniu się do wysokiej temperatury, wydziela pary i gazy, które zaczynają się palić
- papier lub słomę, które łatwo mogą zapalić się od płomienia zapałki bądź iskry
- używanie światła z płomieniem otwartym itd.

2.Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów

· Nieostrożność i beztroska
- pozostawienie na czas nieobecności w domu włączonego grzejnika, kuchenki, żelazka itp.
- Palenie papierosów i rzucanie niedopałków w obejściach, stodołach, w lesie
- Używanie światła z płomieniem otwartym w miejscach gdzie mogą znajdować się łatwopalne substancje chemiczne.
- Rozpalanie ogniska w pobliżu lasu, bądź w samym lesie, bez odpowiedniego zabezpieczenia
- Pozostawianie źródeł ognia w miejscach dostępnych dla dzieci
-
· Wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych
- wykonanie instalacji elektrycznej z nieodpowiednich przewodów lub nieprawidłowe ich połączenie
- niewłaściwe podłączenie przewodów do gniazd wtykowych lub punktów świetlnych
- przeciażenia i zwarcia przewodów
- używanie niewłaściwych bezpieczników o dużej mocy do urządzeń o małej mocy lub stosowanie drutu do ich naprawy
- niewłaściwe izolowanie złączy przewodów i nieodpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem czynników zewnętrznych

· Wady budowlane i zastosowanie niewłaściwych materiałów
- zbyt małe odległości między budynkami
- stosowanie materiałów nieogniotrwałych lub brak w kominach urządzeń przechwytujacych iskry
- pokrywanie dachów słoma lub gniotem

· pioruny
- uderzenie pioruna w odosobnione budynki, pojedyncze drzewa, transformatory
3.Sposoby ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa to ogół przedsięwzięć ,czynności i zabiegów profilaktycznych mających na celu ochronę życia, mienia i zdrowia przed pożarem
Podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice śniegowe, gaśnice proszkowe, gaśnice wodne, agregaty· zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków
ze względu na ich funkcje i liczbę osób, które mogą się w nich znajdować dzieli się na grupy:
- I: budynki użyteczności publicznej
- II: budynki do uzytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
- III: szkoły, budynki biurowe, ośrodki zdrowia, domy studenckie, internaty, hotele, zakłady karne
- IV: budynki mieszkalne
- V: archiwa, muzea, biblioteki
Podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest ścisłe stosowanie zasad w obchodzeniu się z wszelkimi możliwymi źródłami ognia.
- materiały łatwopalne mogą być składowane w bezpiecznej odległości od urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych, ogrzewczych
- kominy muszą być utrzymane w należytym stanie
- wejścia do piwnic, strychów i dachów powinny być pozamykane
- korytarze nie mogą być zatarasowane jakimikolwiek przedmiotami
1. Fotoluminescencyjne oznakowanie ppoż. i ewakuacyjne, schematy ewakuacyjne (produkcja własna).Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru i ochronić przed zapaleniem sąsiednie budynki stosuje się:
· stropy niepalne
· ściany przeciwpożarowe
· odpowiednie odległości pomiędzy budynkami
· materiały ogniotrwałe na dachach budynków

· ochrona lasów
aby ochronić las przed pożarem stosuje się:
- pasy przeciwpożarowe
- znakowanie stanowisk czerpania wody
- zakaz rozniecania ognia w odległości 100m od granicy lasu, na obszarach łąk, torfowisk, wrzosowisk

· ochrona płodów rolnych
- sterty, stogi i brogi ustawia się co najmniej 30m od budynków, dróg i torowisk
- sterty, stogi i brogi ustawia się minimum 100 metrów od lasów i terenóe zadrzewionych
- wokół nich powinna być powierzchnia pozbawiona materiałów palnych (szerokość:2m)

Największy w ostatnim dziesięcioleciu pożar szpitala w Polsce!. W nocy tuż po godz. 3-ciej dnia 23 kwietnia 1998r. zgłoszono meldunek o pożarze, akcja trwała ponad 12 godz.


4.Obowiązki władz administracyjnych, właścicieli domów mieszkalnych i mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zadania ochrony przeciwpozarowej spoczywają na :
- administracji
- właścicielach domów mieszkalnych
- mieszkańcach tych domów
Zadania te mogą mieć charakter:
· zapobiegawczo-techniczny
- uodparnianie budynku na działanie ognia
- rozbiórka komórek i przybudówek z łatwopalnych materiałów
- ulepszenie dojazdu do urządzeń wodnych
- przeglądy i remonty urządzeń instalacyjnych

· kontrolny
- kontrola przestrzegania przepisów ppoż
- rozmieszczenia sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych
- przejść w korytarzach piwnicznych, na klatkach schodowych itp.


A co ma zrobić mieszkaniec jeśli już wybuchnie pożar?
- gdy zobaczysz dym lub ogień:
· powiadom domowników o pożarze
· zadzwoń pod numer 998:
- należy podać:
· swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
· adres i nazwę obiektu,
· co się pali, na którym piętrze,
· czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
· jeśli jest to możliwe przystąp do gaszenia pożaru
· jeśli nie jest to możliwe należy opuścić budynek

- jeśli wyjście z budynku jest w jakiś sposób uniemozliwione, należy:
· zamknąć drzwi i uszczelnić je mokrymi ręcznikami lub kocem
· pozostać przy oknie i poczekać na pomoc straży pożarnej

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut