profil

Powstanie Państwa Polskiego

poleca 85% 534 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Chrzest polski bitwa pod Cedynią

Powstanie państwa polskiego
1Plemiona lechickie
-plemiona te zamieszkiwały dorzecze Wisły i odry
-plemiona tworzyły organizacje terytorialne zwane Opolami
-rządził wiec wolnych mieszkńców-Opole
-grody-odbywały się tam wiece i ludność mogła się chronić
-związki starsze od opolów-plemiona
-taką wielką rodzine łączyło: kultura,podobe formy życia, gospodarowania, obyczaje, prawo oraz organizacja
-rosła rola plemiennej starszyzny czyli możnych-dysponowali własnymi grupami zbrojnymi-drużynami
-między rodami- bitwy ->wyodrębnił się najpotężniejszy ród i nazwano ich książętami
-plemiona:ślężanie, goplanie, wiślanie, lędzianie, polanie, Mazowszanie, Pomorzanie
2 Początki dynastii piastów
-Piast->Siemowit->Lestek->siemomysł
-siemowit-zdobył władzę po obaleniu poprzedniej dynastii Popiela
-później nastąpiła dynastia pistowska
3Państwo Mieszka
-972 bitwa pod Cedynią zdobył pomorze
-990 śląsk i terytorium Wiślan z Krakowem
-zjednoczył w ten sposób wszystkie plemiona lechickie
-główne ośrodki:Gniezno i Poznań
-cały obszar księstwa pokryto siecią grodów
-grody stały się miejscami sprawowania władzy nad ludnościa księstwa, zarządzających okręgiem grodowym, wymierzających sprawiedliwość, pobierających daniny, magazynowano zebrane dobra pochodzące z danin narzuconych ludności i pobieranych w zbożu, bydle, rezydowali drużynnicy wymuszający posłuch ludności zależnej
-w rękach księcia- władza wojskowa, administracyjna, prawodawcza, sądowa, skarbowa
-ten silnie scentralizowany ustrój polityczny- system prawa książęcego
4Crzest polski i stosunki z papiestwem
-chrzes996 w obrządku łacińskim oraz wprowadzenie swojego księstwa w system polityczny europy
-małżeństwo z Dobrawą(księżniczką czeską)
-968 w państwie Mieszka powstało biskupstwo misyjne majace na celu nauczanie i chrzczenie ludności
-Mieszko dzięki temu uzyskał mocniejszą pozycję względem Niemiec choć nadal uznawał zwierzchnictwo cesarza i płacił mu daninę
-po śmierci Dobrawy, niemiecka księżniczka Oda
-zerwał sojusz z Czechami i odebrał mu śląsk i Kraków
-mieszko ofiarował swoje państwo papieżowi
5państwo Piastów u schyłku X stulecia
-dwa procesy powstania państwa1. Wyodrębnienie się starszyzny plemiennej i formowanie się w poszczególnych plemionach władzy książęcej oraz konfliktów między plemionami i łączenie się ich2.powstanie państwa polskiego było przełomem w odniesieniu do czasów plemiennych, dokonał się on w krótkim czasie w ciągu których przełamane zostały plemienne odrębności, zbudowana jednostka i scentralizowana organizacja zwierzchnia z osobą księcia na szczycie
-mieszko i jego grupa możnych wprowadzili nowe metody zgodne z chrześcijaństwem:metody rzadzenia, pobieranie i dzielenie danin, przestrzenny podział państwa, wymierzania sprawiedliwości
- dzięki temu państwo polskie było zdolne do trwałego istnienia i mogło współzawodniczyć z innymi państwami europy
-wraz ze śmiercia mieszka skończyło się to

Podoba się? Tak Nie