profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Polskie rzeki charakterystykapoleca76%
Geografia

Wody Polski

Wody w Polsce Spis treści 1. Sieć Rzeczna 2. Jeziora 3. Sztuczne zbiorniki wodne 4. Kanały Rzeczne 5. Bagna i mokradła 6. Wody podziemne (Mineralne) 7. Morze Bałtyckie 8. Deficyt wód Niemal cały obszar Polski leży w zlewisku Morza...poleca77%
Geografia

Rzeki w Polsce

Współczesna sieć rzeczna jest wynikiem wielu procesów zmieniających rzeźbę Polski pod koniec trzeciorzędu i w czwartorzędzie. Na układ dolin rzecznych na obszarach górskich i wyżynnych wpłynęła głównie tektonika i litologia, a na nizinach...poleca83%
Chemia

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

umożliwiające przemieszczanie wód z regionów zasobnych do regionów gdzie występują jej niedobory oraz oczyszczalnie ścieków służące do oczyszczania wody . Zasoby wodne Polski są stosunkowo niewielkie, a wpoleca79%
Geografia

Wody powierzchniowe i podziemne Polski

Do zasobów wodnych Polski należą wody powierzchniowe, czyli rzeki, jeziora, stawy i bagna, a także wody podziemne. Rzeki Największa polską rzeką jest Wisła. Powstaje z połączenia dwóch potokówpoleca84%
Geografia

Wody lądowe Polski

hydrograficzna Polski , którą tworzą: rzeki, jeziora, bagna, wody podziemne i źródła, została ukształtowana w południowej Polsce w trzeciorzedzie, a w północnej w czwartorzędzie. Na podstawie badań ipoleca83%
Biologia

Zanieczyszczenia wody

1) Zanieczyszczenia wody Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilościpoleca79%
Chemia

Rola wody w życiu człowieka

oceanach (97,4%). Wody słodkiej jest jednak bardzo mało, bo tylko 2,6%. Zasoby wodne Polski są niewielkie w porównaniu do zasobów wodnych innych państw. Kryzys wodny zagraża współczesnemu