profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Polskie rzeki charakterystykapoleca76%
Geografia

Wody Polski

Wody w Polsce Spis treści 1. Sieć Rzeczna 2. Jeziora 3. Sztuczne zbiorniki wodne 4. Kanały Rzeczne 5. Bagna i mokradła 6. Wody podziemne (Mineralne) 7. Morze Bałtyckie 8. Deficyt wód Niemal cały obszar Polski leży w zlewisku Morza...poleca77%
Geografia

Rzeki w Polsce

Współczesna sieć rzeczna jest wynikiem wielu procesów zmieniających rzeźbę Polski pod koniec trzeciorzędu i w czwartorzędzie. Na układ dolin rzecznych na obszarach górskich i wyżynnych wpłynęła głównie tektonika i litologia, a na nizinach...poleca83%
Chemia

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

umożliwiające przemieszczanie wód z regionów zasobnych do regionów gdzie występują jej niedobory oraz oczyszczalnie ścieków służące do oczyszczania wody . Zasoby wodne Polski są stosunkowo niewielkie, a wpoleca84%
Geografia

Wody lądowe Polski

hydrograficzna Polski , którą tworzą: rzeki, jeziora, bagna, wody podziemne i źródła, została ukształtowana w południowej Polsce w trzeciorzedzie, a w północnej w czwartorzędzie. Na podstawie badań ipoleca83%
Biologia

Zanieczyszczenia wody

1) Zanieczyszczenia wody Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilościpoleca76%
Geografia

Wody powierzchniowe Polski

Wody powierzchniowe Polski Trzecią, pod względem zajmowanego areału, formę użytków stanowią wody powierzchniowe. Obszar zajęty przez nie w 1994 r. wynosił 830 tys. ha, co stanowi 2,65poleca82%
Chemia

Zanieczyszczenia wody.

postępującą urbanizacja. Obecnie większość wód powierzchniowych Polski jest zanieczyszczona , a jakość wód podziemnych także ulega pogorszeniu. Wody wielu rzek w naszym kraju nie nadają się nawet do