profil

Zanieczyszczenie wody

poleca 85% 271 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby egzystencji. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składnikiem każdej żywej komórki. Jest potrzebna we wszystkich procesach przemiany materii. Ciało człowieka zawiera od 58% do 65% wody, ryby około 80%, rośliny lądowe zawierają od 50% do 75% a rośliny wodne nawet do 98%. W ciągu doby dorosły, zdrowy człowiek powinien spożyć
2,5L wody. Przyjmujemy wodę w pokarmach i napojach, a wydalamy w postaci moczu i potu, część zaś zużywana jest w procesach przemiany materii. Zbyt mała ilość spożycia wody powoduje odwodnienie organizmu oraz zaburzenie procesów życiowych: trawienia, oddychania, krążenia krwi i wydalania. W końcu jednak może spowodować śmierć.

Zanieczyszczenia wód

Czystość wody jest niewątpliwie problemem w skali światowej. W krajach rozwiniętych nie wchodzi już w rachubę nie tylko picie wody bezpośrednio z rzek, ale i jakość wody z kranu często budzi wątpliwości skażenie rzek i wód gruntowych, z których człowiek czerpie wodę pitną stale rośnie. Woda ta, do której zresztą spływają ścieki, jest oczywiście oczyszczana, ale najbardziej zaawansowane technologie nie zdołają wyeliminować wszystkich zanieczyszczeń. W dodatku ścieki pochodzące z przemysłu, rolnictwa i gospodarstw domowych coraz bardziej pogarszają stan wód. Ren, najważniejsza rzeka Europy, zbiornik wody pitnej dla 20 mln osób, jest równocześnie jedną z najbardziej zanieczyszczonych na świecie: rocznie wprowadza się do niej około 10 tys. ton najróżniejszych substancji chemicznych. Różne gałęzie przemysłu, szczególnie chemiczny, hutniczy i metalurgiczny powodują przedostawanie się do wody wielu produktów toksycznych: metali ciężkich, arsenu, cyjanków... a przecież kadm jest toksyczny dla nerek. Na "zwykłe" skażenie wód powierzchniowych nakładają się regularnie skutki wypadków np. pożary fabryk chemicznych.

Wodę zatruwają także niektóre praktyki stosowane w rolnictwie. Nawozy sztuczne i pestycydy, jak również gnojowica z chlewni, wprowadzają do niej azotany. Azotany same w sobie nie są szkodliwe, ale przekształcone w azotyny mogą być bardzo niebezpieczne wywołując np. sinice na którą narażone są przede wszystkim niemowlaki. Podobnie jak fosforany z proszków do prania tak i azotany powodują też zjawisko eutrofizacji, to znaczy gwałtowny rozwój alg i roślin wodnych, zapychających urządzenia zasilające w wodę i nadających jej przykry smak.
Zarówno wody powierzchniowe jak i podziemne są już zanieczyszczone, należy więc zaprzestać wrzucania do nich toksycznych odpadów i poprawić metody uzdatniania. W krajach ubogich na problem zanieczyszczenia wody nakładają się trudności dostępu do niej: jedynie 1/4 ludności planety korzysta z wody bieżącej. Jeżeli półtora miliarda osób nie ma dziś wody pitnej, to aż 1.8 mld ludzi, w tym 330 mln w krajach OECD, nie ma nawet instalacji sanitarnych. Aby zapewnić wodę pitną ludności miejskiej w trzecim świecie w roku 2003, potrzeba środków finansowych przekraczających absolutnie możliwości tych krajów. Trudno się, zatem dziwić, że choroby związane ze złą jakością wody znajdują się tam na czołowych miejscach listy przyczyn śmiertelności.

Krążenie wody w przyrodzie
Woda w przyrodzie znajduje się w ciągłym ruchu , zmieniając stan skupienia i krążąc między atmosferą , powierzchnią ziemi i litosferą. Krążenie wody wywołane jest głównie przez dwa czynniki : energię parowania słonecznego i siłę ciężkości . Energia słoneczna powoduje parowanie z wolnej powierzchni wody : z oceanów , mórz , jezior i rzek , a także wód występujących w roślinach, zwierzętach , glebie i gruncie.
Woda w postaci pary wodnej przenika do atmosfery , gdzie wędruje wraz z prądami powietrza - niekiedy na bardzo duże odległości. Faza atmosferyczna w cyklu krążenia kończy się opadem. Opad dostający się na powierzchnię lądu rozpoczyna fazę kontynentalną , która obejmuje spływ powierzchniowy , ewentualnie infiltrację wody i odpływ podziemny. Proces zatrzymania , czy też zwolnienia krążenia wody w jej naturalnym obiegu nazywamy retencją. Obserwujemy retencję powierzchniową , np. śniegową , lodową , lodowcową , rzeczną i jeziorną oraz retencję podziemną : glebowa , gruntowa , wód wgłębnych i głębinowych.. Bardzo ważnym procesem zachodzącym w cyklu obiegu przyrodniczego wody jest infiltracja - polega ona na wnikaniu , wsiąkaniu wody opadowej bądź powierzchniowej w litosferę , globalnie infiltracji na lądach podlega ok. 20% opadu , 17,4% spływu powierzchniowego i aż 62,6% spływu powierzchniowego. Dla Polski procent infiltrujących wód opadowych osiąga średnio ok.18,2% , wobec 19,3% infiltracji opadów w europie zachodniej i środkowej , w strefach eksploatacji węgla infiltracja sięga ok.505 np. Górny Śląsk.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty