profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

I sekretarz KC KPZR

poleca43%
Słownik postaci historycznych

Chruszczow Nikita S.

Pochodził z biednej rodziny chłopskiej. Spędził dzieciństwo i młodość ciężko pracując fizycznie, najpierw na wsi, następnie m.in. w kopalniach węgla w Donbasie. Tam zainteresował się marksizmem, w 1917 przyłączył się do rewolucji październikowej. Uczestniczył w wojnie domowej jako komisarz polityczny w Armii Czerwonej. Ukończył studia w Akademii Przemysłowej w Moskwie. Kontynuował karierę w partii: 1934–64 członek KC KPZR, 1939–64 jej Biura Politycznego,1935–38 i 1949–53 I sekretarz...

poleca100%
Słownik postaci historycznych

Gorbaczow Michaił S.

Urodził się w rodzinie mieszkającej w kołchozie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. Od 1952 działacz KPZR, 1970–78 I sekretarz Staropolskiego Krajowego Komitetu KPZR, od 1978 sekretarz ds. rolnictwa w KCKPZR, od 1980 członek Biura Politycznego, w latach 1985–91 sekretarz generalny KC KPZR. Prowadził politykę wyrażoną w hasłach: „pierestrojka” (przebudowa systemu gospodarczego i życia społecznego) oraz „głasnost” (jawność życia politycznego). W 1989 wycofał...

polecab/d
Słownik postaci historycznych

Breżniew Leonid I.

Członek Komsomołu od 1923, WKP(b) od 1931.W 1936 został inżynierem metalurgiem. W czasie wojny z Niemcami 1941–45 komisarz polityczny w Armii Czerwonej. Po wojnie m.in. I sekretarz KZ KP(b) w Mołdawii 1950–52, I sekretarz KP Kazachstanu1952–56. W latach 1956–64 sekretarz KC KPZR, 1960–64 i od 1977przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. W 1964 w wyniku obalenia N. Chruszczowa < Chruszczow Nikita S. > został I sekretarzem, w 1966 sekretarzem generalnym KC KPZR. Za jego kadencji...poleca85%
Historia

Po II Wś

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. USA 24 czerwca 1948r.-maj 1949r.- Blokada Berlina, rozpoczęcie zimnej wojny. ZSRR KPZR- Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego- Nikita Chruszczow - pierwszypoleca86%
Historia

PRL.

Publicznego i w grudniu 1954 r. powstało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) oraz Komitet d/ s Bezpieczeństwa Publicznego. X Departament MBP przestał istnieć. Ze stanowisk usunięto część staregopoleca85%
Historia

Przewrót na Kubie

, zawierającą żądanie przywrócenia na Kubie stanu poprzedniego, czyli wycofania rakiet. 26 X Nikita Chruszczow przysłał odpowiedź, w której proponował USA przerwanie blokady i oficjalne zobowiązanie się do