profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Administracja pytaniapoleca85%
Administracja

Pytania z administracji

Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne 32.Akty prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego – specyficzna grupa aktów powszechnie obowiązujących. Posiadają wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązują tylko na obszarze działania organu, który...poleca86%
Historia

Pytania

1. W jakim celu tworzona jest administracja zespolona i z jaką zasadą się wiąże? *Koordynowanie działań różnych resortów na szczeblu centralnym, np. za pośrednictwem kolegialnej rady ministrów, natomiast w terenie – zespolenie agend kilku...poleca85%
Administracja

Zagadnienia wraz z omówieniem dotyczące nauki administracji

ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1) Geneza nauki administracji ? ewolucja administracji Lorenz von Stein: - łączył opis rzeczywistej administracji z rozważaniami natury politycznej czy ekonomicznej, - badał jakpoleca85%
Prawo

Przykładowe pytania testowe-historia administracji

został wydany w: a) 1422 b)1430 c)1433 9.Sołtys wsi lokowanej na prawie niemieckim miał prawo do zatrzymania z zebranego czynszu a) 1/4 b) 1/3c)1/6 10. Stanowisko stałego Księcia Litewskiego na Litwiepoleca85%
Administracja

Nauka administracji

. socjologiczne ujęcie administracji publicznej Metody badawcze socjologii: Pamiętniki osób zatrudnionych w adm lub korzystających z jej usług, technika obserwacji: uczestnicząca (dokonywana przezpoleca85%
Administracja

Nauka administracji

. Administrację państwową można wyodrębnić z całości administracji publicznej ze względu na jej stabilność i trwałość, a także zasięg historyczny.I w płaszczyźnie przedmiotowej i w podmiotowej pojęciowopoleca91%
Prawo

Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym odpowiedz na pytania.

Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) odpowiedz na następujące pytania : 1) Kto