profil

Pytania

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. W jakim celu tworzona jest administracja zespolona i z jaką zasadą się wiąże?
*Koordynowanie działań różnych resortów na szczeblu centralnym, np. za pośrednictwem kolegialnej rady ministrów, natomiast w terenie – zespolenie agend kilku ministrów w ręku jednego i tego samego pionu organizacyjnego, oraz tworzenie odrębnych pionów administracji, podporządkowanych hierarchicznie poszczególnym ministrom (administracja niezespolona, specjalna). Zasada zespolenia pozwalała zmniejszyć ujemne skutki skrajnej resortowości, podczas gdy zasada specjalizacji prowadziła do silniejszego związania pionów administracji specjalnej z administracją centralną, zwiększała stopień fachowości i koncentracji na specyficznym przedmiocie działania. !! Wiąże się z zasadą resortowości.
2. Co oznacza zasada centralizacji ?
* Podporządkowanie organów niższego stopnia organom nadrzędnym oraz skupienie decyzji w organach centralnych i naczelnych. Brak samodzielności organów niższego szczebla i ścisłe ich uzależnienie od struktur nadrzędnych, które kierują ich pracą. Zależności osobowa i służbowa. Osobowa – związana z decydowaniu o przyjęciu do służby, dysponowaniem osobą pełniącą funkcję w organie administracyjnym, itp. Służbowa – wiązała się z upoważnieniem do wydawania poleceń służbowych, czy też wyznaczeniem kierunków działania organu podległego.
3. Co oznacza zasada decentralizacji ?
* Brak zależności służbowej i osobowej. Domniemanie samodzielności i niezależności podmiotów. Formę decentralizacji stanowił samorząd, którego istotą było powierzenie zarządu sprawami publicznymi samym zainteresowanym, czyli zrzeszeniu obywateli. Mogło ono mieć charakter terytorialnym, zawodowy, gospodarczy czy majątkowy.]
4. Z jaką zasadą wiąże się z funkcjonowanie samorządu?
*Z zasadą decentralizacji.
5. Na czym polega zasada koncentracji i dekoncentracji?
* Z koncentracją mamy wówczas, gdy kompetencji przyznane administracji państwowej mają być spełnione przez szczeble wyższe, zwłaszcza przez szczebel centralny. Następuje wówczas skupienie decyzji z reguły w jednych rękach (ministra, wojewody, gubernatora itp. )
* Dekoncentracja to powierzenie kompetencji administracyjnych także organom terenowym, zwłaszcza szczebla podstawowego, co prowadzi do rozłożenia prawa decyzji i odpowiedzialności pomiędzy różne czynniki, niezależnie od tego, czy organy niższego stopnia mają jakikolwiek zakres niezależności od organów nadrzędnych. Najczęściej obie te zasady wzajemnie się przenikają.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta