profil

Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym odpowiedz na pytania.

poleca 91% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) odpowiedz na następujące pytania:


1) Kto i w jakim akcie normatywnym tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice?
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice.

2) W jaki sposób mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia?
Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum powiatowe-lub za pośrednictwem organów powiatu.

3) Jakie organy powiatu są wymienione w ustawie?
W wyżej wymienionej ustawie wymienione są takie organy powiatu, jak rada powiatu i zarząd powiatu.

4) Jaki organ jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu?
Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest rada powiatu.

5) Jaki organ jest organem wykonawczym powiatu?
Organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu.

6) Kto wchodzi w skład Zarządu Powiatu?
W skład zarządu powiatu wchodzi starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

7) Kto wybiera Zarząd Powiatu?
Zarząd powiatu jest wybierany przez radę powiatu w liczbie 3-5 osób, w tym starostę i wicestarostę w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków określa w statucie rada powiatu.

8) Jakie są zadania Zarządu Powiatu?
Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należą w szczególności:
a) Przygotowywanie projektów uchwał rady,
b) Wykonywanie uchwał rady,
c) Gospodarowanie mieniem rady,
d) Wykonywanie budżetu państwa,
e) Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.

9) Jakie podmioty stanowią powiatową administrację zespoloną?
Powiatową administrację zespoloną stanowią :
− starostwo powiatowe,
− powiatowy urząd pracy będący jednostką organizacyjna powiatu,
− jednostki organizacyjne będące aparatem pomocniczym kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

10) Jakie są zadania Starosty Powiatu?
Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu.
Ponadto Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
− powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
− zatwierdza programy ich działania,
− uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
− w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
− zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

11) W jakim zakresie powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym?
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
A. Edukacji publicznej,
B. Promocji i ochrony zdrowia,
C. Pomocy społecznej,

D. Polityki prorodzinnej,
E. Wspieranie osób niepełnosprawnych,
F. Transportu zbiorowego i dróg publicznych,
G. Kultury i ochrony dóbr kultury,
H. Kultury fizycznej i turystyki,
I. Geodezji, kartografii i katastru,
J. Gospodarki nieruchomościami,
K. Administracji architektoniczno-budowlanej,
L. Gospodarki wodnej,
M. Ochrony środowiska i przyrody,
N. Rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
O. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
P. Ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
Q. Przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
R. Ochrony praw konsumenta,
S. Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
T. Obronności,
U. Promocji powiatu,
V. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty