profil

Powietrze

poleca 47% 130 głosów

Gazowa powłoka Ziemi, czyli atmosfera, składa się z czterech głównych warstw: troposfery, stratosfery, mezosfery i termosfery przechodzącej w egzosferę. Atmosfera, w zależności od odległości od powierzchni Ziemi, ma różny objętościowy skład procentowy. Powietrze – czyli mieszanina gazów budujących atmosferę ziemską – w dolnej części atmosfery ma następujący skład:

składnik powietrza [%] objętościowy
stała zawartość w atmosferze
azot 78,08
tlen 20,95
argon 0,93
neon 0,002
hel 0,0005
krypton 0,0001
wodór 0,00005
zmienna zawartość w atmosferze
tlenek węgla(IV) 0,03

Schemat budowy atmosfery ziemskiej przedstawiono poniżej.

Schemat budowy atmosfery ziemskiej

Najważniejszymi gazami wchodzącymi w skład atmosfery, mającymi znaczenie dla życia i gospodarki człowieka, są: azot, tlen, wodór i tlenek węgla (IV). Krótką charakterystykę tych substancji przedstawiono poniżej.

charakterystyka wybranych składników powietrza
azot Azot został odkryty w 1772 roku przez Daniela Rutherforda. Jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, słabo rozpuszczalnym w wodzie, o gęstości mniejszej od gęstości powietrza. Azot otrzymuje się w przemyśle w procesie frakcjonowanej destylacji powietrza, w laboratorium otrzymywany jest np. przez rozkład azotanu(III) amonu.
tlen Tlen został odkryty w 1774 roku przez Josepha Prietley’a. Tlen jest pierwiastkiem występującym w dwóch odmianach alotropowych: jako tlen dwuatomowy (O2) i tlen trójatomowy, czyli ozon (O3). Tlen dwuatomowy to bezbarwny, bezwonny gaz, cięższy od powietrza.Ozon jest niebieskim gazem o charakterystycznym zapachu, w dużych ilościach jest toksyczny. W przemyśle tlen otrzymywany jest w procesie frakcjonowanej destylacji powietrza, w laboratorium otrzymywany jest z manganianu(VII) potasu, azotanu(V) potasu, chloranu(V) potasu lub tlenku rtęci(II). Substancje te poddaje się rozkładowi termicznemu.
wodór Wodór został odkryty przez Henry’ego Cavendisha w 1766 roku. Jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, nierozpuszczalnym w wodzie, ma gęstość mniejszą od gęstości powietrza. Wodór na skalę przemysłową otrzymuje się np. przez elektrolizę wody lub reakcję pary wodnej z koksem. W laboratorium wodór można otrzymywać w wyniku reakcji cynku z kwasem solnym.
tlenek węgla(IV) Tlenek węgla(IV), zwyczajowo nazywany dwutlenkiem węgla, jest bezwonnym gazem, cięższym od powietrza, rozpuszczalnym w wodzie. Na skalę przemysłową otrzymywany jest z węgla kamiennego, w laboratorium – w wyniku rozkładu węglanów.
poleca 49% 39 głosów

Otrzymywanie wybranych składników powietrza

Niektóre gazowe składniki powietrza można otrzymać w wyniku frakcjonowanej destylacji powietrza. W procesie tym, przy użyciu wysokiego ciśnienia i niskiej temperatury, skrapla się powietrze. Następnie skroplone powietrze ogrzewa się w specjalnych urządzeniach, co powoduje, że mieszanina osiąga kolejno temperatury wrzenia odpowiednich składników. Kolejność otrzymywania składników powietrza jest zdeterminowana ich temperaturami wrzenia, tak więc najpierw otrzymuje się azot, potem argon, a na...

poleca 68% 232 głosów

Zanieczyszczenia powietrza

W wyniku działalności człowieka do atmosfery emitowanych jest wiele substancji naturalnie niewystępujących w powietrzu lub zwiększających zawartość niektórych składników powietrza, np. tlenku węgla(IV). Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na naturalne i antropogeniczne (sztuczne). Skutkami zanieczyszczeń powietrza są zjawiska takie jak: kwaśne deszcze dziura ozonowa efekt cieplarniany

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty