profil

Zmiany zaludnienia Ziemi

poleca 49% 70 głosów

Zmiany liczby ludności zamieszkującej Ziemię przez wiele tysięcy lat postępowały bardzo wolno. W historii zmian zaludnienia Ziemi pojawiały się okresy przełomowe, charakteryzujące się nagłym przyspieszeniem wzrostu liczby ludności. Wywołane były one rewolucyjnymi przemianami w sposobie produkcji i organizacji życia społecznego. Pierwszym takim przełomowym okresem była rewolucja rolnicza, która rozpoczęła się ok. 10 tys. lat temu. W jej wyniku doszło do stopniowego udomowienia niektórych gatunków roślin i zwierząt, opanowania nowych metod produkcji rolnej, zwiększenia wydajności pracy i produktywności ziemi. Umożliwiło to stopniowe przejście ludności od łowiectwa i zbieractwa, wymuszających koczowniczy tryb życia, do stałego osadnictwa. Szacuje się, że ok. 8000 tys. lat p.n.e. liczba ludności Ziemi wynosiła ok. 10 mln. Dalszy wzrost postępował stosunkowo wolno i na początku naszej ery zaludnienie świata wahało się między 160-250 mln. Do roku 1000 n.e. zaludnienie Ziemi wzrosło stosunkowo nieznacznie do ok. 320-340 mln, zaś do roku 1750 uległo podwojeniu i wynosiło mniej więcej 790 mln.
W XVIII wieku rozpoczęła się rewolucja przemysłowa – drugi ważny moment w dziejach cywilizacji, będący zarazem ważnym impulsem wzrostu zaludnienia Ziemi. Wiązała się ona głównie z rozwojem przemysłu, który przyczynił się do dynamicznego rozwoju miast i przyspieszył proces urbanizacji. Poprawie uległy również warunki życia ludności a stopniowy rozwój opieki medycznej wpłynął na wydłużenie się przeciętnego trwania życia. Rewolucja przemysłowa początkowo objęła Europę Zachodnią oraz Amerykę Północną, a po II wojnie światowej także pozostałe obszary Ziemi. Szczególnie dynamiczny wzrost liczby ludności nastąpił w XX wieku, z 1,6 mld w 1900 roku do 6,1 mlnd osób w roku 2000. Długoterminowe prognozy demograficzne ONZ wskazują na stopniowe spowolnienie tempa wzrostu i szacuje się, że w roku2050 liczba ludności Ziemi będzie wynosić ok. 8,9 mld osób.
W XX w. doszło również do znacznych zmian w rozmieszczeniu ludności Ziemi. Znamiennym faktem jest spadający udział procentowy ludności Europy w ogólnym zaludnieniu świata. O ile w 1900 r.zamieszkiwało ją blisko 25% ogółu ludności Ziemi, to w roku 1950 już tylko 21,7%, a w roku 2000 12%. Szacuje się, że w wyniku dalszego spadku liczby ludności tego kontynentu, wywołanego procesem starzenia się i niskim przyrostem naturalnym, w roku 2050 jej udział w ogólnym zaludnieniu Ziemi obniży się do mniej więcej 7%.

 

Zmiany liczby ludności świata według głównych regionów oraz ich udziału w ogólnym zaludnieniu w latach 1750-2003 oraz prognoza w roku 2050

Regiony 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2003 2050

Liczba ludności (w mln)
ŚWIAT 791 978 1262 1650 2521 6071 6301 8919
Afryka 106 107 111 133 221 796 851 1 803
Azja 502 635 809 947 1 402 3 680 3 823 5 222
Europa (z Rosją) 163 203 276 408 547 728 726 632
Ameryka Łacińska 16 24 38 74 167 520 543 768
Ameryka Północna 2 7 26 82 172 316 326 448
Australia i Oceania 2 2 2 6 13 31 32 46
Udział w ogólnym zaludnieniu (w %)
ŚWIAT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Afryka 13,4 10,9 8,8 8,1 8,8 13,1 13,5 20,2
Azja 63,5 64,9 64,1 57,4 55,6 60,6 60,7 58,6
Europa (z Rosją) 20,6 20,8 21,9 24,7 21,7 12,0 11,5 7,1
Ameryka Łacińska 2,0 2,5 3,0 4,5 6,6 8,6 8,6 8,6
Ameryka Północna 0,3 0,7 2,1 5,0 6,8 5,2 5,2 5,0
Australia i Oceania 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5


Najludniejsze państwa świata w 2003 i 2050 r.

lp.
2003

2050

Państwa Liczba ludności (w mln) % ogółu ludności świata % pow.zamieszkałych lądów Państwa Liczba ludności (w mln) % ogółu ludności świata % pow.zamieszkałych lądów
1. Chiny 1304,2 20,7 7,1 Indie 1628,0 18,2 2,4
2. Indie 1065,5 16,9 2,4 Chiny 1437,0 16,1 7,1
3. USA 294,0 4,7 6,9 USA 420,0 4,7 6,9
4. Indonezja 219,9 3,5 1,4 Indonezja 308,0 3,4 1,4
5. Brazylia 178,5 2,8 6,3 Nigeria 307,0 3,4 0,7
6. Pakistan 153,6 2,4 0,6 Pakistan 295,0 3,3 0,6
7. Bangladesz 146,7 2,3 0,1 Bangladesz 280,0 3,1 0,1
8. Rosja 143,2 2,3 12,6 Brazylia 221,0 2,5 6,3
9. Japonia 127,6 2,0 0,3 Dem. Rep. Kongo 181,0 2,0 1,7
10. Nigeria 124,0 2,0 0,7 Etiopia 173,0 1,9 0,8

 

Podoba się? Tak Nie