profil

Stan równowagi chemicznej

poleca 75% 40 głosów

Jeżeli jeden z produktów reakcji chemicznej opuszcza układ reakcyjny w postaci gazu, to reakcja ta na pewno przebiega do końca w prawo, czyli do całkowitego wyczerpania substratów. Można ją określić jako praktycznie nieodwracalną. W równaniu reakcji ten fakt należy zaznaczyć strzałką skierowaną w jedną, prawą stronę →. Większość reakcji chemicznych – w odpowiednich warunkach – przebiega w sposób odwracalny, co w równaniu zaznaczyć należy za pomocą dwóch strzałek przeciwnie skierowanych. Jeżeli reakcja przebiega w układzie zamkniętym i jednorodnym (w stanie gazowym lub ciekłym oraz nie następuje zmiana parametrów fizycznych układu) dostatecznie długo, to ustala się stan równowagi dynamicznej. Ten stan charakteryzuje się tym, że stężenia reagentów w jednostce czas unie ulegają zmianie pod warunkiem, że nie zmieniają się czynniki wpływające na szybkość reakcji, np. temperatura. W równaniu reakcji ten fakt należy zaznaczyć znakiem .

Analizując jednoetapową reakcję odwracalną, w której został osiągnięty stan równowagi, przedstawioną w sposób ogólny poniższym schematem:
Ogólny schemat reakcji odwracalnej

można skład układu opisać prawem działania mas:
Prawo działania mas
K – stężeniowa stała równowagi chemicznej. Wielkość stała w danych warunkach temperaturowych i niezależna od wartości początkowych stężeń substratów. [A], [B], [C], [D] – równowagowe stężenia molowe reagentów.

poleca 42% 17 głosów

Prawo działania mas

W stanie równowagi stosunek iloczynu stężeń produktów podniesionych do odpowiednich potęg do iloczynu stężeń substratów podniesionych do odpowiednich potęg jest wielkością stałą w określonej temperaturze. Stała równowagi reakcji zależy od temperatury:

poleca 87% 252 głosów

Reguła przekory (Le Chateliera i Brauna)

Jeżeli na układ będący w stanie równowagi zadziała jakiś czynnik zewnętrzny, który równowagę zaburzy, to w układzie zajdzie przemiana zmierzająca do zminimalizowania skutków działania tego czynnika i osiągnięcia nowego stanu równowagi. Na skład układu w stanie równowagi wpływa: zmiana stężenia któregokolwiek z reagentów, zmiana ciśnienia (dla reakcji z udziałem reagentów gazowych), zmiana temperatury. „równowaga przesunięta w prawo” → dodanie substratu,...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści