profil

Polska w Uni Europejskiej głosy zwolenników i przeciwników integracji

poleca 85% 561 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Argumenty przeciwników przystpienia Polski do Uni Europejskiej
(Eurosceptycy)


Wielu obywateli budzi obawy przed integracja polski z Uni Europejsk. S one zwizane m.in. z wykupem ziemi przez obcokrajowców co stanowi poważne zagrożenie dla państwa.

Nastpiłoby dalsze pogorszenie sytuacji ekonomicznej dużej czę?ci słabych gospodarstw chłopskich. Ze względu na duże zdolno?ci adaptacyjne gospodarki chłopskiej oraz brak możliwo?ci podjęcia innej działalno?ci, proces likwidacji nieefektywnych gospodarstw przecigałby się w czasie lub byłby w ogóle zahamowany. Wówczas w Polsce wytworzyłby się duży sektor, znajdujcy się w stanie stagnacji, z wszystkimi negatywnymi ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami tego stanu m.in. blokujcy możliwo?ci poprawy struktury agrarnej i uniemożliwiajcy osiganie korzy?ci z technicznej modernizacji rolnictwa.

Wzrost bezrobocia zwizany z dużymi zmianami w gospodarce, rolnictwie i przemy?le.

Ceny żywno?ci ukształtowałyby się w zasadzie na poziomie istniejcym w UE, znacznie wyższym niż ceny rynków międzynarodowych i na ogol wyższym niż w Polsce. Wzrost cen żywno?ci oznaczałby pocztkowo wzrost dochodów rolniczych i przyspieszenie inflacji.Wprowadzenie obywatelstwa europejskiego (które nie zastępuje obywatelstwa narodowego, a jedynie je uzupełnia wprowadzajc nowe prawa polityczne i społeczne dla obywateli europejskich)- utrata niezależno?ci państwowej.


Unia celna oznaczałaby wzajemne otwarcie rynków rolnych. Polska gospodarka żywno?ciowa zyskałaby ogromny rynek zbytu krajów UE. Równocze?nie jednak producenci z krajów UE mogliby konkurować bez żadnych ograniczeń na rynkach polskich na równych warunkach z polskimi producentami. Polska gospodarka żywno?ciowa zostałaby poddana zatem ostrej, nie łagodzonej ochronie na granicy, w konfrontacji ze sprawn gospodark żywno?ciow UE. Bezpo?rednio na konkurencje byłyby narażone przede wszystkim przemy?l rolno-spożywczy. Należy się obawiać, że ze względu na niższy poziom techniczny i organizacyjny w większo?ci branż, polski przemy?l strciłby cze?ć niektórych rynków krajowych, natomiast niewtpliwie zwiększyłby swa obecno?ć na rynkach krajów UE.


Argumenty Polaków dżcych do integracji z Uni Europejsk
(Euroentuzjaćsi)


Otwieranie rynku partnera unijnego na polski eksport przyczynia się (pod warunkiem przeprowadzenia koniecznych zmian w przedsiębiorstwach) do wzrostu skali produkcji, obniżki kosztów i bardziej ra

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata