profil

Monarchia parlamentarna w Anglii

poleca 79% 856 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Społeczno-ekonomiczne podłoże rewolucji

- wykształcenie się nowej szlachty angielskiej posiadającą własność ziemską, lecz pozbawionych przywilejów politycznych i prawa do tytułów arystokratycznych tzw. gentry

- potrzeba zwiększenia produkcji, rozwój handlu zamorskiego
- hamowanie stosunków kapitalistycznych przez arystokrację i dwór monarszy

2. Polityczno-religijne podłoże rewolucji

- ukształtowanie się purytanizmu-ruchu reformatorskiego religijno-politycznego cechującego się surowością zasad moralnych i obyczajowych, dążeniem do obalenia monarchii i wprowadzenia republiki

- podział purytanów na prezbiterianów-bogate warstwy społeczne dążące do nadania Kościołowi angielskiemu charakteru kalwińskiego oraz na independentów-ubogie warstwy kalwinistów opowiadających się za pełną tolerancją religijną oraz równością społeczną

3. Rządy Stuartów

Jakub I do 1625r, Karol I - zwolennicy absolutyzmu, prowadzili niefortunną politykę zagraniczną.

W 1628r. parlament domagał się uznania Petycji o prawo, która nakładała na króla obowiązek uzyskania zgody parlamentu na zwiększenie podatków. Skrytykowano też politykę królewską. Karol I jednak odrzucił petycję, rok później rozwiązał parlament i rozpoczął bezwzględne ściąganie podatków, co przyczyniło się do wybuchu rewolucji w 1640r.

I etap rewolucji 1640-1642
- uchwalenie w 1641r. Wielkiego napomnienia-programu burżuazji angielskiej przez parlamentarzystów (zażądanie pozbawienia biskupów prawa do zasiadania w Izbie Lordów, zatwierdzenia przez Izbę Gmin nominacji ministrów monarszych oraz kontroli nad finansami państwowymi)
- ucieczka Karola I z Londynu wskutek silnych tumultów antykrólewskich spowodowanych nakazem aresztowania Johna Pryma i Olivera Cromwella-przywódców opozycji

II etap rewolucji-wojna domowa 1642-1648
- skierowanie wojsk królewskich przez Karola I do stolicy i jego początkowe sukcesy, organizacja armii purytańskiej, która zwyciężyła w bitwie pod Naseby w 1645r., Karol I ucieka do Szkocji, Cromwell przeprowadza czystkę w Izbie Gmin, pozostawiając jedynie parlament kadłubowy-część ugodowych prezbiteria nów, zdominowanych przez antykrólewską opozycję

III etap rewolucji-republikański 1649-1653
- skazanie pojmanego Karola I na śmierć we 1649r.
- uchwalenie przez parlament zniesienia monarchii, likwidacja Izby Lordów, proklamacja republiki
- Szkocja zrywa stosunki z Anglią, synowi ściętego monarchy-Karolowi II powierza tron szkocki
- wybuch zamieszek antyrewolucyjnych w Irlandii
- zawiązanie przez drobne mieszczaństwo ruchu lewellerów(?równaczy?) postulujących wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego i równości wobec prawa oraz przez ubogie warstwy stanu chłopskiego ruchu diggerów (?kopaczy?) żądającego podziału ziem między bezrolnych chłopów i zakładania wspólnot miejskich; rozgromienie jednak tych ugrupowań przez wojska Cromwella
- pacyfikacja Irlandii i Szkocji, zajęcie tych państw w 1650r.

Protektorat i dyktatura Cromwella
- ogłoszenie Aktów nawigacyjnych w latach 1650-1651 (zakaz cudzoziemcom handlu z koloniami angielskimi bez zezwolenia rządu angielskiego, wykluczenie wszelkiego pośrednictwa w kontaktach handlowych Anglii i innymi państwami, obce towary mogą być przywożone tylko na statkach angielskich i z angielską załogą lub na statkach kraju, z którego pochodził towar)
- przyjęcie tytułu lorda protektora w 1653r.

4. Wojna angielsko-holenderska

Trójetapowa wojna w latach 1652-1674, Holendrzy zmuszeni do uznania Aktów nawigacyjnych.
Powrót Stuartów na tron Anglii i koniec rewolucji

Krótkie rządy Ryszarda Cromwella, na tron wstępuje Karol II przyrzekając amnestię dla uczestników rewolucji, tolerancję religijną, uznanie Aktów nawigacyjnych oraz prawa nowych właścicieli ziemi.

Nie zrezygnował jednak z absolutystycznych projektów, co wyraziło się w prześladowaniach.
Habeas Corpus Act. Chwalebna rewolucja i Deklaracja praw

- Habeas Corpus Act- 1679r. nie można było nikogo aresztować bez pisemnego nakazu sądu, a jeśli zarzuty nie zostaną mu przedstawione w ciągu 24h zostaje zwolniony z aresztu

- na tronie zasiada Jakub II, dążący do porządków sprzed rewolucji, co doprowadza do chwalebnej rewolucji w 1688r., czyli usunięcia z tronu Jakuba II (obalenie Stuartów)

- objęcie tronu przez Wilhelma Orańskiego zmuszonego do wydania (władza należy do parlamentu, król jest kontrolowany, religią pozostaje anglikanizm, katolicy zostają pozbawieni możliwości piastowania urzędów państwowych).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty