profil

Cefta, Efta, Nafta, Afta

poleca 85% 184 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CEFTA Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Central European Free Trade Association), porozumie-nie podpisane w XII 1992 przez Czechosłowację, Polskę i Wę-gry (od 1993 Czechy i Słowa-cję) dotyczy powołania do życia strefy wolnego handlu pomiędzy krajami członko-wskimi. Weszla w zycie 1 I 94. Zawiera harmonogram redukcji stawek celnych i barier pozata-ryfowych (subsydia, embargo,
EFTA, Europejskie Stowarzy-szenie Wolnego Handlu, unia celna państw europejskich, u-tworzona w 1960 z inspiracji brytyjskiej. Do grona państw założycieli należały: Austria, Dania, Norw, Port.,Szwe,Szwa, Wlk Bryt.1961 przystapila Fin. 1970 Island, Lichtenstein. W swych pierwotnych założeniach miała stanowić alternatywę dla uwikłanej w spory polityczne EWG. W 1973, w związku z przystąpieniem do EWG, z gro-na państw członkowskich wyst-ąpiła Wlka Bryt &Dania,w 86 podobną decyzję podjęła Portu.
NAFTA Północnoamerykań-skie Porozumienie o Wolnym Handlu, układ zawarty między USA, Kanadą i Mexy tworzący strefę wolnego handlu, obowią-zuje od 94. Według jego posta-nowień w ciągu 15 lat powinny być zniesione cła i bariery w przepływie towarów, usług, in-westycji zagran. NAFTA nie jest więc porozumieniem, które miałoby doprowadzić do wspó-lnej polityki handlowej czy ko-ordynacji polityki gosp, choć wykracza poza zwykłe umowy handl, omawia zasady rozwiąz-
AFTA =Strefa Wolnego Ha-ndlu Ameryk, FTAA (Free Trade Area of the Americas), planowany od początku lat 90. sys umów o wolnym handlu wiążących w przyszłości pań-stwa ameryk z obu kontynent-ów. W polityce USA idea taka ma służyć rozwojowi gospoda. i stabilizacji polit. regionu oraz być odpowie. na zauważalne w świecie tendencje integracyjne.

Podoba się? Tak Nie