profil

Skróty: organizacje, pakty, partie, akcje, operacje.

poleca 85% 632 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SKRÓTY
(organizacje, partie, akcje, operacje, pakty…)

1. ACP States – Kraje Afrykańskie, Karaibów i Pacyfiku (African, Caribbean and Pacific States)
2. AFTA – Azjatyckie Porozumienie o Wolnym Handlu (Assian Free Trade Agrement)
3. AMU – Arabska Unia Magrebu (Arabian Magreb Union)
4. ANIMO – System Wzajemnej Informacji Weterynaryjnej (Animal Moves Management System)
5. APEC – Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku (Assia and Pacyfic Economic Comunity)
6. ARIE – Europejskie Centrum Informacji dla Sektora Spółdzielczego i Zrzeszeń (Euro-info Centre for the Associative and Cooperative)
7. ASEAN – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo Wschodniej (Association of South East Asian Nations)
8. CAC – Komisja Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Combi)
9. CACM – Środkowoamerykański Wspólny Rynek (Central American Common Market)
10. CARICOM – Karaibska Wspólnota i Wspólny Rynek (The Caribbean Community and Common Market)
11. CCT – Wspólne Taryfy Celne (Common Customs Tariff)
12. CEEC – Kraje Centralnej i Wschodniej Europy (Central and Estern European Countries)
13. CEFTA – Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (Central European Free Trade Agreement)
14. CEMA – Komitet Ekspertów Analiz i Metodyki (Expert Committee Methods of Analysis)
15. CEN – Komitet Europejskiej Standaryzacji (European Committee for Standardisation)
16. COMESA – Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki
17. COREPER – Komitet Stałych Przedstawicieli (Committee of Permanent Representatives)
18. CRP – Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej
19. CVMP – Komitet Produktów Weterynaryjno Medycznych (Committee for Veterinary Medical Products)
20. DG – Dyrekcja Generalna (General Direction)
21. DPL – Demokratyczna Partia Lewicy
22. ECB – Europejski Bank Centralny (European Central Bank)
23. ECCAS – Wspólnota Ekonomiczna Państw Afryki Centralnej
24. ECOSOC – Komitet Społeczny i Ekonomiczny (Economic and Social Committee)
25. ECOWAS – Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej
26. EDF – Europejski Fundusz Rozwoju (European Development Fund)
27. EEA – Europejski Obszar Gospodarczy (European Economic Area)
28. EEC – European Economic Commiunity
29. EFSA – Europejskie Biuro Bezpieczeństwa Żywnościowego (European Food Safety Authority)
30. EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Tred Association)
31. EIB – Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank)
32. EIF – Europejski Fundusz Inwestycyjny (European Investment Fund)
33. EMU – Unia Gospodarcza i Monetarna (Economic and Monetary Union)
34. EP – Parlament Europejski (European Parliament)
35. ERDF – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund)
36. ESF – Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund)
37. ESSSEP – Europejski Program Wymiany Uczniów Szkół Średnich (European Secondary School Student Exhange Programme)
38. EUROSTAT – Biuro Statystyczne Unii Europejskiej (Statistical Office of the European Union)
39. EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza (EEC – European Economic Commiunity)
40. EWWiS – Europejska Wspólnota Węgla i Stali (CECA – Communaut Europenne du Charbon et de lAcier)
41. FAO – Międzynarodowa Organizacja Żywności Narodów Zjednoczonych (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)
42. FDA – Biuro Żywności i Kosmetyków (Food and Drug Administration)
43. FVO – Biuro Żywności i Weterynarii (Food and Veterinary Office)
44. GCC – Rada Współpracy Arabskich Państw Zatoki
45. GSP – Generalny System Preferencji (Generalized System of Preferences)
46. GUAM – Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju
47. IBRD – Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development)
48. ICAO – Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization)
49. IDA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (International Development Association)
50. IFAD – Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (nternational Fund for Agricultural Development)
51. IFC – Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation)
52. IFOR – Siły Implementacyjne (Implementation Force)
53. ILO –International Latour Organization (MOP - Międzynarodowa Organizacja Pracy)
54. IMF – International Monetary Fund (MFW – Międzynarodowy Fundusz Monetarny)
55. IMO – Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization)
56. IRA – Irlandzka Armia Republikańska (Iris Republican Army)
57. IPN – Instytut Pamięci Narodowej
58. IPPC – Zintegrowany System Preferencji i Kontroli Zanieczyszczeń (Integrated Pollution Prevention and Controll)
59. IRP – Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej
60. ISAF – Międzynarodowe Siły Wspierające Bezpieczeństwo (International Security Assistance Force)
61. ISO – Organizacja Międzynarodowej Standaryzacji (International Standarisation Organisation)
62. ITU – International Telecommunication Union (MZT – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny)
63. JRC – Wspólne Centrum Badawcze (Joint Reasearch Centre)
64. KBWE – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
65. KOR – Komitet Obrony Robotników
66. KPP – Komunistyczna Partia Polski
67. KPEiR – Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
68. KRRiTv – Krakowa Rada Radiofonii i Telewizji
69. LDRP – Lewica Demokratyczna RP
70. LOS – Liga Obrony Suwerenności
71. LPR – Liga Polskich Rodzin
72. MCA – Monetarny Fundusz Uzupełniający (Monetary Compensatory Mount)
73. MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
74. MEP – Członek Parlamentu Europejskiego (Member of the European Parlament)
75. MERCOSUR – Wspólny Rynek Południa (Mercado Comun del Sur)
76. MGA – Obszar Maksymalnej Gwarancji (Maximum Guaranteed Area)
77. MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
78. MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
79. MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
80. NAFTA – Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu (North American Free Trade Agreement)
81. NATO – Pakt Północnoatlantycki (North Atlantic Treaty Organization)
82. NGO – Organizacja Pozarządowa (Non Governmental Organisation)
83. NOP – Narodowe Odrodzenie Polski
84. NL – Nowa Lewica
85. OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
86. OCT – Terytoria i Kraje Zamorskie (Overseas Countries and Territories)
87. OECT – Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development)
88. OIE – Międzynarodowe Biuro Ekspertyz (International Office of Epizootics)
89. OJA – Organizacja Jedności Afryki (OAU – Organization of African Unity)
90. OJEC – Oficjalny Dziennik Unii (Official Jurnal of the European)
91. OKO – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska
92. ONP – LP – Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska
93. ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych (UNO – United Nations Organization)
94. OPA – Organizacja Państw Amerykańskich (Organization of American States)
95. PD – Partia Demokratyczna - demokraci.pl
96. PDH – Partia Dobrego Humoru
97. PiS – Prawo i Sprawiedliwość
98. PK – Partia Kobiet
99. PO – Platforma Obywatelska
100. PKGiP – Polska Konfederacja - Godność i Praca
101. PP – Porozumienie Polskie
102. PPE – Z – Polska Partia Ekologiczna - Zielonych
103. PPN – Polska Partia Narodowa
104. PPP – Polska Partia Pracy
105. PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
106. PSPR – Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza
107. PPS – Polska Partia Socjalistyczna
108. PRC – Stali Przedstawiciele Komitetu COREPER (Permanent Representatives Committee COREPER)
109. PWN – Polska Wspólnota Narodowa
110. RAF – Frakcja Armii Czerwonej (Rote Armee Fraktion)
111. RAF – Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii (Rogal Air Force)
112. RAS – System Szybkiego Ostrzegania (Rapid Alert System)
113. ROP – Ruch Odbudowy Polski
114. ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
115. RRP – Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej
116. SADC – Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej (South African Developement Comunity)
117. SCA – Specjalny Komitet Rolny (Special Committee on Agriculture)
118. SCAN – Naukowy Komitet Żywienia Zwierząt (Scientific Committee for Animal Nutrition)
119. SCF – Naukowy Komitet Paszowy (Scienitific Committee for Feedingstuffs)
120. SD – Stronnictwo Demokratyczne
121. SdPl – Socjaldemokracja Polska
122. SFOR – Siły Stabilizacyjne (Stabilization Force)
123. SG – Stronnictwo Gospodarcze
124. SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
125. SNP – Samoobrona Narodu Polskiego
126. SRP – Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
127. SRS – Samoobrona Ruch Społeczny
128. SSC – Kierunkowy Komitet Naukowy (Scintific Steering Committee)
129. STCAN – Stały Komitet Żywienia Zwierząt (Standing Committee on Animal Nutrition)
130. STM – Mechanizm Handlu Uzupełniającego (Supplementary Trade Mechanisms)
131. TABD – Transatlantycki Dialog Handlowy (Transatlantic Bisness Dialogue)
132. TAIEX – Biuro Technicznej POmocy Informacji I Wymiany (Technical Assistance Information and Exchange Office)
133. TBT – Techniczne Bariery w Handlu (Technical Barriers to Trade)
134. TEP – Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze (Transatlantic Economic Partnership)
135. UE – Unia Europejska (EU – European Union)
136. UEMOA - Unia Ekonomiczna i Monetarna Afryki Zachodnie
137. UL – Unia Lewicy III RP
138. UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
139. UNEP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (United Nations Environmental Programme)
140. UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
141. UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (United Nations International Children’s Emergency Fund)
142. UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United Nations Industrial Development Organization)
143. UN WTO – Światowa Organizacja Turystyki (World Turism Organization)
144. UP – Unia Pracy
145. UPR – Unia Polityki Realnej
146. UPU – Międzynarodowy Związek Pocztowy (International Post Union)
147. USDA – Departament Rolnictwa USA (United States Department of Agriculture)
148. UZE – Unia Zachodnioeuropejska
149. WFC – Światowa Rada Żywności (Word Food Corp)
150. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)
151. WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (Word Intellectual Property Organization)
152. WMO – Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organization)
153. WNP – Wspólnota Niepodległych Państw
154. WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
155. WTO – Światowa Organizacja Handlu (Word Trade Organization)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut