profil

Środki stylistyczne

poleca 81% 858 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
epitet

1) FONETYCZNE - dotyczące warstwy brzmieniowej tekstu:
Aliteracja - polega na stosowaniu tych samych głosek na początku sąsiadujących ze sobą wyrazów.
Eufonia - polega na stosowaniu zasad harmonijnego współbrzmienia głosek.
Onomatopeja - wyraz dźwiękonaśladowczy np.: bum, chlup, bim - bam.
Instrumentalizacja głoskowa.

2) FLEKSYJNE - używanie nacechowanych emocjonalnie form fleksyjnych:
Nieużywanych form mianownika liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych np.: syny, zamiast synowie.
Zanikającej formy czasu przeszłego, złożonej z czasownika w czasie przeszłym i słówka był, była.
Celowe posługiwanie się wyrazami z niepoprawnymi końcówkami fleksyjnymi.

3) SŁOWOTWÓRCZE - używanie nacechowanych emocjonalnie form słowotwórczych:
Deminutywa - zdrobnienia.
Augmentatywa - zgrubienia.
Neologizmy - nowe wyrazy utworzone zgodnie z regułami słowotwórczymi.

4) LEKSYKALNE - zabiegi i przekształcenia w warstwie słownej wypowiedzi:
Synonimy - wyrazy o tym samym lub bardzo zbliżonym znaczeniu.
Homonimy - wyrazy brzmiące identycznie, ale o różnym znaczeniu.
Dialektyzmy - słowa charakterystyczne tylko dla określonego dialektu, gwary.
Archaizmy - słowa, które wyszły już z powszechnego użycia.
Neologizmy - nowe słowa, dopiero wchodzące do powszechnego użycia lub jeszcze nie używane.
Wulgaryzmy - słowa o negatywnej konotacji.
Orientalizmy - słowa pochodzące z innego, orientalnego języka.

5) SKŁADNIOWE - charakterystyczna budowa tekstu:
Inwersja - przestawienie szyku wyrazów w zdaniu.
Anafora - powtórzenie wyrazu na początku kolejnego zdania, wersu, strofy.
Epifora - powtórzenie wyrazu na końcu kolejnego zdania, wersu, strofy.
Refren - dokładne, regularne powtórzenie pewnej części składowej.
Apostrofa - uroczysty, bezpośredni zwrot do adresata, zwykle umieszczony na początku dłuższego utworu.
Pytanie retoryczne - pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi, ponieważ jest ona oczywista lub nie można jej udzielić.
Zdanie wtrącone - zdanie wprowadzające dodatkowe wyjaśnienie lub komentarz.
Anakolut - konstrukcja składniowa niezgodna z obowiązującą normą.
Elipsa - celowe pominięcie jakiegoś elementu wypowiedzi.
Antyteza - zestawienie wypowiedzi niezgodnych znaczeniowo.

6) SEMANTYCZNE - znaczeniowe:
Epitet - dookreślenie rzeczownika.
Porównanie - wyrażenie wskazujące na jakieś podobieństwo między dwoma elementami rzeczywistości.
Metafora - przenośnia; konstrukcja, w której poszczególne wyrazy tracą swoje pierwotne znaczenie i tworzą nową całość semantyczną.
Animizacja - nadanie przedmiotom martwym cech właściwych istotom żywym.
Personifikacja - nadanie przedmiotom martwym, zwierzętom, roślinom, zjawiskom przyrody, cech właściwych wyłącznie ludziom.
Alegoria - metafora, której znaczenie odczytujemy w sposób jednoznaczny poprzez odwołanie się do tradycji kulturowej, literackiej bądź religijnej.
Hiperbola - celowe wyolbrzymienie jakiejś cechy.
Litota - celowe pomniejszenie znaczenia jakiegoś zjawiska, cechy.
Oksymoron - zestawienie pojęć wzajemnie się wykluczających.
Metonimia - użycie jednej nazwy w zastępstwie innej.
Eufemizm - zastąpienie słowa, które z różnych względów (np.: grzecznościowych) nie może być użyte, innym, łagodniejszym wyrazem.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy

Materiał zweryfikowany

Czas czytania: 2 minuty