profil

Najważniejsze pasma górskie na świecie

poleca 81% 1146 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
karpaty karpaty

Najważniejsze pasma górskie
Nazwa Czas i sposób powstania Skały budujące Najwyższy szczyt
Góry Azji
Himalaje sfałdowane w orogenezie alpejskiej i wypiętrzane do dziś na skutek kolizji płyty indoaustralijskiej i azjatyckiej granity, gnejsy, wapienie, dolomity, piaskowce, zlepieńce: skały wieku paleozoicznego, mezozoicznego i kenozoicznego Mount Everest
8850
Hindukusz stary górotwór, sfałdowany w orogenezie alpejskiej wraz z Himalajami i Karakorum paleozoiczne gnejsy, łupki, marmury; mezozoiczne łupki ilaste i wapienie; trzeciorzę?dowe wapienie i piaskowce Tirich Mir
7699
Karakorum sfałdowane w orogenezie alpejskiej, w kredzie, i wypiętrzane do dziś (skutek kolizji płyty indoaustralijskiej i azjatyckiej) prekambryjskie gnej?sy, granity, łupki, mar?mury; mezozoiczne i trzeciorzędowe pias?kowce i zlepieńce K2
8611
Pamir sfałdowane i wypiętrzone w orogenezach kaledońskiej i hercyńskiej, następnie zniszczone i ponownie wypiętrzone i dyslokowane w orogenezie alpejskiej (por. wyżej) prekambryjskie gnejsy, łupki metamorficz?ne, marmury; paleozoiczne łupki metamorficzne, kwarcyty, wapienie, piaskowce, granity, zlepieńce; mezozoiczne skały osadowe Kungur Tagh
7719
Kaukaz osady grubości do 15 km, sfałdowane w orogenezie alpejskiej i wy?piętrzane do dziś na skutek napierania płyty afrykańskiej na płytę euroazjatycką; w podłożu obecne struktury fałdowe z paleozoiku prekambryjskie gnejsy i granity; paleozoiczne łupki i wapienie; mezozoiczne łupki ilaste, wapienie, margle, piaskowce; osady trzeciorzędowe oraz skały wulkaniczne Elbrus
5642
Taurus dyslokowane i wypiętrzone w orogenezie alpejskiej jako góry zrębowe (skutek kolizji płyty afrykańskiej i euroazjatyckiej) paleozoiczne łupki metamorficzne, wapienie i iły mezozoiczne; kenozoiczne wapienie i piaskowce, bazalty Kałdy Dag
3734
Tien-Szan sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie kaledońskiej i hercyńskiej, w mezozoiku prawie całkowicie zniszczone, w orogenezie alpejskiej wypiętrzone i pocięte uskokami prekambryjskie gnejsy i granity; paleozoiczne łupki, piaskowce, wapienie, marmury; kenozoiczne osady lądowe zalegające głównie w dolinach i kotlinach Pik Pobiedy
7439
Ałtaj sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie hercyńskiej, w mezozoiku denudowane, ponownie wypiętrzone w orogenezie alpejskiej; w plejstocenie zlodowacone prekambryjskie i staropaleozoiczne: gnejsy, granity, łupki metamorficzne; skały osadowe Biełucha
4506
Góry Wierchojańskie sfałdowane i wypiętrzone w erze mezozoicznej (na przełomie jury i kredy), zlodowacone w plejstocenie skały osadowe triasowe i jurajskie: szarogła?zy, arkozy; osady lodowcowe 2389
(szczyt nie nazwany)
Góry Afryki
Atlas sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie alpejskiej w wyniku napierania płyty afrykańskiej na płytę euroazjatycką (por. Alpy, Apeniny) prekambryjskie skały krystaliczne; paleozoiczne łupki, kwarcyty, wapienie, skały wulkaniczne; mezozoiczne i trzeciorzędowe wapienie i flisz Tubkal
4167
Ruwenzori wypiętrzane jako zrąb tektoniczny od miocenu (górny trzeciorzęd) na skutek powstawania Wielkiego Rowu Afrykańskiego skały wulkaniczne Ruwenzori
5109
Góry Przylądkowe sfałdowane w orogenezie hercyńskiej sylurskie, dewońskie i dolnokarbońskie łup?ki, piaskowce i kwar?cyty 2325 lub 2504
(różne dane)
Góry Europy
Alpy sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie alpejskiej (od środkowej kredy do oligocenu) w wyniku napierania płyty afrykańskiej na płytę euroazjatycką; ru?chy wznoszące trwają do dziś granity; mezozoiczne wapienie, dolomity, skały fliszowe, skały wulkaniczne Mt Blanc
4807
Karpaty granity, gnejsy, łupki krystaliczne; mezozo?iczne wapienie, pias?kowce, dolomity, mar?gle, skały wulkaniczne; trzeciorzędowe skały fliszowe Gerlach
2655
Góry Skandy?nawskie sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie kaledońskiej na skutek kolizji ówczesnego kontynentu amerykańskiego i europejskiego, ponownie wypiętrzone w górnym trzeciorzędzie piaskowce, kwarcyty, łupki, wapienie, gnej?sy, skały wulkaniczne Galdh?piggen
2469
Apeniny sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie alpejskiej w wyniku napierania płyty afrykańskiej na płytę euroazjatycką paleozoiczne łupki i granity; mezozoiczne wapienie i marmury; trzeciorzędowe piaskowce i flisz Corno Grande
2912
Pireneje granity i gnejsy, skały mezozoiczne i trzecio?rzędowe Aneto
3404
Ural fałdowane w prekambrze, następnie sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie hercyńskiej (gł. w permie, kolizja Baltiki z Syberią) prekabryjskie kwarcyty i łupki krystaliczne; paleozoiczne łupki ilaste, fyllity, kwarcyty, piaskowce, wapienie i dolomity Narodnaja
1894
Wogezy sfałdowane w orogenezie hercyńskiej, wypiętrzone w trzeciorzędzie wzdłuż uskoków skały krystaliczne: gnejsy i granity; mezozoiczne piaskowce Grand Bal?lon
1424
Harz sfałdowane i dyslokowane w orogenezie hercyńskiej (dając jej nazwę) de?wońskie skały wulkaniczne, piaskowce, mułowce, wapienie; karbońskie granity Brocken
1142

Appalachy sfałdowane w dolnym i górnym paleozoiku na skutek kolizji ówczesnego kontynentu amerykańskiego i europejskiego prekambryjskie i dolnopaleozoiczne metamorficzne skały krystaliczne, piaskowce, wapienie, łupki, kwarcyty Mitchell
2037
Kordyliery fałdowane i wypiętrzane w orogenezach od kaledońskiej do alpejskiej (głównie w mezozoiku) na skutek podsuwania się płyty pacyficznej pod płytę amerykańską skały od paleozoi?cz?nych po trzeciorzędo?we: gnejsy, granity, wapienie, kwarcyty, piaskowce oraz skały wulkaniczne Mc Kinley
6194
Andy sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie alpejskiej w wyniku podsuwania się płyty nazca pod płytę amerykańską; wcześniejsze fałdowania przed kambrem i w paleozoiku granity, skały wulkani?czne, mezozoiczne i trzeciorzędowe: wapie?nie, piaskowce i łupki Aconcagua
6960
Góry Australii, Oceanii i Antarktydy
Góry Wododziałowe sfałdowane i wypiętrzone w orogenezie hercyńskiej, w trzeciorzędzie dyslokowane paleozoiczne skały osadowe; trzeciorzędowe skały wulkaniczne Mt Kosciuszko
2228
Alpy Południowe sfałdowane i wypiętrzone w jurze, gdy Nowa Zelandia, Australia i Nowa Kaledonia tworzyły jeden ląd; ruchy górotwórcze zostały wznowione pod koniec trzeciorzędu i trwają do dziś gnejsy i łupki krystaliczne; skały osadowe wieku od kambru do jury: wapienie, szarogłazy, piaskowce i zlepieńce Mt Cook
3764
Transantarktyczne góry zrębowe, sfałdowane w orogenezie alpejskiej (przedłużenie Andów), następnie wypiętrzone i pocięte licznymi uskokami skały bazaltowe, krystaliczne oraz mezozoiczne skały osadowe Mt Kirkpatrick
4528

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut