profil

Siły zbrojne RP

poleca 85% 545 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Siły zbrojne Rzeczpospolitej polskiej

? Wojska lądowe

? Siły powietrzne

? Marynarka Wojenna

? Wojska specjalne

Siły zbrojne są przeznaczone do militarnej obrony państwa, a ich głównym zadaniem jest natychmiastowe zbrojne przeciwstawienie się każdej agresji militarnej.
Działając w narodowym systemie obronności i systemie sojuszniczym, Siły Zbrojne RP są przygotowane do wykonania strategicznych zadań:
? Obronnych w razie wojny (odparcie bezpośredniej agresji na terytorium Polski lub udziału w odparciu agresji na państwo sojusznicze
? Reagowania kryzysowego (także w ramach misji organizacji międzynarodowych );
? Stabilizacji i prewencyjnych w czasie pokoju
Są one także przygotowywane do reagowania na zagrożenia pozamilitarne. Wojska operacyjne są przygotowane do wykonana głównych zadań w czasie działań wojennych, zarówno na terenie kraju, jaki i poza nim. Natomiast siły obrony terytorialnej są przygotowane i przeznaczone do wspierania działań wojsk operacyjnych, a także do samodzielnego wykonania zadań ochronno-obronnych w wyznaczonych rejonach.

Siły zbrojne RP służą zapewnieniu bezpieczeństwa Polski i niosą pomoc sojuszniczą zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, ich celem jest także ochrona polskich interesów oraz budowa pozycji Polski w NATO i Unii Europejskiej.
Podstawową misją Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju jest utrzymanie sił i zdolności potrzebnych do realizacji zadań w zakresie ochrony i zapewniania bezpieczeństwa Polski oraz udzielanie władzom cywilnym niezbędnej pomocy wojskowej, głównie w wypadku zagrożeń niemilitarnych (klęsk żywiołowych i katastrof).

Wojska LAdowe

? Zmechanizowane

? Pancerne

? Rakietowe i artylerii

? Obrony przeciw lotniczej

? Inżynieryjne

? Łączności i informatyki

? Aeromobilne

? Rozpoznawania i walki radioelektronicznej

? Chemiczne

? Wojska Zmechanizowane
Przeznaczone są głównie do odpierania uderzeń zgrupowań pancerno - zmechanizowanych. Przewidywane są również do wykonywania zwrotów zaczepnych celem odzyskania utraconego terenu oraz prowadzenia działań na rzecz wsparcia pokoju. W związku z powietrzno - lądowym charakterem przyszłego pola walki, wojska pancerne i zmechanizowane przygotowane są również do zwalczania środków napadu powietrznego (w tym zwłaszcza śmigłowców bojowych) i walki z formacjami aeromobilnymi przeciwnika. Na wyposażeniu tych jednostek znajdują się czołgi T-72, PT-91, Leopard 2A-4, bojowe wozy piechoty (BWP-1), kołowe transportery opancerzone KTO "Rosomak" oraz inny sprzęt specjalistyczny.

? Wojska Aeromobilne
Wojska aeromobilne łączą w sobie dotychczasowe wojska powietrzno-desantowe, desantowo-szturmowe, kawalerię powietrzną i lotnictwo wojsk lądowych. Do podstawowych zadań wojsk aeromobilnych należy naziemne wspieranie operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizację ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego. Ten rodzaj wojsk jest przygotowany do prowadzenia działań dywersyjnych, zaczepnych i obronnych a ich trzon stanowią 25 BKPow i 6. Brygada Desantowo-Szturmowa. Kawaleria powietrzna jest przygotowana do prowadzenia walki tak z powietrza jak i na lądzie, do wykonywania rajdów przeciwpancernych oraz niszczenia środków ogniowych przeciwnika.

? Wojska Rakietowe i Artylerii
Są jednym z podstawowych rodzajów wojsk. Wykonują one zasadnicze zadania wsparcia ogniowego wojsk w każdych warunkach, w działaniach głębokich i bezpośrednich. Przeznaczone są do rażenia ogniowego przeciwnika i zapewnienia wsparcia walczącym wojskom. Artylerię Wojsk Lądowych stanowią: dwie brygady artylerii, pułk przeciwpancerny, cztery dywizyjne pułki artylerii, dywizjony artylerii brygad ogólno wojskowych, baterie przeciwpancerne oraz kompanie wsparcia. Na ich wyposażeniu znajdują się działa samobieżne kalibru 122 i 152 mm, wyrzutnie rakietowe BM-21 i RM-70, moździerze 120 mm i 98 mm zestawy przeciwpancernych pocisków kierowanych typu SPIKE, FAGOT, KONKURS i MALUTKA.

? Wojska Łączności i Informatyki
Przeznaczone są do zapewnienia dowodzenia wojskami lądowymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Wykorzystują do tego potencjał telekomunikacyjny kraju, istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz jednostki i pododdziały wsparcia dowodzenia Wojsk Lądowych. Nowym zadaniem tych wojsk jest także informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych, m.in. przez cyfrowe przygotowanie danych, w tym analizę potencjału bojowego przeciwnika i symulowanie przebiegu działań bojowych. Proces dowodzenia zabezpieczają pułki dowodzenia, bataliony dowodzenia oraz pododdziały dowodzenia i łączności jednostek rodzajów wojsk. Wojska łączności i informatyki stanowią priorytet w osiągnięciu zdolności do pełnego współdziałania z odpowiednimi służbami i środkami w armiach NATO.

? Wojska Obrony Przeciwlotniczej
Przeznaczone są do bezpośredniej osłony wojsk i obiektów przed uderzeniem środków napadu powietrznego. Trzon wojsk OPL Wojsk Lądowych stanowi sześć pułków przeciwlotniczych oraz dywizjony przeciwlotnicze w brygadach zmechanizowanych i pancernych. Wojska wyposażone są w nowoczesne stacje radiolokacyjne typu NUR, zestawy automatyzacji dowodzenia oparte na urządzeniach ŁOWCZA-REGA, zestawy rakietowe KUB i OSA, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe "GROM", STRZAŁA-2, zestawy artyleryjsko - rakietowe ZUR-23-2KG, zestawy artyleryjskie ZU-23-4 SZYŁKA.

? Wojska Chemiczne
Wojska chemiczne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, realizują najbardziej złożone przedsięwzięcia obrony przed bronią masowego rażenia. Do najważniejszych zadań, które realizują należy zaliczyć: wykrywanie skażeń biologicznych, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych, użycie zespołów do pobierania próbek skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, zapewnienie zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz prowadzenie całkowitej likwidacji skażeń. Pododdziały wojsk chemicznych mogą razić przeciwnika miotaczami ognia oraz maskować dymem wojska własne i obiekty. Biorą też udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych. W ramach wojsk chemicznych funkcjonuje system wykrywania skażeń, którego wybrane elementy w okresie pokoju monitorują sytuację skażeń na terenie całego kraju. Istniejący system ratownictwa chemicznego oparty jest o dwa Chemiczne i Radiacyjne Zespoły Awaryjne. Podstawowymi formacjami wojsk chemicznych na szczeblu operacyjnym są pułki i bataliony chemiczne, na szczeblu związków taktycznych kompanie chemiczne, a na szczeblu oddziałów plutony chemiczne.

? Wojska Inżynieryjne
Zadania realizują w ramach dwóch zasadniczych funkcji: bojowej (wsparcia inżynieryjnego) i humanitarnej. Pierwsza obejmuje m.in. rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, budowę i pokonywanie zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzanie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów oraz maskowanie wojsk. Działalność humanitarna ma charakter pokojowy i dotyczy niesienia pomocy gospodarce i społeczeństwu zarówno w kraju jak i za granicą, w tym: oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, udział w likwidacji skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych, udział w misjach pokojowych w składzie sił ONZ i NATO. Podstawowymi formacjami wojsk inżynieryjnych na szczeblu operacyjno-taktycznym są brygady i pułki. Wojska Lądowe posiadają dwie brygady saperów, pułk inżynieryjny, dwa pułki drogowo-mostowe oraz pułk komunikacyjny.

? Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej
Zajmują się rozpoznaniem wojskowym, walką elektroniczną, działaniami psychologicznymi i specjalnymi oraz zabezpieczeniem geograficznym. Głównym celem rozpoznania wojskowego jest zdobywanie danych o przeciwniku, niezbędnych do przygotowania i skutecznego prowadzenia działań bojowych, m.in. o ruchu wojsk przeciwnika oraz posiadanych przez niego siłach i środkach. Zadania te są realizowane z pomocą wyspecjalizowanych wojsk oraz technicznych i elektronicznych środków rozpoznania. Natomiast podstawowym zadaniem walki radioelektronicznej jest rozpoznanie i dezorganizacja działań organów dowodzenia przeciwnika oraz ochrona własnych wojsk przed analogicznymi działaniami. Podstawowymi ogniwami wojsk rozpoznania i walki radioelektronicznej Wojsk Lądowych są: na szczeblu operacyjnym - pułki rozpoznania, bataliony WRE, na szczeblu związków taktycznych - bataliony rozpoznawcze oraz na szczeblu oddziałów- kompanie rozpoznawcze. Podstawowymi wozami bojowymi w wojskach rozpoznania są transportery opancerzone BRDM-2, samochody osobowo-terenowe i pojazdy czterokołowe TRX.

Rolę Wojsk Lądowych (WL) w narodowym systemie obronności określa Strategia bezpieczeństwa RP oraz Strategia obronności RP. Zapisy zawarte w nich stanowią, że siły lądowe są przeznaczone do odparcia lądowo-powietrznych uderzeń agresora przez aktywne działanie obronne. Ich skład bojowy, organizacja oraz poziom wyszkolenia bojowego powinny zapewniać zdolność do działania w dowolnym rejonie kraju, na każdym kierunku i wobec każdej formy zagrożenia militarnego. Zgodnie z narodową doktryną obronną Wojska Lądowe uczestniczą również w realizacji zadań wynikających z międzynarodowych zobowiązań Polski, wiążących się z zapewnieniem bezpieczeństwa, pełnieniem misji pokojowych i humanitarnych. Wojska te mogą także brać udział w akcjach związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych.
Wojska Lądowe są zorganizowane w dwa okręgi wojskowe pomorski i śląski oraz korpus zmechanizowany. W ich strukturze znajdują się związki taktyczne, oddziały i pododdziały. Podstawową jednostką organizacyjną jest związek taktyczny ? dywizja ogólno wojskowa (dywizja zmechanizowana, kawalerii pancernej, obrony wybrzeża ) oraz jednostki różnych rodzajów wojsk.
Wojska Lądowe dysponują własnym szkolnictwem wojskowym, przygotowującym na swoje potrzeby kadry oficerskie, chorążych i podoficerów.
Organem powołanym d dowodzenia siłami lądowymi jest Dowództwo Wojsk Lądowych. Jest ono również odpowiedzialne za przygotowanie wojsk do wykonania zadań strategiczno- operacyjnych, gotowość bojową i mobilizacyjną, poziom wyszkolenia, a także planowanie i zapewnienie środków materiałowych. Strukturę Dowództwa Wojsk Lądowych dostosowano do standardów NATO w 1999r.

Indywidualne wyposażenie bojowe.

W kwietniu 2008r. w Dowództwie Wojsk Lądowych zaprezentowano najnowsze indywidualne wyposażenie żołnierza
? Kapelusz do taktyki zielonej z tkaniny ?ripstop?;
? Okulary przeciwsłoneczne ze specjalną warstwą antyrefleksyjną;
? Mundur letni w kamuflażu zielonym z materiału ?snajper?, ze skośnymi kieszeniami, zamiast kołnierza tzw. Stójka;
? Ustnik specjalnego pojemnika na wodę (noszonego na plecach);
? Kamizelka kuloodporna, szturmowo-taktyczna;
? Przenośny radiotelefon firmy Radmor;
? Nóż bojowy;
? Kabura na przyrząd nawigacji satelitarnej GPS;
? Pojemniki na magazynki do karabinku Mini Beryl;
? Rękawice strzeleckie ze specjalnymi wzmocnieniami na stronie wewnętrznej;
? 5,56 mm subkarabinek szturmowy wz.96/05 Mini Beryl z metalową kolbą składaną. Wyposażony w celownik holograficzny EOTech HWS oraz przeźroczysty magazynek .Magazynki o pojemności 20 lub 30 nabojów. Zasięg skuteczny 400 m. Masa broni załadowanej 3,55 kg. W arsenale Wojska polskiego od 2004r.;
? Torba na zużyte magazynki karabinowe;
? Przytroczona do uda kabura operacyjna z 9 mm pistoletem wz. Wist. Broń wykonano ze zbrojonego włóknem szklanym poliamidu. Część pistoletów zaopatrzono w integralny wskaźnik laserowy. Pojemność magazynków 16 nabojów. Zasięg skuteczny 50m. Masa broni załadowanej 0,94 kg. W arsenale Wojska Polskiego od 1999r.;
? Z tyłu, do pasa nośnego, przymocowany chlebak oraz manierka wykonana z kwasoodpornego poliamidu;
? Nakolennik z utwardzonego poliamidu (specjalne zaczepy umożliwiają szybkie odpięcie);
? Buty z membraną zabezpieczającą stopę przed przemoknięciem .

Dywizje
? 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana (Legionowo)
o 3 Brygada Zmechanizowana Legionów (Lublin)
o 1 Warszawska Brygada Pancerna (Warszawa - Wesoła)
o 21 Brygada Strzelców Podhalańskich (Rzeszów)
o 1 Ciechanowski Pułk Artylerii (Ciechanów)
o 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy (Gołdap)
o 1 Legionowski Batalion Dowodzenia (Legionowo)
o 1 Siedlecki Batalion Rozpoznawczy (Siedlce)
o 15 Mazurski Batalion Saperów (Orzysz)
o 1 Łomżyński Batalion Remontowy (Łomża)
o 1 Batalion Medyczny (Legionowo)
o 1 Batalion Zaopatrzenia (Legionowo)
o 1 Kompania Chemiczna (Siedlce)
? 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej (Żagań)
o 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (Międzyrzecz)
o 10 Brygada Kawalerii Pancernej (Świętoszów)
o 15 Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej (Wędrzyn)(zlikwidowana w 2007)
o 34 Brygada Kawalerii Pancernej (Żagań)
o 5 Lubuski Pułk Artylerii (Sulechów)
o 69 Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy (Leszno)
o 11 Batalion Dowodzenia (Żagań)
o 10 Batalion Rozpoznawczy "Strzelców Konnych" (Żagań)
o 5 Kresowy Batalion Saperów (Krosno Odrzańskie)
o 11 Batalion Remontowy (Żagań)
o 11 Batalion Medyczny (Żagań)
o 4 Krośnieński Batalion Zaopatrzenia (Krosno Odrzańskie)[1]
o 11 Kompania Chemiczna (Żagań)
? 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (Szczecin)
o 2 Brygada Zmechanizowana Legionów (Złocieniec-Budowo)
o 7 Pomorska Brygada Zmechanizowana Obrony Wybrzeża (Słupsk)
o 12 Brygada Zmechanizowana (Szczecin)
o 36 Brygada Zmechanizowana (Trzebiatów)
o 6 Brygada Kawalerii Pancernej (Stargard Szczeciński) (zlikwidowana w 2007)
o 2 Pułk Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV (Choszczno)
o 3 Pułk Przeciwlotniczy (Szczecin)
o 12 Batalion Dowodzenia (Szczecin)
o 12 Batalion Rozpoznawczy "Ułanów Podolskich" (Szczecin)
o 12 Stargardzki Batalion Saperów (Stargard Szczeciński)
o 8 Batalion Remontowy (Kołobrzeg)
o 12 Batalion Medyczny (Stargard Szczeciński)
o 12 Batalion Zaopatrzenia (Kobylanka)
o 12 Kompania Chemiczna (Stargard Szczeciński)
? 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana (Elbląg)
o 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana (Giżycko)
o 16 Pomorsko-Warmińska Brygada Zmechanizowana (Morąg)
o 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana (Bartoszyce)
o 9 Brygada Kawalerii Pancernej (Braniewo)
o 16 Pomorski Pułk Artylerii (Braniewo)
o 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy (Elbląg)
o 16 Batalion Dowodzenia (Elbląg)
o 3 Mazurski Batalion Rozpoznawczy (Giżycko)
o 16 Batalion Saperów (Tczew)
o 16 Żuławski Batalion Remontowy (Elbląg)
o 16 Batalion Medyczny (Elbląg)
o 16 Batalion Zaopatrzenia (Elbląg)
o 16 Kompania Chemiczna (Elbląg)
Samodzielne brygady
? 6 Brygada Desantowo-Szturmowa (Kraków)
o 6 Batalion Desantowo-Szturmowy (Gliwice)
o 16 Batalion Powietrznodesantowy (Kraków)
o 18 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy (Bielsko-Biała)
o 6 Batalion Dowodzenia (Kraków)
o 6 Kompania Remontowa (Kraków)
o 6 Kompania Zaopatrzenia (Kraków)
o 6 Kompania Medyczna (Kraków)
? 25 Brygada Kawalerii Powietrznej (Tomaszów Mazowiecki)
o 1 Dywizjon Szwoleżerów (Leźnica Wielka)
o 7 Dywizjon Ułanów Lubelskich (Tomaszów Mazowiecki)
o 11 Dywizjon Ułanów Legionowych (Leźnica Wielka)
o 37 Dywizjon Lotniczy (Leźnica Wlk)
o 66 Dywizjon Lotniczy (Nowy Glinnik)
o 25 Dywizjon Dowodzenia (Tomaszów Mazowiecki)
o 25 Kompania Remontowa (Tomaszów Mazowiecki)
o 25 Kompania Zaopatrzenia (Nowy Glinnik)
o 25 Kompania Medyczna (Tomaszów Mazowiecki)
? 1 Mazurska Brygada Artylerii (Węgorzewo)
? 23 Śląska Brygada Artylerii (Bolesławiec)
? 1 Brzeska Brygada Saperów (Brzeg)
? 2 Mazowiecka Brygada Saperów (Kazuń)
? 1 Pomorska Brygada Logistyczna (Bydgoszcz) - jednostka Pomorskiego OW
? 10 Opolska Brygada Logistyczna (Opole) - jednostka Śląskiego OW
Brygady Obrony Terytorialnej
? 1 Gdańska Brygada OT (Lębork) - jednostka Pomorskiego OW
? 2 Mińsko-Mazowiecka Brygada OT (Mińsk Mazowiecki) - od stycznia 2006 nie istnieje
? 3 Zamojska Brygada OT (Zamość) - jednostka Śląskiego OW- od 01.01.2008 r. zmieniona na 3 batalion Obrony Terytorialnej- od 01.07.2008 r. przemianowana na 3 batalion zmechanizowany
? 14 Brygada OT (Przemyśl) - jednostka Śląskiego OW
? 18 Brygada OT (Białystok) - jednostka Pomorskiego OW
? 22 Brygada Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej (Kłodzko) - jednostka Śląskiego OW
Samodzielne pułki
? 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej (Suwałki)
? 4 Pułk Przeciwlotniczy (Czerwieńsk)
? 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy (Koszalin)
? 1 Dębliński Pułk Drogowo-Mostowy (Dęblin) - jednostka Śląskiego OW
? 2 Inowrocławski Pułk Komunikacyjny (Inowrocław)
? 3 Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy (Włocławek) - jednostka Pomorskiego OW
? 5 Pułk Inżynieryjny (Szczecin)
? 5 Pułk Dowodzenia (Kraków) - jednostka 2 Korpusu Zmech.
? 9 Pułk Dowodzenia (Białobrzegi)
? 49 Pułk Śmigłowców Bojowych (Pruszcz Gdański)
? 56 Kujawski Pułk Śmigłowców Bojowych (Inowrocław)
? 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy (Hrubieszów)
? 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy (Lidzbark Warmiński)
? 4 Pułk Chemiczny (Brodnica)
Samodzielne bataliony i kompanie
? 100 Batalion Łączności (Szczecin) ? jednostka Międzynarodowego Korpusu Północ-Wschód
? 8 Batalion Walki Radioelektronicznej (Grudziądz)
? 11 Batalion Walki Radioelektronicznej (Legnica)
? 5 Batalion Chemiczny (Tarnowskie Góry)
? 1 Batalion Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych (Warszawa)
? 1 Kujawsko-Pomorski Batalion Zabezpieczenia Okręgu Wojskowego (Bydgoszcz)
? 2 Batalion Dowodzenia Okręgu Wojskowego (Wrocław)
? 28 Batalion Dowozu Amunicji
? 3 bataliony remontowe (52, 55, 112)
? 8 batalionów zaopatrzenia (75, 82, 86, 91, 95, 97, 107, 122)
? 6 batalionów ratownictwa inżynieryjnego (1, 2, 3, 4, 5, 6)
? ponadto m. in. 2 kompanie kontroli ruchu, 2 kompanie transportu ciężkiego itp.
Ośrodki szkolenia
? Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
? Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
? Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu
? Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
? Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi
? Ośrodek Szkolenia Służby Ratowniczo-Wysokościowej (Bydgoszcz)
? Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych (Kielce)
? 1 Ośrodek Szkolenia Kierowców (Grudziądz)
? 2 Ośrodek Szkolenia Kierowców (Ostróda)
? Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu
? Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
? Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
? Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (Małomice)
? Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (Biała Piska - Bemowo Piskie)
? Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (Nowa Dęba)
? Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (Wędrzyn)
Inne formacje i obiekty
? trzy ośrodki przechowywania sprzętu
? osiem rejonowych baz materiałowych
? cztery okręgowe warsztaty techniczne
? siedem rejonowych warsztatów technicznych
? siedem szpitali wojskowych
? dziesięć wojskowych komend transportu
? szesnaście wojewódzkich sztabów wojskowych
? sto dwadzieścia osiem wojskowych komend uzupełnień
? Wojskowy Ośrodek Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności (Ciechanów)
? inne

Uzbrojenie (stan 1 stycznia 2008 r.)
? wojsk zmechanizowanych i pancernych:
o czołgi:
? Leopard 2A4 (128 szt.)
? PT-91 "Twardy" (232 szt.)
? T-72 M (597 szt.)
o wozy bojowe i transportery opancerzone:
? BWP-1 (1306)
? BWR-1K (38)
? BWR-1S (30)
? M113 i M577 (60)
? KTO "Rosomak" (177, zamówiono 690)
? BRDM-2 (340)
? wojsk rakietowych i artylerii:
o artyleria polowa (haubice i zestawy rakietowe) :
? armatohaubica Krab (2 prototypy)
? armatohaubica wz. 1977 Dana (111 szt.)
? 2S1 "Goździk" (534 szt.)
? wyrzutnie rakietowe BM-21/RM-70 (255 szt.)
o przeciwpancerne zestawy rakietowe (samobieżny - 9K113 "Konkurs"; przenośne - "Spike" (96 szt.), 9K115 "Metys", 9K111 "Fagot")
? wojsk obrony przeciwlotniczej:
o przeciwlotnicze zestawy artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2S lub artyleryjskie kal. 23 mm
o przeciwlotnicze zestawy rakietowe bliskiego zasięgu (typu S-2, S-10, "Grom")
o przeciwlotnicze zestawy rakietowe małego zasięgu (typu KUB, OSA-AK)
? wojsk inżynieryjnych
? wojsk chemicznych
? wojsk rozpoznania i walki radioelektronicznej
o wozy bojowe BWR oraz BRDM-2
? wojsk łączności i informatyki
? wojsk aeromobilnych (wojska desantowo-szturmowe, wojska powietrznodesantowe i kawaleria powietrzna)
o śmigłowce szturmowe (Mi-24) - 29 szt.
o śmigłowce wielozadaniowe (PZL W-3WA Sokół - 35 szt. oraz PZL W-3RR Procjon - 3 szt.)
o wsparcia (Mi-2) - 35 szt.
o nieuzbrojone wersje śmigłowców transportowych Mi-8 - 26 szt. i Mi-17 - 6 szt.
Ponadto w wojskach lądowych istnieje system logistyczny zabezpieczający proces szkolenia pokojowego, funkcjonowania jednostek wojskowych oraz ich przygotowania do prowadzenia działań bojowych. W Wojskach Lądowych można wyróżnić także wojska obrony terytorialnej i jednostki piechoty górskiej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 15 minut