profil

Normy grupowe

poleca 83% 690 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Normy grupowe - wzory zachowania określający w jaki sposób powinien zachowywać się człowiek w grupie w jakiej zachowywać się nie powinien

Wzory te pełnią 2 funkcje:
1.przyczyniają się osiągnięcia przez grupę celu
2.pozwalające utrzymać grupę przy życiu

Źródłem są:
1.sama grupa lub normy funkcji w jej otoczeniu powstają one w wyniku wzajemnych oddziaływań członków grupy na siebie w trakcje formowania się grupy i realizacji celów grupy ? wychowanie. Są to normy niepisane, o których nie mówi się oficjalnie ale są znane wszystkim członkom grupy
2.otoczenie grupy ponieważ każda grupa funkcjonuje w szerokiej zbiorowości, która dostarcza jej gotowych reguł postępowania i funkcjonowania. Są to jawna i zapisane normy o charakterze zewnętrznym grupy?? które grupa przyjmuje i uznaje za swoje i które wpływają na zachowanie w grupie?.

Cechy charakt norm grupy:
1.oddzaływują one na zachowanie członków grupy a nie one na ich sądy
2.rozwijają się w sferze działań grupowych, które grupa uważa za ważne z punktu widzenia realizowanych celów
3.blokują zmianę zachowań i wykazują dużą ingerencję i opór przed wprowadzeniem jakichś zmian
4.przestrzegfanie ich jest często uzależnione od zajmowanej pozycji w grupie. Grupa pozwala na odstępstwa od tych norm niektórym członkom

Przyswajanie norm grupowych:
1.mechanizm naśladownictwa
2.kary i nagrody
3.perswazja
4.desaprobata

Konformizm ? uleganie naciskowi grupowemu, dzieje się tak kiedy człowiek na którego grupa wywiera nacisk nie jest przekonany o tym czy ma ona racje a mimo to zachowuje się tak jak wymaga tego grupa

Struktura grupy ? tworzą pozycję między którymi zachowane są pewne stosunki i relacje

Typy struktury grupowej - ze względu komunikowania się w trakcie wyk. Zadania
-łańcuch
-gwiazdka
-?każdy z każdym?
-litera ?Y?

Władza w grupie ? to możliwości sprawowania kontroli. Osoby pełniące role przywódcy nad zachowaniem innych członków grupy oraz możliwość wymuszania zachowania pożądanych z punktu widzenia interesów grupy jako całości

Typy:
1.władza nagradzania i przymusu ? zasięg władzy ogranicza się do zachowania za która osobnik A może nagrodzić lub ukarać osobnika B. zadaniem władzy jest obserwowanie zachowania podwładnych
2.władza eksperta ? oparta jest na wiedzy, siła tej władzy od oceny kompetencji eksperta zaś trwałość wpływu od chęci przestrzegania? tego eksperta
3.władza odniesienia ? opiera się na identyfikacji z osobą posiadająca władzę, aby wywierać wpływ, nie trzeba obserwować zachowania osób podlegających.
4.władza legalna ? akceptowane przez członka grupy zinterpretowanych norm i wartości które zezwalają na wywieranie wpływu

Kasta ? zbiorowość społ. chrakt klasowym zamkniętym której członkiem zostaje się na mocy urodzenia, która nie pozwala na zawieranie małżeństw z członkami innych kast. Posiada ustalone obyczaje i styl życia. System jest sankcjonowanych wynikających z wierzeń religijnych i podziały kastowe są uzasadnione dogmatem religijnym.

Organizacja ? zbiorowość społ. posiadająca określony cel, relatywnie wyodrębnione z otoczenia zewnętrznego. Charakt. się przewagą formalnie uporządkowanych stosunków wewnętrznych która realizuje cele i utrzymuje równowagę wewnętrzną przy pomocy środków społecznej regulacji zachowań uczestników organizacji tj.: wartości, normy, mity, symbole, które wyznaczają obszar pełnionych ról społecznych.

Cechy:
1.celowy i planowy, programowy i świadomy charakt wyrażający się w określaniu dość wyraźnym często formalnie usankcjonowanych zadań i przedsiębnieć będących przedmiotem działania danej organizacji
2.wewnętrzyny układ, ład, porządek organizacyjny zwany strukturą organizacyjną, której podstawowymi elementami są pozycje i role organizacji
3.wartości, normy, zasady i kodeksy regulujące zewnętrzne zachowanie członków organizacji w procesach występowania uczestnictwa i wychodzenia z organizacji
4.relatywne wyodrębnienie organizacji jako określonego podsystemu społ. globalnego z otoczenia zewnętrznego przejawiające się w identyfikacji członków z organizacji i w oficjalnych granicach miedzy organizacją a otoczeniem

Społeczeństwo ? jest to zbiorowość która zawiera wszystkie formy życia zbiorowego współwystępujące, krzyżujące się, uzupełniające się w ramach jednego narodu, państwa, konfiguracji kulturową mającą określoną zasadę odrębności, utrzymujący byt przez dłuższy okres co najmniej kilka pokoleń

Wieź społeczna ? zorganizowany system stosunków społ. i instytucji, środków kontroli społ. skupiających jednostki podgrupy i inne elementy składowe w całość zdolne do tworzenia rozwoju

Stosunki społ. zbiorowość = więzi społ.

Zależności:
1.wyniki ze struktury, funkcjonowania społ. nazywamy zależnościami obiektywnymi
2.wynika bezpośrednio z indywidualnych zamierzeń jednostki stanowiących podstawę stosunków osobowościowych nieformalnych, podmiotowych, subiektywnych.
-Obiektywne ? związki krwi, pochodzenie, terytorium, kultura, język, organizacja życia zbiorowego
-Subiektywne ? poczucie szczególnej łączności z drugim człowiekiem, wzajemne zależności

Rodzaje:
1.naturalne
2.satnowione
3.zrzeszeniowe

Ad. 1. Jest dana człowiekowi przez społ. warunki naturalne, nigdy nie gaśnie
Ad. 2. Bezpośrednie lub pośrednie ze stanowienia społecznego, pojawia się tam gzie w zbiorowości ludzkich występuje narzucone podziały społeczne, niknie lub słabnie, kiedy ustają warunki lub sytuacje jakich się wytworzyła (np. internaty, domy poprawcze, więzienia, itd.)
Ad. 3. Powstaje przy pomocy bezpośredniego zrzeszenia się ludzi. Oparta jest na ?. Zainteresowań, łączy ludzi na szczególnych odcinkach działalności (np. związki zawodowe, stowarzyszenia itd.)

Rodzina ? grupa składająca się z osób połączonych stosunkiem małżeńskim lub rodzicielskim

Funkcje rodziny ? wyspecjalizowane oraz permanentne działania i współdziałania rodziny bardziej lub mniej uświadomionych sobie działań podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory

Narzeczeństwo ? to zgodne porozumienie sie mężczyzny i kobiety że w przyszłości zawrą ze sobą przewidziany prawem związek małżeński. Bliższe poznanie małżonków, dostosowanie sie do roli męża i żony.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut

Typ pracy