profil

Ekologia w polityce i gospodarce

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W okresie rządów komunistycznych w Polsce rozbudowano przemysł ciężki, w ogóle nie przywiązując wagi do kwestii ekologii. W wielu regionach doprowadziło to do katastrofalnej degradacji środowiska naturalnego.
Dopiero po 1989 roku zaczęto wprowadzać przepisy nakazujące przedsiębiorcom ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
Zdecydowana większość unijnych przepisów dotyczących ekologii została do polskiego prawa wprowadzona za pośrednictwem nowych ustaw czy też nowelizacji prawa już istniejącego. W tej chwili na szczeblu rządowym pracuje się nad nowymi przepisami unijnymi, które aktualnie są przyjmowane przez Radę we współpracy z parlamentem, bo przecież taka jest procedura dla aktów dotyczących środowiska.
Polska wynegocjowała dziesięć okresów przejściowych. Najdłuższe okresy przejściowe odnoszą się do gospodarki wodno ? ściekowej, czyli generalnie mówiąc do wyposażenia odpowiednich miejscowości w odpowiednim czasie, stosownie do przepisów unijnych,
w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków. Okresy przejściowe dotyczą też gospodarki odpadami, w szczególności komunalnymi, to znaczy dostosowania składowisk pod względem technicznym, a także pod względem jakości odpadów, które na składowiska już będą trafiały.
Wobec odpadów można zastosować kilka odmiennych strategii postępowania:
zmniejszać ilość odpadów, prowadzić społeczne programy selekcji odpadów w miejscu ich powstawania, zagospodarować i unieszkodliwiać powstałe odpady.
Bardzo rzadko się zdarza, aby nowo wdrażana technologia była bardziej energochłonna
i pracochłonna i tworzyła więcej odpadów niż poprzednie.
W tym sensie wdrażanie nowoczesnych technologii w przemyśle jest najstarszym
z możliwych sposobem gospodarowania odpadów i jeszcze można na tym zarobić.
Do ograniczenia liczby odpadów powinny przyczynić się również programy edukacji społecznej. Jednym z takich programów jest program ?Młodzi obywatele działają?.
Jest on skierowany do młodzieży szkolnej. Uczniowie rozpoznają problemy nurtujące społeczność, w której mieszkają. Wybierają jeden z nich, który chcą rozwiązać.
W oparciu o różne źródła, sami wypracowują rozwiązanie problemu lub ulepszają już istniejące, a następnie zastanawiają się, jak skłonić odpowiednie władze do wprowadzenia go w życie. Na końcu prezentują publicznie efekty swojej pracy.
Nie należy zapominać o dużej liczbie inicjatyw takich jak: konkursy tematyczne, ekologiczne, konferencje i szkolenia, które zaplanowano na rok 2006 ? ?Rok Ziemi?.
Sądzę, że ?Rok Ziemi? powinien trwać dłużej niż rok- najlepiej, by w świadomości ludzi trwał do końca ich dni i przekładał się na konkretne działania.
Znaną instytucją powołaną do życia w obronie przyrody jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem działania Funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć o zasięgu ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Pożyczki i dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznawane są na cele określone w ustawie
o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Następną fundacją, która pomaga w finansowaniu inwestycji
w gospodarce odpadami jest Ekofundusz.
Zadaniem tej Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju,
ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową w skali europejskiej,
a nawet światowej.
Kolejnym krokiem postawionym w kierunku ograniczenia emisji odpadów jest projekt nowelizacji przepisów o opłatach produktowych.
Faktem jest, że według tego projektu firmy usługowe, których działalność wiąże się
z powstawaniem produktów w opakowaniach lub odpadów opakowaniowych
i poużytkowych, będą objęte systemem recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych
i poużytkowych.
Nowelizacja, którą zajmowała się sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, uwzględnia wnioski z ponad dwóch lat praktyki stosowania tych przepisów.
Specjalne dokumenty potwierdzające odzysk lub recykling mają uszczelnić system
i wyeliminować handel fakturami. Prowadzący odzysk lub recykling mieliby obowiązek wystawiania takich dokumentów firmom,
które przekażą im odpady, a ich kopie musieliby też wysyłać do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.
Niestety jesteśmy państwem, które dopiero od 16- stu lat zaczęło interesować się ekologią.
Miło jest przyznać, że w ostatniej dekadzie stan środowiska w Polsce uległ znacznej poprawie, choć oczywiście nikt z nas nie powinien spoczywać na laurach i nie dbać o to, aby było jeszcze lepiej.
Spełnienie wszystkich zobowiązań ekologicznych podjętych w ramach ONZ oraz wynikających z procesów integracyjnych z Unią Europejską wymagają nie tylko wielkich nakładów finansowych, ale również wysiłków edukacyjnych i organizacyjnych. Proces ten na pewno będzie trwał długo, ale wzrastająca ekologiczna świadomość społeczeństwa jako czynnika stymulującego pozwala na optymizm.
W zakresie gospodarki odpadami na pewno musimy poprawić selektywna zbiórkę
i segregację odpadów oraz sposób zagospodarowania tymi odpadami.
Troska o nasze środowisko naturalne powoduje, że przy wyborze paliwa, obok argumentów ekonomicznych, ogromne znaczenie mają względy ekologiczne.
Spośród trzech powszechnie używanych paliw pierwotnych (kopalnych) - węgla, oleju opałowego i gazu ziemnego, najbardziej przyjaznym dla środowiska, w którym żyjemy jest właśnie gaz ziemny.
W porównaniu z węglem i olejem opałowym spalany gaz ziemny emituje znacznie mniej tlenków azotu, jak również tlenku węgla oraz dwutlenku węgla, powodującego groźny dla klimatu Ziemi tzw. efekt cieplarniany.
Tak więc powszechne stosowanie gazu ziemnego z pewnością jest jednym ze sposobów ochrony środowiska naturalnego.
Największa inwestycją dofinansowaną z funduszy unijnych będzie oczyszczalnia ścieków ?Południe? i modernizacja oczyszczalni ?Czajka? w Warszawie. Są również inne programy jak: oczyszczanie ścieków, kanalizacja i program wód w Szczecinie, likwidacja zanieczyszczeń chemicznych w Tarnowskich Górach.
Polska znalazła się w europejskiej sieci Natura 2000.
Sieć Natura 2000 jest programem ogólnoeuropejskim. Unia Europejska zaangażowała się
w tworzenie takiej sieci i każde państwo Europy zostało zobligowane do tworzenia elementów tej sieci na swoim terytorium. Nasza przyroda jest dość ważna w Europie z kilku powodów. Powód pierwszy - przyroda jest mniej zniszczona niż na innych terenach europejskich, posiadamy tutaj szereg gatunków unikatowych, jak jeszcze zachowany u nas żubr, niedźwiedź, wilk, ryś, jak wiele innych gatunków ważących w ekosystemach leśnych. Posiadamy wiele gatunków unikatowych, gatunków endemicznych, a także gatunków
o charakterze reliktowym. Polska tworząc sieć bierze oczywiście pod uwagę wszystkie te gatunki, o ile znajdują się one na listach europejskich, tak samo, jak wszystkie te siedliska, czy też ekosystemy, które mamy chronić. I stworzyliśmy na tej podstawie niecałe 200 obszarów, które przedstawiliśmy Unii Europejskiej. Z tego 72 to obszary ptasie i około 180 obszarów siedliskowych, tyle tylko, że niektóre z tych obszarów są łączone, to znaczy wiele
z tych obszarów, to są obszary zarówno ptasie, jak i siedliskowe.
Człowiek powinien być partnerem dla przyrody, a nie jej panem.
Współczesna cywilizacja doprowadziła do tak wielkich zniszczeń przyrody, że obecnie powinna się zająć ich naprawianiem.
Międzynarodowe organizacje ekologiczne biją na alarm i jednogłośnie domagają się ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i gazów. Efekt cieplarniany spowodowany zanieczyszczeniem atmosfery, może przynieść całej naszej planecie nieodwracalne, katastrofalne skutki.
Pamiętajmy więc wszyscy, że środowisko naturalne to skarb nie do
ocenienia i każdy z nas musi o niego dbać!!!

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata