profil

Globalizacja

poleca 85% 307 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Globalizacja jest pojęciem używanym, aby opisać zmiany w społeczeństwie oraz gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Opisuje zwiększenie wymiany informacyjnej, przyspieszenie i spadek cen transportu, a także wzrost handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych spowodowanych znoszeniem barier oraz rosnących współzależności między państwami. Mówiąc prościej globalizacja to dla mnie mieszanie się dorobków kulturowych, ekonomicznych. Politycznych różnych narodów i państw. Obecnie wyróżniamy trzy główne obszary globalizacji: gospodarczy, kulturowy oraz polityczny.
Globalizacja gospodarcza polega na ujednoliceniu rynków i obracanych na ich obszarze różnorodnych towarów. Pozwala to znieść większość barie występujących w handlu międzynarodowym, dzięki czemu produkty z polski mogą konkurować z towarami znajdującymi się na rynkach europejskich czy amerykańskich.
Globalizacja w wymiarze społeczno - kulturowej jest rezultatem rozwoju masowej turystyki, wzmożonych migracji, komercjalizacji produktów oraz roprzestszeniania się ideologii konsumeryzmu, czyli działalności mającej na celu obronę praw konsumenta. Do jej rozwoju przyczyniają się także działania marketingowe międzynarodowych korporacji oraz rozwój masowych środków komunikacji. W tym wypadku możemy wspomnieć o procesie Makdonaldyzacji oznaczającym stopniowe upowszechnianie się zasad działania we wszystkich dziedzinach życia społecznego na całym świecie. Jest to zjawisko szybko rozpowszechniające się po całej kuli ziemskiej i żaden kraj (społeczeństwo) nie jest w stanie się przed tym obronic.Przeciwaga dla takich zachowań jest spowodowany globalizacja powrót do korzeni kultury. Globalizacja powoduje zmiany stylu życia i struktur społecznych. Do najczęściej wymienianych zjawisk należy amerykanizacja życia, konsumpcjonizm, oraz pogłębienie różnic pomiędzy krajami wysoko i słabo rozwiniętymi gospodarczo.
W wyniku procesu globalizacji politycznej powstały takie organizacje międzynarodowe jak: Bank światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu. Organizacje te wpływają na światowa gospodarkę, a przez to ograniczają niezależność państw narodowych. W tym kontekście często wymienia się Unie Europejska. Kiedyś ubogie państwa stają sie podmiotami znaczącymi coraz więcej na arenie międzynarodowej. Globalizacja ma zarówno negatywne jak i pozytywne strony. Do negatywnych zaliczamy:
- rozpad państw narodowych
- przyznawanie kart stałego pobytu, obywatelstwa osobom niezasymilowanym
- migracje spowodowane pojawianiem się gett etnicznych
- konflikty międzyrasowe i międzyetniczne
- napięcie pomiędzy prawami człowieka i obywatela
- zanik tożsamości narodowej
W przypadku polityki protekcjonistycznej czy etatystycznej mówimy o:
- powstanie i rozrastanie się globalnych dysproporcji, w wyniku, czego znaczna część kapitału należy do niewielkiej liczby państw, stanowiących globalne centrum, a niewielka część kapitału do krajów peryferyjnych
- wzrost bezrobocia
- zanikanie tradycji i zwyczajów lokalnych
Często podkreśla się ze globalizacja prowadzi do zniszczenia autentyczności państw narodowych, ich niezależności czy powoduje zanikanie kultury i tradycji. Prowadzi to do powstawania ruchów antyglobalistycznych. Z drugiej strony dzięki globalizacji możliwe jest zmniejszenie procesu pauperyzacji społeczeństw państw ubogich, co sprawia ze same mogą stać się podmiotem polityki międzynarodowej. Globalizacja może prowadzić do rozwoju nowych form rządów oraz rozszerzenia demokracji na wszystkie państwa świata, a w rezultacie - do powstania nowego pokojowego systemu swiatowego.Globalizacja prowadzi do rozwoju danego państwa, społeczeństwa oraz do integracji z reszta świata. Pod jej wpływem dynamicznie rozwijają się środki komunikacyjne i telekomunikacyjne. Jako jeden z przykładów można podać siec internetowa i dostępny na szeroka skale Internet. Dzieki tej formie możliwa jest komunikacja z najdalszymi zakątkami globu.Rozwiniete technologie pozwalają nam na uczestnictwo w wielu globalnych zdarzeniach takich jak np. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata. Globalizacja doprowadziła do coraz bardziej rozbudowanej zależności ekonomicznej, finansowej i kulturalnej miedzy społecznościami ludzkimi. Zdarzenia w jednej części świata drawiaj do najbardziej odległych krajów. Jako przykład można przytoczyć, że zmiany na światowej giełdzie w Hong Kongu odzwierciedlają się w cenach waluty w kantorach naszego kraju. Przykład klęski żywiołowej w Stanach Zjednoczonych miał ogromny wpływ na ceny paliw w naszym kraju. Widzimy tu ogromną zależność między odległymi krajami. Globalizacja pokazuje, że nie ma krajów samych dla siebie. Żadne państwo nie może funkcjonować samo, ponieważ nie ma możliwości dysponowania wszelkimi złożami naturalnymi by zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców. Dlatego zwoływane jest Światowe Forum Gospodarcze, na którym szefowie wielkich korporacji gospodarczych i finansowych podejmują dyskusję na skalę globalną o problemach dzisiejszego świata.Jest to forma działalności ponadpaństwowej.Decyzje i ustalenia podejmowane przez tą instytucję mają znaczący wpływ na działania rządów poszczególnych państw oraz organizacji międzynarodowych. Sądzę, że dzięki takim inicjatywom kraje dochodzą do kompromisu w sprawie wymiany dóbr naturalnych, aby zaspokoi potrzeby swojego narodu.
Podsumowując, globalizacja jest dla jednych źródłem kłopotów i problemów współczesnego świata, dla drugich szansa na przezwycieszenie tych problemów. Zaliczam się do tej drugiej grupy. Uważam, że globalizacja daje duże możliwości szczególnie dla takiego kraju jak polska. Sprawia ze możemy stać się podmiotem polityki międzynarodowej i podejmować ważne decyzje na forum całego świata. Powoli dorównujemy do rangi kraju rozwiniętego, co daje nam większe możliwości. Niewątpliwym plusem globalizacji jest fakt ze nowoczesne technologie i współpraca międzynarodowa pozwala na przenikanie kultur, które mądrze wykorzystywane wzbogacą nasze wartości i idee. W dzisiejszych realiach potrzebni są ludzie myślący w kategoriach wspólnego losu, wspólnych nadziei i nie, kiedy zagrożeń. Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy jesteśmy społeczeństwem globalnym mobilizuje to nas do wspólnego działania w imię wspólnego dobra. Globalizacja przestaje być tylko tendencją społeczną, a staje się pomysłem na lepsze urządzenia ludzkiego świata.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata